Tétel adatlapja
CÍMLAP
Seres Ferenc
Mihalovics Zsigmond élete és művei

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Előszó
Mihalovics Zsigmond élete
A gyermek
Az ifjú
A papnövendék
A pap első évei
A budapest-herminamezői plébánia lelkipásztora
A budapest-herminamezői egyházközség megalakítója
Az egyházközség családjait látogató lelkipásztor
Az egyházközség házmegbízottait szervező lelkipásztor
Az egyházközség karitatív munkáját vezető lelkipásztor
Karitász és szegénygondozás szervezetten
Az egyházközség gyermekvédő lelkipásztora
A gyermeknyaraltatások szervezője
A gyermeknyaraltatás javára a kertiünnepély rendezője
A gyermeknyaraltatásai
A gyermeknyaraltatás jelentősége
Az egyházközség egyesületeit szervező lelkipásztor
A Herminamezői Atlétikai Club elnöke
Az egyházközség kulturális munkáját irányító lelkipásztor
Budapest-Herminamezői plébánia plébánosa
Mihalovics Zsigmond plébános beiktatása
A Herminamezői Egyházközségi Tudósító szerkesztője
A Hermina kápolna búcsúját ünnepeltető plébános
A templomépítő plébános
A Szentlélek-templom építése
A Szentlélek-templom szentelése
Plébániát építő plébános
A Szentlélek plébánia plébánosa
A Szentlélek templomát berendező plébános
A Szentlélek-templomban működő plébános
Az Actio Catholica-s plébános
Az egyesületek beállítója az Actio Catholica-ba
Az egyházközség munkatársait képző lelkipásztor
Budapest Székesfőváros Törvényhatósága Bizottságának tagja
Ezüstmiséje
Búcsúztatása a Budapest-Herminamezői plébániáról
Herminamezőről való elköltözése 1944. május 9-én
A Karitász érseki biztosa
Krisztust... kenyeret
A Karitász tíz éve
A Karitász érseki bizottságáról való lemondása
Az Actio Catholica országos igazgatója
Az Actio Catholica
Az Actio Catholica megalakítása
Az Actio Catholica országos elnöksége
Az Actio Catholica országos igazgatója
Az Actio Catholica megalapozója
Az Actio Catholica organizátora
Az Actio Catholica országos Elnökségében
Az Actio Catholica igazgatótanácsában
Az Actio Catholica központi irodájában
Az Actio Catholica egyházközségekre építője
Az egyesületek beállítója az Actio Catholica-ba
Az Actio Catholica országos igazgatója és az egyesületek vezetői
Vezetőképző tanfolyamok és tanulmányi napok
KALOT
KALÁSZ
KIOE
D.L.
Az Actio Catholica munkaéveiben
1933-34.: Szervezés, propaganda
1934-35.: Krisztus és a család
1935-36.: Krisztus és a gyermek
1936-37.: Krisztus és a falu
1937-38.: Hármas szentév. A "szeretet köteléke"
1938-39.: Szent István országa
1939-40.: A világiak Krisztus országáért
1940-41.: Világiak Krisztus országáért
1941-42.: Mindnyájan Szent István országáért
1942-43.: Családmentés, nemzetmentés
1943-44.: Családért, hazáért, egyházért
Az Actio Catholica munkaévében az országos igazgató feladatai
Beszámoló az Actio Catholica munkaévéről
"Világnézeti előadások" az Actio Catholica munkaéveiben
Az Actio Catholica-ban a katolikus érdekek védője
Az országos katolikus nagygyűlések rendezője
Az országos lelkipásztori konferenciák szervezője
Az Actio Catholica kiadványainak szerkesztője
Kiadványainkról
Könyvkiadványaink
A "Katolikus Akció" szaklap szerkesztője
A világi apostolkodás kézikönyve
Az Actio Catholica tíz éve
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő Főbizottsága ügyvezető igazgatója
Az Eucharisztikus Kongresszus fő ünnepségei
Az Esztergomi Székesfőkáptalan tagja
A második világháborúban
Budapest bombázásában
Beszélgetés Serédi hercegprímással 1944 karácsonya böjtjén
Az 1945-48-as években
Utolsó beszélgetés Serédi hercegprímással
Az egyházközség a katolikus élet sziklaalapja
A katolikus élet parlamentje
Az Actio Catholica 1945-48-as munkaévei
Sajtótevékenysége
Szociális és karitatív tevékenysége
Beszámoló a katolikus életről
A magyar katolicizmus fővédnöke
Boldogasszony éve 1947-48-ban
Az Actio Catholica 1947-48. évi munkaterve
Az 1848-as centenárium megünneplése
A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a magyarság
A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus tizedik évfordulóján
Az Actio Catholica a magyarság szolgálatában
Az Actio Catholica nem politikai szervezet
Isten politikájának szolgálata a célunk
1938: Szent István jubileumi éve
Szent István országáért
A második világháborúban
A demokráciában
Az Actio Catholica tizenöt évében
A dolgozóasztal fölött
Az utolsó vacsora
Mihalovics menekülése Ausztriába
Mihalovics Zsigmond és Lénárd Ödön elítélése
Külföldön
Betegsége, halála
Temetése
Mindszenty József és társai perében
A vádiratból
Mindszenty József kihallgatásából
Nagy Miklós kihallgatása
A vádbeszédből
Mindszenty József a népbíróság előtt című könyvből
A valutaüzérkedés
Arcképéhez mozaikkockák
Testi alkata
Lelki, értelmi élete
Akarati élete
Érzelmi élete
Imaélete
Elmélkedése
Liturgikus imaélete
Szentbeszédei
Cikkei
Passiózva ráért imádkozni
Krisztus szeretete
A Szentlélek munkatársa
Alter Christus
Hivatása szeretete
A lelkiatya
Az apostol
A szervező és igazgató
A népvezér és a vezérkari főnök
A szónok és az előadó
Az író és szerkesztő
Munkanapjai
Fogadónapjai a plébánián
Vasárnapjai és ünnepnapjai
Névnapi köszöntése
Önzetlensége és áldozatkészsége
A pap és a férfiak
A pap és a nők
A pap és a papság
A plébános és a káplánjai
A Karitász érseki biztosa és a fővárosi papság
Az Actio Catholica országos igazgatója és a papság
Viszonya Serédi hercegprímással
Glattfelder az Actio Catholica ügyvezető elnöke és Mihalovics az igazgatója
A püspökjelölt
Bangha Béla az Actio Catholica alelnöke és Mihalovics az igazgatója
Mindszenty hercegprímás főmunkatársa
Barátai
A plébános és adminisztrátora
A Karitász érseki biztosa és a titkára
Az Actio Catholica országos igazgatója és országos titkára
Petrovácz Gyula Mihalovics plébános társelnöke
Huszár Károly az Actio Catholica alelnöke
Mihalovics géniusza
Az egyházközség
A Karitász
Az Actio Catholica
Az Actio Catholica ideológusa
Az Actio Catholica agitátora
Az Actio Catholica aktiválója
Az Actio Catholica mindenese
Isten országa
XI. Pius pápa látomása
Az Actio Catholica
Szerencsés szimbólum
TartalommutatóIsmertető

A magyar egyház csodálatosan emelkedő, majd mártíriumba hanyatló élete a két világháború közti és utáni időben tárul elénk Seres Ferenc dokumentumszerű és forrásértékű könyvéből.

Az első proletárdiktatúra szükségszerűen ébreszti fel a megsemmisítésre szánt katolikusok életerejét a világegyházban elsőként megalakuló egyházközségi szervezetben, mely ápolja a hitéletet, a nincstelenek mentőangyalát, a Karitászt és az egyesületekben a hívősereg minden rétegének katolikus öntudatát fönntartja.

A másik nagy lendítőerő a XI. Pius pápától kezdeményezett Katolikus Akció, mely Magyarországon a hitélet minden ágazatát összefogó és átható csúcsszervezetté fejlődik.

A magyar katolicizmus e két alapszervezete: az egyházközség és az Actio Catholica tervezőjének, szervezőjének, vezetőjének és mindenesének, Mihalovics Zsigmondnak köszönhette csodálatos hatékonyságát és eredményeit.

Így lett Mihalovics Zsigmond életrajza a magyar katolikus Egyház XX. századi első felének kortörténete is.

Seres Ferenc művéből kitűnik, hogy Mihalovics Zsigmond századunk egyháztörténetének kimagasló alakja volt. Mindenképpen méltó arra, hogy személye ne merüljön a feledés homályába, annál is inkább, mert az egyházszervezés technikájára Mihalovics életművéből ma is értékes gondolatokat lehet meríteni. Az elmúlt négy évtized nyomán kialakult lelki és hitbéli sivárság megszüntetése is ezt a két utat ajánlja: az egyházközségi élet kibontakoztatását és egy országos hatáskörű szervezetet, mely az egyházközségekben élő katolikus sejteket fogja össze és imponáló módon jeleníti meg.

A könyv első nyolcvan oldala pótolhatatlan forrásmunkája lesz az egyháztörténészeknek. Csodálatos összefoglalása az 1920 és 1948 közötti katolikus életnek, Mindszenty József bíboros, hercegprímás működését is magában foglalva.

A könyv második része a tulajdonképpeni Mihalovics Zsigmond életrajz. A mű végére helyezett tárgymutató részletes áttekintést nyújt az apróbb fejezetekről és egyben névmutatóul is szolgál.

Dr. Fábián János
apostoli protonárius, kanonok,
budai esperes és várplébános