Tóth János


Szellem és Élet repertórium
1936-1944A repertóriumot készítette:
Tóth János, JGYTF könyvtár szakos hallgató, 1999.
TARTALOM

1936/1. 1. füzet
1936/2. 2. füzet
1936/3. 3. füzet
1936/4. 4. füzet
1937/1. 1. füzet
1937/2. 2. füzet
1938/3-4. 3-4. füzet
1938/5. 5. füzet
1939/1. 1. füzet
1939/2. 2. füzet
1939/3. 3. füzet
1939/4. 4. füzet
1940/1. 1. füzet
1940/2. 2. füzet
1940/3. 3. füzet
1941/4. 4. füzet
1941/1. 1. füzet
1942/2. 2. füzet
1942/3. 3. füzet
1942/4. 4. füzet
1943/1-2. 1-2. füzet
1943/3-4. 3-4. füzet
1944/1-3. 1-3. füzet

Névmutató
1936/1.
1. füzet

1. Bartók György: Beköszöntő 1.

2. Tankó Béla: A szabadság problematikája 2-9.

3. Benedek László: A psychiátria a társas utilizmus szolgálatában 10-27.

4. Boda István: A filozófia eszményéről és feladatáról 28-49.

5. Várkonyi Hildebrand: Az egyetem eszméje és az ifjúság 50-56.

6. Marót Károly: A szellemi élet kezdetei 57-66.

7. Tettamanti Béla: A neveléstudomány két újabb magyar rendszere 67-74.

8. Varga Sándor: A lét oksági meghatározottsága és a kultúrateremtés szabadsága 75-86.

9. Elvek, könyvek, folyóiratok

Immanens ideálizmus lélektani alapon. (Boda István lélektani felfogása) [Tomori Viola] 87-90.

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged. 1935. 136 lap. [Várkonyi Hildebrand] 91-92.

Zolnai Béla (Irodalom és Biedermeier); Molnár Antal (Zeneesztétika és szellemtudomány); Mitrovics Gyula (Esztétika és kritika); Kisléghi Nagy Dénes (Mandville); Kincs Elek (ÉIet, gondolat, válasz); Ifj. Bibó István (Kényszer, jog szabadság) c. tanulmányainak rövid ismertetése;

Lapok szemléje: Revue Philosophique [1935. évi 3. és 4. szám]; Blätter für Deutsche Philosophie [9. kötet 3-ik füzete]; Kantstudien [40. kötetének I/3. füzete]; Die Tatwelt [1935. évf. 2. füzete]; Folia Zoologica et Hydrobiologica [Riga, 1935. I. szám]; Társadalomtudomány [1935. évi I. szám]; Vigilia [1935. húsvéti száma]; Magyar Psychologiai Szemle [1935. évf.]; Állattani Közlemények [XXXI. k. 3-4. füzete és a XXXXII. k. 1-2. füzete]; Irodalomtörténeti Közlemények [1934. évf.]; Protestáns Szemle [1935. 7-9. füzete]; Athenaeum [1935. évf. 1-4. füzete]; Cselekvés Iskolája [1935-36. évf. 1-2. száma]; Rudolf Metz: Die philosophischen Strőmungen der Gegenwart in Gross Britannien. 2 kötet. 1935. Leipzig. [Nagybritannia fil. áramlatáról]; [B. Gy.] 93-96 l.

10. Német és francia nyelvű rezümék (Kurze Auszüge)

Die Problematik der Freiheit. Von Béla Tankó. 97-99.

L'idéal et le devoir philosophiques. Par Etienne de Boda. 99-103.

Bewusst sein und sprache von Karl Marót. 103-104.

Zwei neuere ungarische Systeme der Erziehungswissenschaft. Von Béla Tettamanti. 104.

Die kausale Bestimmtheit des Dasein und die Freiheit des Kulturschaffens (Auszug). Von Alexander von Varga (Budapest) 104-106.


1936/2.
2. füzet

11. Mitrovics Gyula: Mai bölcseletünk problematikájálhoz 109-113.

12. Makkai Sándor: Filozófia és irodalom 114-118.

13. Imre Sándor: A nemzet fogalma mai nevelésünkben 119-128.

14. Horváth Barna: Lét, érvény, jog 129-143.

15. Dr. Tavaszy Sándor: A rácionális gondolkozás és az exisztenciális gondolkozás 144-150.

16. Zolnai Béla: Az irodalomtudamány változásai 151-156.

17. Joó Tibor: A klasszicizmus és a romantika össsefüggései 157-163.

18. Elvek, könyvek, folyóiratok

Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Budapest, 1935. [Tankó Béla] 164-165.

Prahács Margit: A zeneesztéitika alapproblémái. Budapest, 1935. [Tankó Béla] 165-166.

Boda István: Bevezető a lélektanba (Egy lélektani rendszer vázlata). Budapest, 1934. [Tankó Béla] 166- 169.

Sir James Jeans: Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis (The new background of science). Fordították H. Weyl és L. Nordheim, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart-Berlin, 1934. 323 lap. [Bay Zoltán] 169-170.

Dr. Harsányi István: A hazugság, mint nevelési probléma. Sárospatak, 1935. 140 L. [Tettamanti Béla] 170-174.

Hans Reichenbach: Atom und Kosmos, das physikalische Weltbild der Gegenwart. Berlin, 1930. 323 oldal. [Bukovszky Ferenc] 174-176.

Harten Hans: Die Wertform der Gerichtigkeit. Berlin, 1934. Verlag Franz Vahlen. S. 110. [Dr. Mecsér József] 176-177.

Dr. Noszlopi László: Jellemlátás és jellemidézés. Megjelent a Szent István Társulat kiadásában, Budapest, 1935. [Strausz Antal] 177-178.

19. Német nyelvű rezümék (Kurze Auszüge)

Zur Problematik unserer heutigen Philosophie von Gy. Mitrovics 179.

Philosophie und Literatur. Von Alexander Makkai 179-181.

The concept of nation in the Education of to-day By Sándor Imre 181.

Sei. Gelten. Recht. Von Barna Horváth 181-183.

Das rationale und das existentielle Denken von A. von Tavaszy 183-184.

Die Wesensbeziehungen zwischen Klassik und Romantik. Von T. v. Joó 184.

 


1936/3.
3. füzet

20. Kondor Imre: Történelem és politika 185-196.

21. Tettamanti Béla: Dilthey pedagógiai rendszere 197-206.

22. Marót Károly: A filozófia történetírásának jelen kilátásai 207-213.

23. Elvek, könyvek, folyóiratok

Lapok szemléje: Budapesti Szemle [1935. évi júliusi füzete]; Revue Philosophique [1935. júl-aug. füzetei]; Athenaeum [1935. évi 5-6. füzetei];

Karl Jaspers: Vernunft und Existenz. Groningen, 1935. [B. Gy.] 215-216.

Hans Heyse: Idee und Existenz. Hamburg. 1935. [B. Gy.] 216.

Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez. Szeged, 1935. (103.l.) [Dr. Tomori Viola] 2l6-218.

24. Német és francia nyelvű rezümék (Kurze Auszüge)

Histoire et politique. Par I. Kondor 219.

Das pädagogische System Diltheys. Von Béla Tettamanti 220-221.

Eine Philosophigeschichte up to date. Von K. Marót 221-222.

 


1936/4.
4. füzet

25. Dr. Faust Ágoston: Rickert Henrik filozófiája 225-229.

26. Újszászy Kálmán: Az "időbeli" és az "idői" ember. (Exisztenciálizmus és magatartás) 230-238.

27. Dr. Vas Tibor: A tiszta jogtan és a szemléleti jogemlélet 239-253.

28. Bartók György: Egy új erkölcsfilozófia (Bruno Bauch: Grundzüge der Ethik c. művének megbeszélése) 254-258.

29. Elvek, könyvek, folyóiratok

Kiss Tihamér László: A humanizmus és protestantizmus hatása a franciaországi nevelésre és oktatásra a XVI-ik században. Szeged, 1936. 201 l. [Juhász Béla] 259-262.

Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. (A parasztság szemléletének és eszméltségi fokának lélektani vizsgálata.) Szeged, 1935. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában. [Strausz Antal] 262-264.

Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe. Budapest, 1935.

Ortutay Gyula: Nyirségi és Rétközi parasztmesék. Gyoma. 1935. [Marót Károly] 264.

30. Német nyelvű rezümék (Kurze Auszüge) 265-268.

Der "zeitliche" und der "zeitige" Mensch. (Existenzialismus und Haltung.) Von Kálmán v. Újszászy. (Sárospatak) 265-266.

Die reine Rechtslehre und die anschauungstheoretische Rechtslehre. Von Dr. Tibor Vas 266-267.

Eine neue Ethik. (Das neue Buch Bruno Bauch's.) Georg v. Bartók 267-268.

 


1937/1.
1. füzet

31. Aesthetikai elmélkedések (Böhm Károly hátrahagyott jegyzeteiből.) 1-4.

32. Tettamanti Béla: Neveléstudományi elvek és neveléselmélet 5-15.

33. Újszászy Kálmán: Szellem és rendszer 16-25.

34. Elvek, könyvek, folyóiratok

Bohatec, Josef: Calvin und das Recht. Feudingen in Westfalen. 1934. 286 p. [Ifj. Bibó István] 26-27.

Bruno Bauch, jenai egyetemi professzor, a Deutsche Philosophische Gesellschaft elnöke, április hó 19-én és 20-án a szegedi egyetem meghívására két előadást tartott az egyetem aulájában. 28.

35. Német nyelvű rezümék (Kurze Auszüge)

Geist und System.

 


1937/2.
2. füzet

36. Aesthetikai elmélkedések II. (Böhm Károly hátrahagyott jegyzeteiből) 33-39.

37. Boda István: A személyi magasrendűség kibontakozása I. 40-52.

38. Gerlőtei Jenő: Goethéről 53-62.

39. Elvek, könyvek, folyóiratok

Koronczy Teofil: A matematika filozófiájának vázlata. (Dolgozatok a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Seminariumából, 7) 59 oldal (ebből 3 oldal német kivonat). Székesfehérvár, a Magyar Ciszterci Rend kiadása, a Pannonia Nyomdavállalat nyomása, 1935. [g. k.] 63.

Balás P. Elemér: Az okozatosság büntetőjogi problematikája. (Budapest. 1936. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának Kiadványsorozata. 7. szám.) [Bibó István] 64-66.

Ereky István: Egyetemi reform. Az egyetemi szelekció reformja. Szeged 1937. Az Acta Litterarum et Scientiarum Reg. Universitatis Hung. Franisco-Josephinae kiadása. [Bartók György] 66-67.

40. Német nyelvű rezümé (Kurzer Auszug)

Über Goethe von Eugen Gerlőtei, Debrecen. 67.

 


1938/3-4.
3-4. füzet

41. Bartók György: Descartes sorsa Magyarországon 69-73.

42. Marót Károly: A történetírás értelme és értéke 74-95.

43. Boda István: A személyi magasrendűség kibontakozása II. 96-110.

44. Elvek, könyvek, folyóiratok

A református népiskolai nevelés legfőbb kérdései. Összeállította Dr. Juhász Béla. Nagykőrös, 1937. 156 l. [Bartók György] 111.

Prof. J. Hessing: Das Selbstbewusstwerden des Geistes. Aus dem Hollandischen übersetzt von C. Sypkens Kylstra. Unter Mitwirkung von Dr. phil. Kate Nadler. Stuttgart, 1936. 254 l. [Bartók György] 111-112.

Makkai Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. Budapest, 1937. 252 l. [t. b.] 112-116.

Várkonyi Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. (Pedagógiai Szakkönyvek, 2/b kötet.) Budapest, 1937. 141 l. [t. b.] 116-120.

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Szeged, 1937. XXVI. + 265 lap. [Szabó József dr.] 120-124.

Dr. Hans R. G. Günther: Das Problem des Sichselbstverstehens. Berlin, 1934. 244 l. [Bartók György] 124-125.

Szabó Irén: Böhm Károly ethikája. Debrecen, 1935. 63 oldal. [B. Gy.] 125.

Gróf Révay József: A megismerés antinomiája Kantnál. Budapest, 1936. 47 l. [B. Gy.] 126.

Kerekes Sándor: Lomnitzi Meltzl Hugó 1846-1908. Bpest., 1937. [B. Gy.] 126.

45. Német és francia nyelvű rezümék (Kurze Auszüge)

Le sort de Descartes en Hongrie. Par G. de Bartók 127.

Sinn und Wert der Historiographie von K. Marót 127-128.

 


1938/5.
5. füzet

46. Bevezetés egy esztétikai előadáshoz (Böhm Károly hátrahagyott irataiból.) 129-132.

47. Zolnai Béla: Az ókor-szemlélet változásai 133-137.

48. Kondor Imre: A filozófia történetisége 138-151.

49. Tankó Béla: Két kongresszusról 152-156.

50. Elvek, könyvek, folyóiratok

Dr. Noszlopi László: A világnézetek lélektana. Bpest., 1937. [T. B.] 157-158.

Báró Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. Első kötet. I. Az emberi test. II. Az emberi kultúra. XXVII. és 392 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1936. - Második kötet. III. Az emberi lélek. XII. és 313 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1937. - Harmadik kötet. IV. Az ember világhelyzete. X. és 424 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1937. [Bartók György] 158-161.

Bartók György: Ösztön, tudat, öntudat. (Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből.) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1937. 56. l. [tb.] 162-164.

 


1939/1.
1. füzet

51. Bartók György: Schneller István 1-2.

52. Dr. Horkay László: Van-e magyar filozófia? 3-9.

53. Prohászka René: A pszichológia tárgyának kettős meghatározása l0-17.

54. B. Wigersma: Die religiöse Weltanschauung und die Philosophie 18-33.

55. Elvek, könyvek, folyóiratok

Dr. Mészáros Olga: Földrajz és filozófia. 34-36.

Edward Yarnall Hartshorne Jr.: The German University and National Socialism. London 1937. [B. Gy.] 37.

Kisléghi Nagy Dénes: Universálismus. (Spann Otmár bölcseleti és gazdasági tanai.) Budapest 1938. [Bartók György] 37-38.

Ilyefalvi Tankó Béla: A modern világkép kialakítói. Magyar Tanitók Könyvtára 2. Budapest 1938. [B. Gy.] 38-39.

56. Német és francia nyelvű rezümék (Auszüge)

Gibt es eine ungarische Philosophie? Von L. Horkay 40.

La double définition de l' objet de la psychologie. Par R. Prohászka 40.

 


1939/2.
2. füzet

57. Imre Sándor: A hagyomángok kétféle hatása 41-49.

58. Tettamanti Béla: Oktatás és oktatáselmélet (Megjegyzések Dr. Prohászka Lajos "Az oktatás elmélete" c. művéhez) 50-64.

59. B.Wigersma: Die religiöse Weltanschauung und die Philosophie 65-91.

60. Elvek, könyvek, folyóiratok

Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. (Arte et marte). A nemzetnevelés terve. Révai kiadása, Budapest, 1939. 192. oldal. [Aldobolyi Nagy Miklós] 92-95.

61. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Zweifache Wirkungen der Überlieferungen. Von Alexander Imre 95.

Unterricht und Theorie des Unterrichtes. Von Béla Tettamanti 96-97.

 


1939/3.
3. füzet

62. Bartók György: Történet és értékelés 99-112.

63. Zolnai Béla: Európa és a magyar irodalom (Előtanulmány egy külföldi publikációhoz) 113-126.

64. Elvek, könyvek, folyóiratok

E. R. Jaensch: Der Gegentypus psychologisch-anthropologische Grundlagen deutscher Kulturphilosophie ausgehend von dem was wir überwinden wollen. Beiheife zur Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde Beiheft 75 Johann Ambrosius Barth Leipzig, 1938. 512 oldal. [Baranyi Erzsébet] 127-130.

Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana I. (Az első hat év.) Szeged, 1938. 244. l. [Dr. Berg Pál] 130-134.

Kondor Imre: Az európai filozófia problémáinak története. Debrecen, 1938. Dr. Bertók Lajos kiadása. 227 oldal. [Újszászy Kálmán] 134-I35.

Böhm Károly természetfilozófiája. Bölcsészetdoktori értekezés. Írta: Ignácz Imre. Budapest, 1934. 114. o. és Böhm Károly természetfilozófiai alapgondolatai. Bölcsészetdoktori értekezés. Írta: Inotai Imre. Bp., 1936. 69. o. [Dr. Horkay László] 136-137.

Histoire et évaluation 137-138.


1939/4.
4. füzet

65. Schneller Károly: A statisztika a kollektív lelkiismeret szolgálatában. (Székfoglaló előadás a Ferenc József Tudomány Egyetemen. 1939 szeptember 20-án.) 139-150.

66. Mitrovics GyuIa: Az esztétika fogalma és főbb problémái 151 -167.

67. Marót Károly: Vallás és "Nép" 168-177.

68. Elvek, könyvek, folyóiratok

Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. (Franklin Társulat, Budapest, 1939. 216 l.) [Dr. Visy József] 178-181.

Újszászy KáImán: A falunevelés szellemi alapjai. (Sárospatak, 1938. 144 oldal) [Bartók György] 181-182.

Málnási Bartók György: Ember és élet. (A bölcseleti antropologia alapvonalai.) Budapest, Franklin-társulat kiadása, év nélkül (1939). [Tankó Béla] 182-185.

69. Német és francia nyelvű rezümék (Auszüge)

La statistique au service de l' éducation pour la collectivité. Par Ch. Schneller. (Cours d' ouverture á l' Université de Szeged.) 186.

Über den Begriff und die Hauptprobleme der ästhetik. Von Gyula Mitrovics 186-187.

Religion und Volk. Von Karl Marót 187.

 


1940/1.
1. füzet

70. Visy József: A mai Németország humánum-szemlélete 1-14.

71. Tankó Béla: Tudomány és vallás 15-28.

72. Tettamanti Béla: Világnézet és világnézettan (Megjegyzések Péter Zoltán: Világnézettani alapvetés Debrecen 1939. 219 l. és Tankó Béla: A világnézet kérdése és a református elvek Debrecen, 1939. 98 l.) 29-35.

73. Bartók György: Régi magyar filozófusok 37-38.

74. Elvek, könyvek, folyóiratok

Báró Brandenstein Béla: Művészetfilozófia. Budapest, a Szent István Társulat kiadása, 1939. 442 oldal. [Kincs Elek] 38-44.

Illyés Gyula: Lélek és Kenyér. Kozmutza Flóra értelmiségi és ösztön-vizsgálataival, Évszám nélkül. Nyugat kiadása. 262 lap. [Bartók György] 45.

Szegfű Gyula: Mi a magyar? Szerkesztette Szegfű Gyula. A Magyar Szemle Társaság kiadása. Budapest, 1939. 556 lap. [Bartók György] 45-46.

75. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Wissenschaft und Religion. Von Béla Tankó 47-48.

 


1940/2.
2. füzet

76. Dr. Reök Iván: Az élőlények tájékozódása 49-66.

77. Bartók György: Faj. Nép. Nemzet. 68-92.

78. Elvek, könyvek, folyóiratok

Ch. Seignobos: Az európai élet fejlődése. Athenaeum. 1940. 429 oldal [Visy József] 93-96.

Halasy-Nagy József: Magyar önismeret. Franklin Társ. Budapest, Évszám nélkül [1939.] 169 l. [Visy József] 97-99.

Artur Baumgarten: Grundzüge der juristischsen Methodenlehre Verlag: Hans Huber, Bern. 1939. 192. old. [Schuld László] 100.

 


1940/3.
3. füzet

79. Visy József: A római embereszmény és a magyar pedagógia 101-117.

80. Zolnai Béla: A mükedveló Purista lelki alkata 118-181.

81. Elvek, könyvek, folyóiratok

Joó Tibor: Mátyás és birodalma. 1440-1940. Atheneum 166. o. [Visy József] 182-184.

82. Francia nyelvű rezümé (Auszüge)

L' homme idéal des Romains et l' lducation hongroise. (J. Visy) 185.

 


1941/4.
4. füzet

83. Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyetemen (1896. március 3-ikán.) 187-191.

84. Ortutay Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyüjtés. (Magántanári előadás, Szeged, 1940. március 14.) 192-202.

85. Marót Károly: A magyar "Szent-Iván" tanítása 203-214.

86. Fábián István: Zrinyi és a magyar önismeret 215-222.

87. Dr. Berg Pál: Az angol gondolkodás 1940-ben 223-237.

88. Elvek, könyvek, folyóiratok

Németh Gyula: Attila és húnjai. Budapest, Magyar Szemle Társ. 330+XX. old. [Visy József] 238-241.

Málnási Bartók György: Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai. Franklin-Társulat kiadása, 1939. Nagy nyolcadrét, 296 lap. [Tavaszy Sándor] 241-249.

Halasy-Nagy József: Ember és Világ. Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. (1940) 251 lap. [Marót Károly] 249-251.

Halasy-Nagy József: Mai politikai rendszerek. Franklin Társ. Budapest. é. n. (1940) 145 old. [Visy József] 251-252.

Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Franklin Társulat, Budapest. 1940. 460 old. [Visy József] 252-254.

 


1941/1.
1. füzet

89. Zolnai Béla: Áprily Peer Gynt-je 1-5.

90. Tavaszy Sándor: A természettudomány világnézeti jelentősége (Ismeretkritikai vizsgálódás) 6-17.

91. Dr. Murányi József: Az értékelés problematikája 18-31.

92. Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Pósaházi János 32-33.

93. Elvek, könyvek, folyóiratok

Künkel, Fritz: A közösség. A közösség lélektan alapfogalmai. Ford. Vető Lajos. Budapest. 1940. [Bibó István] 34-38.

Földes-Papp Károly: Az autonom ismeretelmélet fogalma. Rickert és Hartmann ismerettanának bírálata alapján. Budapest, 1941. [Tankó Béla] 38-41.

Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében. A Magyarságtudományi intézet kiadása. Budapest, 1941. 224 lap. [Marót Károly] 42-44.

 


1942/2.
2. füzet

94. Böhm Károly: Az értékelés analysise. 45-58.

95. Tavaszy Sándor: A polgári gondolkozás (Zolnai Béla könyve: A magyar Biedermeier.) 59-64.

96. Murányi József: Az értékelés problematikája II. (folyt.) 65-79.

97. Szabó József: Egy új jogelmélet (Sperantia műve.) 80-89.

98. Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Pósaházi János Introductorium Philosophicum-a 90-98.

99. Elvek, könyvek, folyóiratok

Fichte magyarul [Tavaszy Sándor] 99-100.

A felvilágosodás jogbölcselete [Dr. Szabó József] 100-103.

A magyar jog fejlődése a Trianont követő húsz év alatt. (A kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának kiadványai. I. Kolozsvár, 1941. [Dr. Urbán Gusztáv] 104-105.

Böhm Károly: Ember és világa. Philosophiai kutatások, I. rész: Dialektika, vagy alapphilosophia. Budapest, 1941. [Újszászy Kálmán] 105-106.

100. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Die Analyse des Wertens von K. Böhm. 107-110.

Die Problematik des Wertens von Dr. Josef Murányi 110-114.

Eine neue Rechtstheorie von Josef Szabó. 114-115.

Beiträge zur Geschichte der ungarischen Philosophie. Johann Pósaházi. Von E. Makkai 115-116.

 


1942/3.
3. füzet

101. Molnár Zoltán: A renaissance-kutatás útja és eredményei 117-165.

102. Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Sípos Pál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez 166-170.

103. Elvek, könyvek, folyóiratok

Losonczy István: A funkcionális fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban. Budapest, 1941. Egyetemi Nyomda. [Bibó István] 171-175.

104. Német és olasz nyelvű rezümék (Auszüge)

Sviluppo e risultati delle ricerche sul Rinascimento [Zoltán Molnár] 176-179.

Beiträge zur Geschichte der ungarischen Philosophie. Drei unbekannte Briefe von Paul Sipos an Franz Kazinczy, veröffentlicht von Ernst Makkai 180.

 


1942/4.
4. füzet

105. Imre Lajos: A népművelés, mint pedagógiai feladat 181-194.

106. Dr. Murányi József: A szintétikus ítéletek és a tapasztalat tárgyasságának problémája 195-208.

107. Dr. Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István 209-213.

108. Szabó József: A jogtudomány helye az emberi gondolkozásban 214-229.

109. Garázda Péter: Reményik-évforduló 230-232.

110. Tassyné Dr. Mészáros Olga: Az ember a filozófiai gondolkozás mérlegén 233-235.

111. Elvek, könyvek, folyóiratok

Bruno Bauch [Málnási Bartók György] 236.

Vatai László: A szubjektiv életérzés filozófiája (Dosztojevszkij) 1942. [Tankó Béla] 236-238.

Max Clara: Das Problem der Ganzheit in der modernen Medizin. Leipziger Universitätsreden Heft 4. Leipzig, 1940. [Málnási Bartók György] 238-239.

112. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Die Volksbildung als pädagogische Aufgabe von Lajos Imre 240-241.

Ort und Stelle der Rechtswissenschaft in dem menschlichen Denken von Josef Szabó 241-243.

 


1943/1-2.
1-2. füzet

113. Böhm Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora 1-21.

114. Dr. Tavaszy Sándor: Az esztétika ismeretelméleti alapja (Böhm Károly: Az esztétikai érték tana) 22-34.

115. Tankó Béla: Böhm Károly esztétikája 35 - 42.

116. Baránszky-Jób László: A művészetek felosztása Böhm esztétikájában 43-50.

117. Marót Károly: A klasszika~filologia mai állása Magyarországon 51-71.

118. Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez. Fogarasi Pap József levele gr. Teleki Józsefhez 72-75.

119. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre ismeretlen levelei 76-89.

120. Elvek, könyvek, folyóiratok

Makkai László: Huizinga a történelem elméletéről 90-93.

Makkai Ernő: Pósaházi János élete és filozófiája. (Acta Philosophica. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár) Kolozsvár, 1942. Nagy nyolcadrét, 107 lap. [Tavaszy Sándor] 93-94.

Gyulai Zoltán: Laotse (I. Tao. II. Az élet) Kolozsvár, 1942. [Málnási Bartók György] 94-95.

Valéry Paul, etc. Études Bergsoniennes. Presses Universitaires de France, 1942. [Málnási Bartók György] 93.

Die Gründung der Reichsuniversität Posen. (Beszédek a poseni új egyetem megnyitási ünnepélyén 1941 április 27-ikén.) [Málnási Bartók György] 95-97.

Biró Sándor: Falusiak a középosztályban. Különnyomat a Magyar Szemléből. Bp., 1942. [Málnási Bartók György] 97-98.

Sándor Pál: Filozófiai lexikon. I. k. Aall-Erasmus. Budapest, é. n. Faust kiadás. [Makkai Ernő] 98-101.

121. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Die erkenntnistheoretische Grundlage der Aesthetik, von A. Tavaszy 102-103.

Die Aesthetik Karl Böhms, von B. Tankó 103-105.

Die Gliederung der Künste in der Aesthetik von Karl Böhm, von L. Baránszky Jób 105-106.

Der gegenwärtige Stand der klassischen Philologie in Ungarn, von Karl Marót 106-107.

 


1943/3-4.
3-4. füzet

122. Tankó Béla: Kant metafizikai reformja 108-127.

123. Horkay László: Válságban van-e a kantianizmus? 128-136.

124. Jancsó Elemér dr.: Adalékok a magyar filozófia történetéhez. Sipos Pál két levele a szabad akaratról Aranka Györgyhöz 137-156.

125. Makkai Ernő: Sipos Pál kisebb filozófiai művei 157-170.

126. Elvek, könyvek, folyóiratok

Kierkegaard egy magyar vonatkozása [Bartók György] 171.

Philosophische Bibliothek...(1943. fennállásának 75. évfordulója) [Bartók György] 171-172.

Züricher Hochschulverein...(Évi nagygyűlését 1943 április 29-ikén tartotta) [Bartók György] 172.

Dr. Zsámbéki László: Élménytanítás.k Ujvidék, 1943. 79. l. [Várkonyi Hildebrand] 172-174.

Horváth Barna: A géniusz pere. Sokrates~Johanna (Universitas Francisco-Josephina. Acta Juridico-Politica. 3.) Kolozsvár, 1942. [Bibó István] 174-177.

Szepesdi Ervin: A törvényes igazságosság fogalma (Dolgozatok a Pázmány Péter-tudományegyetem erkölcstudományi szemináriumából. 5.) Budapest, 1942. 72. l. [Szabó József] 178-180.

Hermányi Dienes József: Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus. I-II. k. Erdélyi Ritkaságok 9-10. sz. Kolozsvár, 1943. Minerva kiadás [Makkai Ernő] 180-182.

Bölöni Farkas Sándor: Nyugateurópai utazás. Bevezetéssel ellátta dr. Jancsó Elemér. Erdélyi Ritkaságok, 11. k. Kolozsvár, 1943. Minerva kiadás [Makkai Ernő] 182-183.

127. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Die kantische Reform der Metaphysik, von B. Tankó 184-185.

Ist der Kantianismus in Krise? Von L. Horkay. 186.

 


1944/1-3.
1-3. füzet

128. Tankó Béla: Az igaz, jó és szép 1-15.

129. Sulica Szilárd: A modern plagizátor lélektana 16-31.

130. Reök Iván: A szellemi lények problémája 32-71.

131. Makkai Ernő: Adatok Fogarasi Pap József életéhez és munkásságához 72-87.

132. Elvek, könyvek, folyóiratok

Szabó József: Vétek és felelősség 88-91.

Gockler Lajos: A nevelő-oktatás vezérkönyve. Bpest., 1943. Magy. Nev. Tud. Társ. kiadása. V. [Deák Gábor] 91-93.

133. Német nyelvű rezümék (Auszüge)

Vom Wahren, Guten und Schönen, von B. Tankó 94-95.

Psychologie des modernen Plagiators, von Sz. Sulica. 95-96.

Névmutató

Aarne, Antti 84
Abaelar 22
Ábel Jenő 101
Ábel Jenő 117
Ábrányi Emil 89
Ach, N. 43
Adams 87
Adickes 123
Ady 16, 18, 48, 50, 63, 71, 80
Aeschylos 36
Ajtai-Abód Mihály 118, 126
Albertus Magnus 22, 120
Alexander 9
Alföldi András 50, 117
Almási Balogh Pál 120
Altheim, F. 42
Amesius 98
Amyot 101
Anaxagoras 6, 130
Anaximandros 130
Anaximenes 130
Anonymus 63
Apáczai Csere János 23, 41, 52, 63, 83, 98, 126
Apáczai Cseri János ls. Apáczai Csere János
Apáthy 50
Apáti Miklós 41, 120
Apponyi Albert 88
Áprily Lajos 89
Aquinoi Szent Tamás 22, 98, 126
Aranka György 119, 124, 125, 126
Arany János 16, 63, 80, 89, 122, 128
Arany László 84
Aristoteles 6, 14, 20, 31, 36, 42, 62, 66, 70, 74, 76, 83, 92, 98, 101, 113, 115, 116, 120, 122, 126, 128, 131,
Árkosi Gelei Benedek 120
Árkosi Tegző Benedek 120
Asadowskij 84
Augustinus 22,108
Avicenna 120
Axelrod 120
Babay József 80
Babits Mihály 63,74, 80,
Bach 18
Bachofen 42
Bacon 22, 83, 99, 128
Bacsányi 119
Bacsónyi János 63
Bakunin 120
Balás P. Elemér 39, 99
Balassa Bálint 63
Balázs János 117
Baldwin, Earl 87
Bálint Sándor 85, 93
Bálint 67
Ballagi Mór 80
Balogh József 117
Balzac 6
Bally 6
Banner János 117
Baránszky-Jób László 18
Bárczi Géza 80
Barcsai 102
Baróti Szabó Dávid 80
Bartal György 119
Barth 50
Bartók György 8, 22, 50, 55, 72, 74, 76, 85, 108, 115
Basarov, Vladimir 120
Basch Viktor 49
Basso 23
Báthori Zsófia 92
Bauch, Bruno 9, 28, 34, 88, 111, 120
Baudelaire 47
Baumgarten, Artur 66,78, 122
Bay Zoltán 18
Bayer 83, 120
Bayle, Pierre 131
Beksics 84
Bellosics Bálint 85
Bembo, Pietro 101
Bencsik Béla 106
Benedek Elek 80
Benedek Marcell 89
Beneke 22
Benkő József 126
Benoît, Pierre 16
Beöthy Zsolt 16
Béranger 63
Berchoux 47
Beregszászi Nagy Pál 73, 120
Bergson 19, 23, 42, 74, 76, 88, 120, 128, 130
Berkeley 87
Bernouilli 63
Bertalanffy 49
Bertholet 67
Berze Nagy János 84
Berzsenyi Dániel 16, 68, 78, 107
Bessenyei 63, 68, 80
Bethlen Gábor 60
Bethlen Miklós 41
Bethlen Pál 118, 131
Betzold, Friedrich von 101
Bibó István ifj. 9
Bibó István 34
Binet, Alfred 120, 132
Biondo, Flavio 101
Biró Sándor 120
Bismarc 70
Bisztray Gyula 80
Blättner 70
Boccaccio 101
Bod Péter 63, 126
Boda István 9, 18, 49, 120
Bode 125
Bodrero 42
Boechk 70
Bogdanov 120
Bognar Cecil 23
Bohatec, Josef 34
Bohr 130
Boileau 16
Bolzano 74
Bonfini 86
Bonfinius 63
Borbály Mihály 84
Borzsák István 117
Bosanquet 9
Bossuet 63
Boulenger, J. 101
Böcklin 89
Böhm Károly 2, 8, 12, 18, 31, 44, 46, 50, 52, 62, 68, 88, 90, 91, 93, 96, 99, 106, 108, 109, 114, 115, 116, 120, 122, 123, 126, 128
Bölöni Farkas Sándor 107
Bölöni Farkas Sándor 126
Bramante 101
Brandenstein Béla 23, 39, 50, 74, 90, 106, 130
Brandes, Georg 36
Brandi, Karl 101
Brassai Sámuel 83
Brauchitsch 80
Brelich, Angelo 117
Brémond 16
Brentano 85
Broad 9
Bronski, Karl 101
Brown, W. L. 131
Brunelleschi 101
Brunellesco 101
Brunetiére 16
Bruni, Leonardo 101
Bruno, Giordano 87, 101
Bruyn, J. de 92
Bucharin 120
Bucsay Mihály 123
Budai Ferenc 83, 120
Bukovszky Ferenc 18
Bulenger, J. 101
Burckhardt, Jakab 70, 101
Burdach, Konrad 76,101
Burgersdics 98
Burmann Ferenc 118
Buza László 99
Buzinkai György 92
Bühler, Charlotte 64
Bühler, K. 6, 18
Bülow 80
Bünker 84
Bürger 113
Caesar 70
Caird 9
Calderon 36
Campanella 101
Carr 9
Carrel 90
Carstens 120
Cartesius 2, 98
Cassirer, Ernst 6, 101, 103
Castiglione 101
Cato 79
Cattell, R. B. 87
Cattulus 70
Cavour 80
Chamberlain, H. S. 77
Chamberlain, Joseph 87
Charron 41
Chénier, André 63
Chestov 23
Child 84
Cicero 42, 70, 79, 81, 101
Cimabue 101
Clara, Max 111
Clauberg 131
Claudel, Paul 49
Cohen 22
Comenius 92, 98
Comte 22, 83
Copernicus 98
Cordier 29
Corneille 63
Correns 130
Cousin 130
Crassus 124
Croce, Benedetto 29, 116
Cusanus, Nicolaus 101, 126
Czambel Samu 84
Czente István 9
Czuczor 80
Császár Elemér 16
Csengery János 117
Cserey Miklós 124
Csiszár Ribitzei Josef 118
Csokonai 63, 80
Dániel István 118
Dante 101
Danzel, Tn. W. 130
Darwin 6, 130
Daudet 16
Daumier 47
Daur, Albert 66
Dávid Ferenc 63
Davies 87
Dawenport 3
Dayka 16
Deák Ferenc 78, 80
Dékány István 9, 32
Delattre 120
Delevsky, J. 23
Demokritos 101, 130
Dénes Tibor 49
Dengl János 80
Descartes 14, 22, 41, 48, 49, 55, 83, 92, 97, 99, 108, 120, 126, 130, 131
Desewffy Emil 119
Desewffy József 124
Desewffy 107
Desprez, Auguste 16
Dessoir 46, 66, 113, 115
Dévay Bíró Mátyás 101, 129
Devecseri Gábor 117
Dézsi Márton 126
Dickens 128
Diehl 3
Diels 117
Dilthey, W. 21,42, 48, 50, 66, 101, 115, 126
Diocletianus 70
Dirac 130
Dobrovits Aladár 117
Domanovszky 83
Donatello 101
Dormándi László 52
Dosztojevszkij 111
Döbrentei Gábor 80, 102, 107, 126
Driesch 76
Droysen 42
Dudith András 63
Dugonics András 63, 80
Dugovics Titusz 80
Duns Scotus 98
Durkheim 3, 50
Dürer, Albert 66
Dürkheim, E. 130
Eckhardt Sándor 85, 88, 93
Eddington 90, 130
Ehrenfels 94
Eichordt, Ludwig 95
Einstein 42, 130
Eisler 120
Éltes Mátyás 132
Empedokles 122
Endrődy 63
Engels 120
Enyvvári Jenő 120
Eötvös József 68, 78, 88
Erasmus 71, 79, 101
Erdélyi János 11, 85, 92, 98, 118
Erdélyi József 93
Ereky István 39
Ernest 16
Eucken 76
Faludi Ferenc 63
Farkas Béla 9
Farkas Gyula 80
Fauré-Fremiet, Ph. 9
Fáy András 88
Fechner Tivadar 22, 46, 115, 130
Fedics Mihály 84
Fekete János 63, 124
Ferri 3
Fettich Nándor 88
Feuerbach 22
Fichte 2, 15, 18, 22, 48, 50, 52, 55, 68, 74, 83, 96, 99, 106, 111, 115, 116, 122, 124, 125
Ficino, Marsilio 101
Fináczy Ernő 7
Finály Gábor 117
Fischer 77
Fogarasi Pap József 80, 118, 126, 131
Fontenelle 47
Fougeres 77
Földes-Papp Károly 93, 106
Förster Aurél 117
Fraknói Vilmos 101
France, Anatole 63, 65, 126
Frazer, J. G. 85, 130
Freud, S. 6, 64,
Frey Antal 80
Fritz, Künkel 93
Frobenius, Leo 117
Funck-Brentano 101
Gáldi László 117
Galilei 101
Galton 3, 130
Gambetta 80
Gárdonyi 63, 68
Gatz 18
Gauss 97, 130
Gebhardt, Émile 101
Gehlen 2
Geibel 88
Geley 50
Gellius 101
Gentile, Giovanni 101, 116
George, Stefan 50
Gerencsér 130
Gerevich Tibor 74,85
Gesell, Arnold 64
Ghéréa, J. D. 23
Gilson 23, 101
Giotto 101
Gobineau 77
Gockler Lajos 132
Goethe 38, 42, 47, 63, 71, 93, 108, 111, 122, 130
Goetz, Walter 101
Goldschmidt 130
Gorkij 63
Gottsched 36
Göring 120
Gráf András 117
Green 9
Gregus 9
Greguss Ágoston 115, 113, 128
Grieg 89
Grillparzel 63, 66
Groos, Karl 46, 114
Groos, Marie 46
Grosschmid Béni 108
Grotius 20, 99
Gruppe 36
Guardini 126
Guicciardini 101
Gutmann, B. 130
Günther, Hans R. G. 9, 44, 113
Gvadányi 63, 80
Gyalogi János 119
Gyóni Mátyás 117
Gyöngyösi István 63
Győrffy István 67
György Lajos 126
Gyulai Zoltán 120
Gyulai 16, 107
Haeckel 132
Hahn 118
Halasy-Nagy József 78, 88
Halbwachs, M. 9
Haldan 9
Haldane 76
Halifax 87
Haller 80
Halonen 89
Hanslick 66
Harmatta János 117
Harsányi István 18
Harsányi Zsolt 80
Harten, Hans 18
Hartmann, E. 22
Hartmann, Nicolai 2, 14, 37, 76, 88, 93, 132
Haskins, Homer 101
Hebbel 113
Hegedüs István 101, 117
Hegedűs Lóránt 74
Hegel 2, 9, 14, 15, 20, 22, 42, 44, 48, 52, 68, 72, 74, 76, 83, 93, 97, 110, 111, 113, 115, 116, 122, 123, 126
Heidegger 15, 50, 88
Heimsoeth 130
Heine 42
Heinemann 101
Heisenberg 18, 130
Hekler 117
Heller Erik 99
Heltai Gáspár 109
Hennert 118
Henry V. 31
Herakleitos 101, 122, 130
Herbart 7, 22, 64, 66, 83, 132
Herder 38, 47, 63, 79, 122
Hermann Paull 3
Hermányi Dienes József 126
Hermolaus Barbarus 98
Herodotos 42, 126, 130
Hesiodos 101, 130
Hessing, J. 44
Hetényi János 83, 84
Hettner 31
Heuer 8
Hewart 79
Heyse, Hans 9, 23
Hilbert 23
Hilferding 84
Hingston, R. W. G. 50
Hippokrates 111
Hirn 116
Hobbes 94, 99
Hoernle, Edwin 23
Homeros 47, 130
Horatius 63, 70, 79, 117
Horger Antal 84
Horkay László 64
Horthy Miklós 88
Horváth Barna 44, 49, 103, 126
Horváth Béni 99
Horváth Cyrill 83
Horváth Endre 107, 117
Horváth Henrik 63
Horváth János 80, 101, 117
Horváth Sámuel 131
Hostinsky 66
Howald, Ernst 126
Hrabanus Maurus 98
Hugo, Victor 16, 63
Huizinga, Jan 101, 120
Humboldt, W. 6, 42, 79, 101
Hume 48, 50, 62, 83, 97, 99, 108, 126
Huntziger 80
Hunyadi János 86
Husserl 22, 74, 94, 122
Huszti József 101, 117
Huxley, Aldous 87
Huzella 76
Hügen von 9
Ibsen, H. 36, 89
Ickert 3
Ignácz Imre 64
II. Frigyes 101
II. Gyula 101
II. József 118
II. Pius 101
II. Rákóczi Ferenc 119
Illyés Gyula 74, 93
Imre Sándor 7, 9, 44, 109
Incze István 126
Inge 9
Inotai Imre 64
Ipolyi Arnold 67, 84
Istvánfi 86
IV. Károly 101
Ivánka Endre 117
Jacobi 22
Jaeger, Werner 70, 101
Jaensch, E. R. 64
James, Jeans 18, 68, 130
James, W. 50, 76
Jancsó Elemér 109, 125, 126
Janet 88
Janus Pannonius 101
Járosi Andor 109
Jaspers, Karl 15, 23, 50, 88, 128
Jeans 87, 130
Jennings 130
Jeszenszky János 98
Jirka (Györkösy) Alajos 117
Joad, C. 87
Joel, Karl 59
Johanna 126
Johansen 130
Jókai 63, 80, 128
Jóo Tibor 29, 68, 81
Jósika 63
Juhász Béla 29, 44
Juhász László 101, 117
Jung, C. G. 43, 117, 130
Justinianus 101
Juvenalis 79
Kästner 125
Káldi 130
Kálmány Lajos 84
Kálvin 34, 80
Kandra Kabos Kálmány Lajos 67
Kant 2, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 62, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 102, 103, 106,108, 111, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 128, 131
Kardos Tibor 85,101, 117
Kármán 7
Károli 130
Kassák Lajos 63
Kastner Jenő 101
Katona József 63
Katona Lajos 84
Kazinczy Ferenc 16, 63, 68, 78, 80, 102, 107, 119, 124, 125, 126
Kazinczy Gábor 119, 126
Keckermann 98, 131
Kelemen Béla 80
Kelsen, Hans 14, 27, 103
Kemény Gábor 77
Kemény József 119
Kemény László 119
Kemény Simon 118
Kemény Zsigmond 63
Kemény 131
Kemény 78
Kempis Tamás 63
Kenéz Béla 65
Kepler 63, 130
Kerekes Sándor 44
Kerényi Károly 117
Keresztury Dezső 93
Kerkápoly 83
Kern Tóbiás 84
Kerr, Alfred 89
Kerschensteiner 32
Keyserling 99
Kézy Mózes 102, 125
Khot, Halvdan 101
Kibédi Péterfi Károly 126
Kierkegaard 15, 23, 126
Kincs Elek 9
Kirchmann 113
Kis János 16
Kisfaludy Károly 77
Kisfaludy Sándor 77
Kisfaludy 16, 63, 78
Kisléghi Nagy Dénes 9, 55
Kiss Tihamér lászló 29
Klages 22, 50, 88
Klebelsberg Kunó 88
Klingner, Fr. 42
Knittel, John 126
Kodály 50, 74, 80
Kodály Zoltán 93
Kollár 68
Kolozsvári István 126
Koltay-Kastner Jenő 117
Komjáthy Jenő 47
Koncz József 118, 131
Kondor Imre 64
Kopasz Gábor 99
Kornis Gyula 18, 23, 88, 131
Koronczy Teofil 39
Korzenszky Eleonóra 117
Kossuth Lajos 60, 78
Kosztolányi Dezső 80, 88
Kotzebue 63
Kozma Andor 89
Kozmutza Flóra 74
Kölcsey Ferenc 68, 78, 80, 88, 107
Köstlin 66, 113
Köteles Sámuel 83, 124
Kövendi Dénes 117
Kretschmer 3, 18, 43
Kreybig 94
Kristóf György 9
Kriza János 67, 84
Krug 9, 131
Kuun Géza 107
Kvacsala 92
Lachalier 130
Lacombe 3
Lafontaine 16
Lajtha László 84
Laky Dezső 65
Lamprecht 42, 44
Láng Nándor 117
Laotse 120
Large, K. 66
Lask 115
Lasserre 16
Lasson 90
Laurilla 66
Lavelle 120
Le Senne 120
Leacock, Stephen 87
Ledniczky János 99
Lee, Vernon 46
Leibnitz 2, 22, 41, 76, 99, 131
Lenau 80
Leonardo da Vinci 65, 101
Lessing 38, 46, 63, 122
Leukippos 3, 130
Lewis, E.O. 3
Léwy-Brühl 130
Liebermann Leo 80
Liebert 49
Ligeti Lajos 88
Linné 77, 90
Lipps 6, 46, 94
Lisle, Leconte de 47
Livius 42, 70, 79, 126
Locke 99, 126
Loeb 130
Losonczy István 103
Lotze 22, 116
Loyolai Szent Ignác 63
Luchtmans 131
Luquet, G. 9
Luther 34, 71, 101
Lutz, Günther 126
Lützow 80
Machiavelli 70, 101
Madách 16, 63
Maeterlinck 130
Mailath János 126
Main de Biran 130
Makkai Ernő 120
Makkai Sándor 44, 60, 80
Malebranche 41
Malinowski, B. 84
Mallery 6
Málnási Bartók György 68, 88
Manetti 101
Manga János 85
Mannhardt, W. 85
Marcus Aurelius 70, 79
Maresius 98
Mária Terézia 5, 63, 131
Marinetti 63
Márki Sándor 109
Markó Árpád 86
Marmontel 63
Marót Károly 9
Marsigli, Luigi 101
Marsuppini, Carlo 101
Martialis 117
Martin, Alfred von 101
Márton Ferenc 89
Marx 120
Masson Oursel, P. 120
Mátrai István 9
Mátyás 81, 86, 101
Max, Adler 120
Mc Dougall, W. 9, 50
McTaggart 9, 71
Mecsér József 18
Medici, Cosimo 101
Medulla 98
Meiner, Felix 126
Melanchton 101
Mellone 71
Meltzl, H. 44
Menander 101
Mendel 130
Mendöl Tibor 93
Menger 94
Merényi 84
Mészáros Ede 117
Mészáros Olga 55
Metternich 107
Metz, Rudolf 9
Meyer, E. 42
Michelangelo 16, 101
Michelet 101
Mikes 63
Mikes István 119
Mikes Kelemen 119
Mikó Imre 119
Mikszáth 63
Mill, St. 9, 22, 83
Millot 120
Milton 77
Mirtovics Gyla 7, 9, 49
Mittelhauser 80
Mjoen, Jon Alfred 3
Módi Mihály 117
Mogk, E. 85
Moliére 16
Molnár Albert 71
Molnár Antal 9
Molnár Ferenc 16
Mommsen 42, 70, 117
Monier, Philippe 101
Montaigne 29, 41, 101, 124
Montesquieu 99
Móra Ferenc 63, 84
Moravcsik Gyula 117
Moreau 102
Morgan 9, 130
Móricz Zsigmond 16, 63, 93
Mourgue 23
Möbius 116
Muirhead 9
Muraközy 115
Mussolini 3
Mühl, M. 79
Mühlmann 85
Müller-Freienfels 116
Münsterberg 94
Münzer, F. 42
Nagy Ferenc 117
Nagy Frigyes 70
Nagy József 49
Nagy Károly 101
Nagy Lajos 101, 117
Nagy László 132
Nagy Ottó 101
Nagy Sándor 70
Nagy Tibor 117
Naláczy József, B. 124, 131
Nalátzi Elek 131
Napoleon 70, 80
Náray Szabó István 18
Naumann, Hans 93
Négyessy László 80
Németh Gyula 88
Németh Péter 107
Nepos, C. 79
Neuber Ede 3
Neumann, Karl 101
Névy 31, 36
Newton 41, 87, 130
Niebuhr 42
Nietzsche 2, 3, 6, 8,20, 22, 23, 29, 42, 52, 62, 85, 93, 94, 108, 117, 126, 128
Nisard, Desiré 16, 101
Noack 120
Norden 70
Nordheim, L 18
Nordström, Johan 47, 101
Noszlopi László 18, 50, 123
Novalis 55
Ontschukow 84
Orbán Balázs 80
Orestano, Francesco 9
Oroszlán Zoltán 117
Ortega 99
Ortutay Gyula 29, 67, 93
Otto, W. F. 117
Ovidius 70, 128
Öesterreich 130
Paganini 126
Pál 71
Pandolfini 101
Papini, Giovanni 101
Papp János 117
Párducz Mihály 117
Parmenides 122
Pascal 47, 71
Patthy Károly 89
Pátzay Pál 17
Pauler Ákos 9, 23, 18, 37, 52, 74, 94, 115
Paulovics István 117
Pázmány Péter 86, 88, 92
Pecz Vilmos 117
Péguy 126
Pende 3
Perföldy 80
Perikles 70
Perty 76
Péter Zoltán 72
Péterfi Károly 9
Petőfi 16, 47, 63, 109
Petrarca 101
Pfahler 18, 43
Pico della Mirandola 101
Pillias, Émile 63
Pisano 101
Piur, Paul 101
Planck, M. 42, 130
Platon 14, 18, 22, 47, 48, 62, 70, 73, 97, 98, 101, 115, 125, 126, 128
Ploetz 3
Plotinos 115
Plutarchos 6, 70, 79, 101
Poggio 101
Poiret 41, 131
Polybios 42, 126
Pomponazzi, Pietro 101
Poncaré 6
Ponori Thewrewk József 102, 125
Pontano 101
Pope 87
Pósa Lajos 80
Pósaházi János 92, 98, 120, 131
Poupé, Edmond 63
Pradines 23, 120
Prahács Margit 18
Praton, Giovanni da 101
Pringle-Pattison 9
Prohászka Lajos 58
Prohászka Ottokár 63
Prohászka 109
Pufendorf 99
Pukánszky Béla 16
Pythagoras 98
Quetelet 130
Quintilianus 42, 70
Rabelais 101
Racine 16, 47
Radloff 84
Radó Antal 80
Raffael 101
Rákóczi 41, 63
Rákóczi Ferenc 88
Rákosi Jenő 16, 80
Rákosi Viktor 62
Ramée, Pierre de la 98
Ramus 29, 98
Ranke, Leopold von 42, 62, 101
Ravaisson 130
Ravasz Lászó 23, 44, 74, 80
Reich 23
Reichenbach, Hans 18, 90
Rein 132
Reinhardt, K. 117
Reiniger 88
Reisner 15
Reitzer Béla 23
Reizner 84
Reményik Sándor 109
Renouvier 130
Révai Miklós 16, 63
Révay József 44, 117, 123
Révész Imre 129
Reviczky 47
Ribitzei Ádám 131
Ribot 6
Richert 70
Rickert Henrik 8, 14, 22, 25, 50, 93, 94, 101, 106
Rienzo 101
Rignano 76
Robespierre 124
Robin 23
Rockefeller 87
Rohden-Osztrogorsky 88
Róheim Géza 84, 85
Rousseau 6, 63, 99
Roux 111
Rozgonyi József 83, 102
Rumy Károly 102
Russell, B. 9, 87, 130
Rust 120
Rüdin 3
Rybnikov 84
Sabatiér, Paul 101
Sabbadini, Remigio 101
Sachs, Hans 63
Sachse, K. 70
Safarik 68
Sainte-Beuve 63
Salamon, G. 70
Sallustius 126
Salutati, Coluccio 101
Sándor Pál 120
Sartori Bernát 131
Savonarola 79, 101
Schedel 107
Scheler 22, 50, 74
Schelling 2, 15, 22, 52, 55, 76, 83, 116, 124, 125, 130
Schian 31
Schifferdecker, P. 6
Schilder, Paul 50
Schiller 36, 38, 113, 114, 122, 126, 128
Schlegel 107
Schleiermacher 22, 44, 126
Schlosser 123
Schmidt, Heinrich 55
Schmidt, P.W. 67
Schneidewin 79
Schneller István 7, 44, 51, 60
Schopenhauer 2, 6, 18, 36, 44, 49, 52, 72, 76, 79, 113, 122, 128
Schrödinger 130
Schuppe 94
Schur, Werner 42
Schütz 130
Schwab, J. Ch. 131
Schwarz, E. 42
Schweitzer 18
Sebestyén Gyula 67, 84
Secretan 130
Seignobos, Ch. 78
Seilliére 16
Semon 130
Seneca 70, 79
Seprődi János 84
Sepsi Csombor Mátyás 41
Sesztov ls. Chestov
Shaftesbury 126
Shakespeare 16, 36, 38, 63, 107, 113
Sharp 84
Shaw 126
Shaw, G. B. 87
Sigwardt 66
Sík Sándor 9, 86
Silvio, Enea 101
Simmer 22
Simonics Lipót 119
Simonyi Zsigmond 80
Sinkovics István 93
Sípos Pál 102, 124, 125, 126
Sipos 83
Sismondi, Simonde 101
Sokrates 2, 70, 79, 122, 126, 128
Solon 70
Solymossy Sándor 84
Somló Bódog 109
Sophokles 36, 70, 130
Söderblom, N. 130
Spaan, T. 131
Spann, O. 50, 55
Spencer, Herbert 3, 22, 83, 116
Spengler 6, 42, 44, 68, 87, 88, 116
Sperantia Jenő 97
Spinelli 3
Spinoza 22, 41, 48, 83, 87, 99, 115, 126, 130
Spranger 17, 42, 48, 50, 88, 126
Starke, A.G.A. 3
Staudenmmeier, L. 6
Stein 66
Steintal 50
Stern, W. 6
Stirner 2
Straus 131
Strausz Antal 18, 29
Straussz 84
Strozzi, Palla 101
Stuart Mária 14
Sturm 29
Suarez 92, 98
Surányi-Unger Tivadar 65
Sylvester János 101
Sypkens Kylstra, C. 44
Szabó Árpád 117
Szabó Dezső 63, 80
Szabó Irén 44
Szabó István 93
Szabó Károly 119
Szabó Lőrinc 63, 89
Szabolcsi Bence 84
Szacsvai Sándor 119
Szaléziai Szent Ferenc 63
Szamosközy 119
Szarvas Gábor 80
Szász Béla 83
Széchenyi 68, 71, 77, 78, 85
Széchenyi István 9, 60, 88, 107
Szegfű Gyula 74
Székely István 99
Székely Márton 124
Szekfű Gyula 80, 101
Személyi Kálmán 99
Szenczi Molnár Albert 63, 77
Szent Ágoston 47, 63, 74, 88, 101
Szent Ambrus 101
Szent Ferenc 101
Szent Gellért 63
Szent István 63, 80, 88
Szent Jeromos 101
Szent Mór 63
Szent Tamás 74
Szép Ernő 16
Szepesdi Ervin 126
Szerb Antal 16
Szigethi Gyula Mihály 131
Szilágyi János György 117
Szily Kálmán 129
Szomory Dezső 63
Szontágh 83
Tacitus 42, 70, 126
Taine 3, 66
Tamási Áron 42, 63, 93
Tankó Béla 15, 18, 64, 68, 72, 123
Tárczy Lajos 83
Taubner 83
Taylor 9
Teleki József 63, 101, 118, 119, 131
Teleki László 131
Teleki Pál 80
Teleki Sámuel 131
Temesvári Pelbárt 63, 79, 101
Terentius 47
Tettamanti Béla 9, 18
Thales 122
Thaly 63
Thewrewk 117
Thienemann Tivadar 101, 117, 129
Thode, Henry 101
Thornai Pastoris Ferenc 98
Thorndike, E. L. 87
Thoroczkai 131
Thukydides 42, 70, 126
Thurnwald Richárd 67
Thurnwald, Hilde 84
Tirpitz 80
Tisseau 126
Tisza Domokos 80
Tisza István 88
Tizian 101
Toffanin, Giuseppe 101
Toldalaghi 131
Toldy Ferenc 119
Toldy 16
Tolnai Dali János 98
Tolnai György 80
Tolnai Vilmos 80
Tomori Viola 9, 23, 29
Tompa Mihály 109
Torotzkai 131
Tömörkény 63
Tömörkény István 84
Traianus 70
Treitschke 42
Troeltsch 44
Tröltsch 34
Tschirnhaus 131
Tudor Erzsébet 14
Turóczi-Trostler József 92, 101, 117
Tury Sándor Kornél 99
Tyrtaios 70
Uexküll 76
Ujfalvy Sándor 107
Ujszászy Károly 68
Ulpianus 14
V. Márton 101
V. Miklós 101
Vacherot 130
Váczy Ferenc 44
Váczy Péter 88
Vahlen 117
Vaihinger 90
Vajda János 109
Vajthó László 49
Valéry, Paul 47, 49, 120
Valla, Giorgio 101
Vámbéri 130
Van Lier, H. R. 131
Várady Antal 80
Várady Imre 101, 117
Varga Béla 50
Varga Sándor 91
Vári Rezső 117
Várkonyi 74
Várkonyi Hildebrand 9, 44, 64
Vásárhelyi Tőke István 41, 126
Vasari, G. 101
Vass Gyula 52
Vatai László 111
Vékás Lajos 99
Vergilius 63, 79, 117
Verne, Jules 63
Vernic 3
Verschuer 3
Vértes O. József 9
Verworn 111
Veselényi Miklós 118
Vierkand 101
Vikár 67
Virchow 111
Vischer, Teodor Frigyes 31, 46, 66, 113
Viski Károly 93
Visy József 68, 117
Vitéz János 101
Vives 98
Voegelin 77
Voetius, P. 92, 98
Vogel, H. 9
Voigt, Georg 101
Volf György 80
Volkelt 46, 66, 113, 116
Voltaire 20, 46, 47, 71, 126
Vossler 6
Vörösmarty 16, 63, 68, 89
Wagner R. 31
Wahl, Jean 126
Walch 50
Waldapfel Imre 117
Wallon, H. 9, 23
Wass Tamásné 107
Watson 53
Wattson 130
Weber, Max 3
Weigand 80
Weigert József 67
Weil, H 18
Weisse 36
Weissmann 76
Wells, H. G. 87
Wenzl, Aloys 9
Werbőczy 101
Wertheimer 42
Wesselényi 68
Westermarck, E. 85
Weszely Ödön 7
Whitehead 9, 87
Whitman, Walt 63
Wieser 3, 94
Wilamowitz 70, 117
Wilde Oszkár 49
Wilde, Oscar 87
Winckelmann 38
Windelband 22, 42, 101, 123
Wirth 88
Wobbermin, G. 130
Wolf 99
Wolff 83
Wolff, G. 50
Woyciechowsky József 102
Wund 66
Wundt 6, 50, 83
Wust, Peter 74
Wyld 77
X. Leó 101
Xenophanes 130
Xenophon 70, 86
Xerxes 87
Zabughin, Vladimir 101
Zágoni Aranka György 131
Zeising 113
Zeller 94
Zimmermann 66
Zolnai Béla 9, 95, 117
Zolnai Gyula 80
Zolnai 74
Zrinyi 47, 109
Zrinyi Miklós 63, 78, 80, 86
Zuccarelli, Angelo 3
Zsámbéki László 126
Zsirai Miklós 80