1. A megújhodás

Ez a szó renaissance újjászületést jelent. Sokáig csak a tudományok és művészetek újraébredését, vagy – még szűkebb magyarázattal – a klasszikus kultúra feléledését értették rajta. Ma tudjuk már, hogy a szó sokkal többet fejez ki: fordulatot Európa szellemi életében; új korszakot, melyben az ember önmagára eszmél, és másnak érzi magát.* A görög és római kultúra visszaidézése csupán egyik nyilvánulása s egyúttal önkéntelenül kínálkozó eszköze volt az emberi szellem egyetemes megújhodásának. Csak ha így fogjuk fel a renaissanceot, értjük meg a nevelésnek azt az új konczepczióját, melyet ez a korszak megérlelt.

A történet ismerőjét nem kell figyelmeztetni, hogy ez a fordulat nem következhetett be minden előzmény nélkül. Már Nagy Károly idejében volt – bár szűk körű és rövid életű – renaissance. A tizenkettedik század scholasztikus bölcselete, Abaelard és Joannes Saresberiensis elmélkedése már az ébredező kritikának, az önérzetessé váló tudománynak, a klasszikus művelődés megbecsülésének szellemét leheli. A lovagság, jóllehet mélyen gyökerezik a maga korában, már új eszmények alkotóelemeit hordozza magában: a szerelem s minden, ami bűvös körében él, szinte merő tagadása a világmegvetésnek. Mily nehezen látszik megférni az aszkézis korszakának alaphangulatával az a játszi pajzánság, mely egy Walther von der Vogelweide kebléből fakad; a nő érzéki bájainak ama csodálata, mely költészetén elárad; az érzelmeknek amaz alanyisága, melylyel a szerelmetes költő a vén hársfa árnyékában boldogító álmait szövögeti.* S megelőzte korát Assisi Szent Ferencz is izzó és lángoló érzelmi világával, melyet nálánál közvetlenebbül senki se tárt föl s meleg szeretetével Isten összes teremtményei iránt. Ha olasz nyelven írt sejtelmes hymnusait olvassuk, az az érzésünk van, mint mikor a hajnali derengés pillanatában elsőt sóhajt a megreszkető természet, s megindul az erdő énekeseinek halk csicsergése, mely nemsokára – a Nap sugarainak diadalmas feltűnésekor – ujjongó dallá fog fokozódni. Avagy nem Petrarca szerelemtől lángoló szavait véljük hallani, mikor Szent Ferencz igéire figyelünk, melyekkel Krisztushoz fohászkodik?

 

Per ti amor me consumo languendo
Et vo stridento per ti abrazare:
Quando te parti, si moro vivendo.
Sospiro et plango per ti ritrovare.
Et retornando el cor se va stendendo,
Che in ti possa tutto transformare.*

Az igazi renaissance abban különbözik ezektől a jelenségektől, hogy ami addig csak szórványosan és kivételesen mutatkozott, most egyetemes törekvések alakját veszi fel. Nemcsak egyes emberek, hanem egyszerre sokan sejtik meg egyéni mivoltukat; nemcsak futólag, hanem állandóan eszmélnek önmagukra.
Hátra Kezdőlap Előre