38. Janus Pannonius

Ez ifjak közt volt unokaöcscse Janus Pannonius (Csezmiczei János), később pécsi püspök. Tizenkettedik évétől huszonharmadik évéig, vagyis az ifjúkor legfogékonyabb időszakában olasz földön tartózkodott, kitűnő olasz mesterektől tanult, humanista légkörben nevelkedett s egészen teleszívta magát az antik szellemmel. Költészetének egyik, legdúsabban termő ágában Martialist választotta mintaképének.* Alig is van keresztény vonás abban, amit írt. Mikor a törökök ellen induló Mátyás király számára isteni segítségért könyörög, Phoebushoz, Marshoz, Pallashoz, Castorhoz, Vulcanushoz, Juppiterhez imádkozik. Mikor panaszolja, hogy a király oly késedelmesen gyűjt hadat a moldvaiak ellen, úgy fejezi ki magát, hogy habár Cynthia már annyi sok hónapot betöltött, a király még mindig halogatja hadjáratát, s kérdi, vajjon Budavára mikor fog ismét tapsolni a győzelem koszorúival elborított Neoptolemusának? A mythologia összes isteneit, félisteneit, hegyi, vízi és erdei tündéreit beleszövi verseibe, s a görög és római régiségnek nincsen oly vonatkozása, melylyel költészetében ne találkoznánk. Telítve van a klassziczizmus eszméivel. Nem képes más nyelven írni, mint a Martialisén, Ovidiusén, Vergiliusén; nem tudja korának jelenségeit más valamihez hasonlítani, mint a görögök és rómaiak viselt dolgaihoz. Ha szeretett tanítóját akarja dicsérni, azt mondja, hogy Róma annyit köszön Camillusnak, amennyit a latin nyelv Guarinónak, vagy imígyen szólítja meg mesterét: „Görögország Phoebushoz, a latin nép Faunushoz, Lybia Hammóhoz, Egyiptom Serapishoz folyamodik, mikor kétségben volt. Te hozzád az egész föld kerekségéről gyűlnek a népek, hogy fonnyadt lelköket a Te boldogító tanításoddal felüdítsék”, (tingant arida corda populi) s mikor Guarinus halálán szomorkodik, így kezdi versét: „Calliope, Clio, Polyhymnia, sírjatok! Meghalt Guarinus, a ti dicsőségtek”. A léleknek antik elemekkel való ezt a megtelítettségét tartották az akkori olaszok – mint láttuk – a legmagasabb fokú műveltségnek.

S a klasszikus szellemnek ezzel a teljes átérzésével és magába olvasztásával lett Janus szűkebb hazáján, Magyarországon túl híressé. Alig van új-latin költő, a kit a művelt Európa annyira ismert és méltatott volna.* Sokféle változatban magasztalják tüneményes emlékezetét, rendkívüli alkotó képességét, fejlett formai érzékét, melyekkel kortársait felülmúlta. A mi Erasmus és Agricola a tudományok minden ágában – írja róla egyik kiadója (Frobenius) –, ami a kabbalisztikában Reuchlin, a mathematikában Regiomontanus, az a költészetben Janus Pannonius. Magyarországnak ő a legnagyobb dicsősége – írja egy másik –, „akinek tudománya és beszéde a Napnál tisztább és a csillagoknál fényesebb”, aki legelőször hozta a Duna tájékára a Múzsákat, s akinek híre az egekig ér.

Mint pécsi püspök is állandó összeköttetésben maradt az olasz humanistákkal.* Könyvtára egyike lehetett a leggazdagabbaknak. Mikor 1464-ben Mátyás megbízásából Olaszországban járt, útjában egyre-másra szerezte be a könyveket. „Minthogy könyvtárt akart alapítani”, mondja a forrás,* „Rómában mindenféle szakmába vágó latin és görög könyvet, ami csak volt, összevásárolt (comprò a Roma tutti i libri, che poteva avere così greci come latini d'ogni facultà); Firenzében ugyanezt tette… bőkezűségében nem kímélve se költséget, se mást. Mikor innen távozott, néhány száz forintot hagyott hátra azoknak a latin könyveknek a lemásoltatása végett, melyek neki nem voltak meg.”
Hátra Kezdőlap Előre