97. A színhely

A történetben járatos olvasónak nem kell magyarázni, hogy tárgyalásunk utolsó fejezete miért nem szorítkozhatik Európa valamely meghatározott országának neveléstörténeti jelenségeire. Most nem Olaszországról vagy Francziaországról, vagy Angliáról, vagy Németországról, vagy hazánkról lesz szó, hanem mindezekről és még egynéhányról egyaránt és együttvéve. A Jézus-Társaság az* egész világra kiható szervezet, mint ahogy a katholikus egyház is, melynek védelmére vállalkozott, az egész világ egyháza. Itt nincsenek, és nem lehetnek élesen elkülönülő nemzeti vonások a köznevelésben. Való igaz, hogy ily különbségek akkoriban a protestáns közép- és felsőoktatás terén sem állapíthatók meg feltűnőbb mértékben; mégis más-másféleképpen színezett typusokat mutatnak a franczia kálvinisták iskolái, az angol államegyházhoz tartozók s a németországi és magyarországi lutheránusok és kálvinisták intézményei, sőt más-más vonások tünnek fel egy és ugyanazon ország protestáns iskolái közt is. A sárospataki kollégium nem egészen olyan, mint a debreczeni (amaz igazi universitas scholarium, emez csak részben az); ellenben a nagyszombati egyetem minden tekintetben teljesen egyenlő a kassaival. A Jézus-Társaság nevelésének és oktatásának rendje, tartalma, szelleme a szónak betű szerint való értelmében katholikus, azaz egyetemes.
Hátra Kezdőlap Előre