103. A jezsuiták elterjedése

Körülbelül egy félszázad alatt ment végbe a jezsuiták térfoglalása a nyugateurópai államokban. Az 1542-ik évben alapították meg* első kollégiumukat a portugáliai Coimbrában, ezt követte 1548-ban a messinai kollégiumnak és 1550-ben a Collegium Romanumnak a szervezése; Francziaországban az első kollégiumot 1561-ben nyitották meg Párisban; Spanyolországban Alcalában 1546 körül, német földön Bécsben nyílt meg első iskolájok 1551-ben. Többnyire főpapok voltak, kiknek hívására Európa-szerte megtelepedtek, hogy elsősorban a papképzést, majd a világi ifjúság nevelését is átvegyék. Magyarországban 1561-ben jelennek meg az első jezsuiták Nagyszombatban, a hol azonban ezidétt csak 1567-ig működnek; majd 1586-ban Znióváralján találkozunk velök ismét, 1598-ban pedig innen Vágselyére helyezik át gymnasiumukat. Erdélyben Báthory István fejedelem felszólítására telepednek meg 1579-ben Gyulafehérvárott; utóbb Kolozsvárott találkozunk velök, a hol kollégiumot és konviktust alapítanak. Előszeretettel keresik fel azokat a helyeket, ahol versenytársai lehetnek a protestánsoknak; oly városokban, melyekben, vagy amelyekhez közel a protestáns hitfelekezeteknek is voltak iskoláik (hazánkban például Pozsonyban, Sopronban, Lőcsén, Sárospatakon, Kolozsvárott). Elemi oktatással igen kivételesen foglalkoztak. Rendszerint csak oly gyermekeket fogadtak be iskoláikba, a kik már tudtak olvasni és írni.
Hátra Kezdőlap Előre