{804.} MEGJEGYZÉSEK.

Okirattár külön nem lévén, imitt-amott helyén valónak láttam egy-egy jellemzőbb adaléknak az eredeti szerint való közlését is.

A nevek irásánál lehetőleg figyelemmel voltam a mai kiejtésre s irásmódra, mégis inkább, az eredeti irásmód nyomán, az egyszerűbb alakokat tartottam meg. Pl. az erdélyi családnevek az y-t rendszerint mellőzték. (V. ö. A Magyar Tudományos Akadémia: A Magyar Helyesirás Szabályai. 1901. 12. l.) A jellemzetesség okáért alkalmazkodni kivántam némelykor a ritkább, az elütő alakokhoz is. Egyébiránt úgy a helységek, mint a családok neveinek összes változatait rendszeresen föltüntetem a későbbi kötetekben.

A kevésbé ismert helységeknél vagy azoknál, a melyek a név egyező voltánál fogva közelebbi meghatározást igényelnek, rendszerint azok a helyek is meg vannak említve, a melyek az összeirásokban az illető helység közvetetlen szomszédságában fordúlnak elő.

A tisztviselők névsoránál azok az évek jelölvék, a melyekben az illető az okiratokban előfordúl.

Térkép a későbbi kötetekhez mellékelve.


{805.} JEGYZETEKBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK.

Bél M.: Comp. = Bél Mátyás Compendium Hungariae Geographicum.

Bl. = A Báró Bánffy-család Kolozsvárt elhelyezett levéltára.

Bl. nagyv. múz. = A Bölöni-családnak a nagyváradi múzeumban elhelyezett levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam). Dical = Dicales conscriptiones comitatus Szolnok Mediocris et Krasznensis. Országos Levéltár. Comt. Z. med. Lib. XLVI. Tom. LX.

Dl. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. Az oklevelet idézem szám szerint.

E. = Eredeti. Ez egyébként nincs mindenütt jelezve, sőt inkább a másolat van megjelölve mindig, mikor nem eredeti oklevélből dolgoztam.

Erd. Muz. = Az Erdélyi Muzeum-Egylet oklevél-gyűjteménye, melynek feldolgozásánál jó szolgálatot tettek a Szabó Károly összeállította kivonatok.

F.-c., F. C. D. vagy Fejér = Fejér Codex Diplomaticusa.

GKG. = Dr. gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára.

Gr. K., Gróf Károlyi-ltár = A nagykárolyi Gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán.

Gy. f. orsz. lt. = Gyulafehérvári Országos Levéltár.

Hodor K. D. vm., D. vm. E., vagy Doboka = Hodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Polgári Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837.

Hont vármegye küldötteinek összeirása. L. Magy. Stat. Közl.

Jlt. = A kusalyi Jakcsi-család levéltára.

Km. prot. = Kolozsmonostori konvent protocollumai az Orsz. Ltárban.

Krvlt. = Kraszna vármegye levéltára.

Magy. Stat. Közl. = Magyar Statisztikai közlemények. Új folyam. XII. kötet. Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. 1720–21. Szerk. és kiadja az orsz. magy kir. stat. hivatal. Budapest, 1896. Ebben közli Acsády Ignácz azt az összeirást, melyet Hont vármegye küldöttei végeztek nálunk. Innen a jelzet némelykor: Hont vármegye küldötteinek összeirása.

Nk., Névkönyv ev. ref. = Az erdélyi evang. reform. egyházkerület Névkönyve.

Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről.

P. G. = Protocollum Generate Com. Szolnok Mediocris. Szilágy vármegye levéltárában.

{806.} Schematismus = Schemattismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Latinorum Pro Anno Domini et Millenari MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896. Minthogy ez a Schematismus történeti forrásaiul általánosságban (a 7. lapon levő jegyzetében) Bunyitay Vinczének megjelent munkáit vagy kézirati gyűjteményét jelöli meg, azért Bunyitay: Schematismus czímen idézem ezt a könyvet.

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye.

Szj. = Szikszai jegyzete oklevélgyűjteményében.

Szirmay: Sz. Vm., Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete cz. munkája.

Szvlt. = Szilágy vármegye levéltára. Kj = Közgyűlési jegyzőkönyv. Igy jelölvék némelykor a Közép-Szolnok s Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy vármegye levéltárában vannak elhelyezve. Itt, egyéb levéltári jelzet híján, mindig az évszám vezet az eredeti okiratokhoz.

Tt. ev. r. = Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli év. ref. egyházkerület történetéhez. I. II. füz.

V. R. = Váradi Regestrum. Néha Kandra Kabos Váradi Regestrumát használom, a mikor a lapszám van idézve.

V. U. = Vasárnapi Ujság.

Wl. = A báró Wesselényi család levéltára az Erdélyi Muzeum-Egylet könyvtárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint.