Csompász

1838-ban Chumpazi Péter István, szolnokvármegyei nemes tanúskodik a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.*Wl. 1393-ban Chompazi István fia Péter és Pál, Salamon, kolozsvári polgár fia eladja a középszolnoki Chompaz birtokukat mármarosi Drág mesternek.*Dl. 30,027.

Kávási Chompaz Ferencz azok között volt, kik Mindszentre hajtották Gencsi János hatvani jobbágyainak az apró marháit és a kiket azért 1548-ban megidéztek.*Lelesz, Act. an. 1518. fasc. 5. nr. 55.

Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Ferencz és Péter a többek között Chyompaz (Czeompas) Bálint, vajai lakost is maguk mellé vették, a mikor anyjuk, Borbála, megbizásából betörtek Haraklányi Miklós várteleki erdejébe, Varsolczon, Nyirsiden tizennyolcz hold szántót foglaltak el. Mint már tudjuk, 1549-ben Ferdinánd király megidéztette a betörőket, mit a kolozsmonostori konvent teljesített is.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 58. és u. o. H. nr. 1.

{315.} 1549-ben Chompaz (1551-ben Chiompaz, 1553-ban Kopaz) Benedek kávási jobbágyait egy kapu után rótták meg adóval.*Dical. 1549-ben Chiompaz János mindszenti egytelkes nemes özvegye 25 dénárnyi adót fizetett.*U. o.

Csompaz (Kompasz) Miklós középszolnoki (IV.) szolgabíró 1549–1553.*U. o.

1570-ben Csompaz Mátyás szunai jobbágyai egy kapuszámnyi adót fizettek.*U. o.

1585-ben Csompáz Pál, kávási nemes tanúskodik a Gencsi Miklós, másként Gencsi Csöghy Miklós, Gencsi László fia részére Szeődemeteri Kőrösi (Kenesy) János ellenében Mindszenten tartott tanúvallatásnál.*Nagyv. Múz. Blt. 1588 jun. 15-dikén Csompáz Pált, Pétert (kávási) és István fejedelmi emberül jelölik ki Csompáz Dorottáynak néhai férje Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvarházába való beiktatására.*U. o. 1589 jul. 16-dikán Kávási Csompáz Pál egyike vala azoknak, a kik parancsot kaptak Báthory Zs. fejedelemtől, hogy Ladmóczi Horváth Jánost Bőnyei Ferencz girolti udvarházába, mihályfalvi és újnémeti részébe iktassák be.*U. o. L. még Cseke s Zelemér.