Daróczi

1455-ben nemes Daróczi Briccius zálogba veszi 100 arany forinton Iklódi Anasztáziától a középszolnoki Kőrös és más szatmárvármegyei birtokot.*Lelesz, Prot. 5. fol. 52. anno 1455. Bereczk egyike azoknak, kiknek érdekében 1465-ben vizsgálatot tartanak 1. Kémeri Pál és fiai ellen, kik a kémeri plébános házánál elverték a felperesek egyik zoványi jobbágyát és Oláh-Csaholy birtokról elhajtották az összes lábas jószágot; 2. Dobai Bíró Miklós és Bádoni Nagy Jakab ellen, kik a felperesek középszolnoki Panit birtokán pusztítottak; 3. Dobai bÍró Miklós, özvegy Kusalyi Jakcs Györgyné Afra és Toldi János ellen, kik kirabolták fenti Daróczit; 4. Kémrei Pál és fiai, Borzási Veres Gál, Kovács Mihály, Biró Vincze és Santus Péter, Fábián, Kelemen ellen, kik elfoglalták a felpereseknek egy kémeri házát.*U. o. L. 45. f. anni 1465. nr. 36.

Miklós azok közt volt, a kik ellen 1471-ben vizsgáltaot tartottak azért, mert elvettek 8 ökröt Báthori Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a mikor ezek a nagyfalusi vásárról mentek haza.*U. o. B. 184. f. anni 1471. nr. 7. 1610-ben Beregnyói Daróczy Ferenczet (egr.) beigtatják Peér részbirtokba és az itteni kuriába meg más ehhez tartozó bihar-, szabolcs-, kraszna- és középszolnokvármegyei javakba.*U. o. Stat. D. 158. 1617 előtt Deregnyői Daróczy Ferencz (mfc.) férje volt Pálfi Erzsébetnek.*U. o. Prot. 59. fol. 93. an. 1617.

1616-ban Daroczi Ferencz cserébe veszi a többek között Szamos-Újvár váráért Bethlen Gábor fejedelem Tasnád városát.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 1.

{332.} Mátyás 1629-ben ippi evang. reform. pap.

Zsófia csak annyiban érdekel bennünket, a mennyiben férje Zólyomi Miklós, a ki B. Gyulafi Lászlóval állott összeköttetésben. 1633-ban a Zólyominé ellen való peres ügyet tárgyaló latin nyelvű iratban foglalva a következőket olvassuk: «Én Daroczi Sophia, nehaj nagos (nagyságos) Zoliomj Miklós Vram meg hagiot eozugie, Adom emlekezetwl az en levelemnek rendiben mindeneknek, az kiket ez ide ala megh írt dologh illethetne ualamj modón, es giermekimnek is terheket magamra uevén, hogÿ az hatra maratt tiz hejan het zaz forint adossagot, melyjel megh nevezet Idvezözwlt zerelmes Vramot, Ngos Ratothi Giulafi Lazlo Vram adosnak tartotta es tartia, kit en rajtam keóuettelis eo klgme (kegyelme), az Jeueó Zent Marton napiara e kez penzswl megh adom, ki ha megh nem adnék vagj adhatnék azt en rajt es magam jobbagÿmon eo kglme s maradekijs megh vehessenek, mindenst, ezen levelemnek erejuel minden teoruenibeli remediomok ellen; kinek bizonsagara, adom ez pechietes levelemet, meljet Irattam Zekelhidon 18 Junji Anno 1604. Daroczi Sophia nehai nagos Zoljomi Miklós Vra eozvegie.»*GKG.

1652 szept. 2-dikán Daróczi Anna és férje, Bán István, kisdobai lakosok azok közt vannak, a kik Diósad nyolczadát kapják.*Szgy.

1666 jan. 10-dikén Darotzi Sámuel, szatmárvármegyei assessor, mint királyi előttemező szerepel egy szécsi jobbágy visszaváltásánál.*Gencsi-lt. nr. 33.

1669–1675. Ákosi Daróczi Mihály, ákosi lakos, Közép-Szolnok vármegye egyik hites assessora.*Szgy. és Nagyv. Múz. Blt. 1690 ápr. 3-dikán Daróczy Mihály, nemes ember tanúskodik Ákoson id. Ákosi Pap István utódai javára tartott tanúvallatásnál.*Nagyv. Múz. Blt. e.

1675 jan. 11-dikén Ferencz, ákosi scholamester tanúskodik egy dülőföld zálogba adásakor.*U. o. más.

{333.} 1712 jun. 30-dikán tanúvallatást tartanak Alszegi Istvánné Darotzi Kata részére azon krasznai telek tárgyában, melyet Bánházi Pál zálogosított el.*Gencsi-lt. nr. 729.

Darotzi László egyike azoknak, a kik 1734 (?) deczember 18-dikán aláírtak egy oklevelet, a mely szerint Gencsi István és György kiváltanak Vid Mihály utódaitól egy ilosvai jobbágytelket.*U. o. nr. 114.