Farnosi

1541-ben néhai Farnossy Pál fia, János meg özv. Sasvári Veres Benedekné Erzsébet és ennek leányai cserébe kapják Csepei Zoltán Mihálytól ennek és Ákosi Ferencznek ugocsavármegyei Csepe és Csedrek részbirtokait (a kuriák kivételével) örök joggal a fenti özvegy ákosi házáért, kuriájáért és részbirtokaiért.*Lelesz, Act. an. 1541. nr. 32. Farnossÿ (Farnasy) Mihály jobbágyait 1543-ban Mindszenten 12, Balázsházán 2, 1549-ben Mindszenten 8, Balázsházán 2 1/2 kapu után adóztatták meg, míg Jánosnak Ákoson volt 1519-ben 3 1/2 kapuja adó alá írva. Mihály 1546-ban Szolnok vármegye alispánja.*Nagyv. Múz. Blt. XVIII. századbeli másolatból. 1551-ben Farnossÿ Mihály és neje, Anna megidéztették Mindszenti Gencsi Imrét és Lászlót Mindszent részbirtok és az itteni kuria meg Balázsháza részbirtok elfoglalásáért és más sérelmekért;*Lelesz, act. an. 1551 .fasc. 3. nr. 20. míg 1553-ban Farnosi Mihályt idéztette meg mostoha fia, Mindszenti Gencsi Imre, hogy számoljn be gyámi intézkedéseiről Mindszent, Balázsháza (így is: Albashaza), Szent-Király, Orbó, Kávás, Szakácsi jószágokról, az ezekről szóló oklevelekről meg bizonyos becses ingóságokról.*Gencsi-lt. nr. 398. – Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 2. nr. 58. és Prot. 13. fol. 302. an. 1553. Ez ügyre nézve még ez évben itéletet is hoztak Gencsi Imre javára.

Nemes Sasvári Farnosÿ János 1545-ben megintette Szeődemeteri Horvát Györgyöt, a ki zálogban bírta Szentkirályi Ferencz ákosi részbirtokát, hogy ez a részbirtok vérség {455.} szerint első sorban Farnosit illeti,*Lelesz, Act. an. 1545. nr. 1. a kit 1549-ben Szentkirályi Ferencz intetett meg ennek a részbirtoknak a megvételére.*U. o. 1549. fasc. 7. nr. 43. 1550-ben is ez az ügy van felszínen; nemes Sasvári Fornosÿ János kérelmére ugyanis meghagyták a leleszi konventnek, hogy adja ki másolatban a most érintett amaz intő levelet, a melyben Szentkirályi Ferencz megintette a fenti Fornosit, hogy váltsa ki az őt örökség szerint megillető ákosi részt, a melyet – mint már előbb szintén láttuk – Szentkirályi elzálogosított Szeődemeteri Horvát Györgynek.*U. o. Act. an. 1550. fasc. 3. nr. 6. Farnossy Jánosnak négy ákosi jobbágyát, mint szomszédokat idézték meg, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 május 18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort és nejét Peér, Ete, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15.