Huszár

Több ily nevű, de leginkább a Kövesdi Boér-családból származó báró Huszár-család szerepel nálunk.

1500 nov. 24-dikén Hydalmasi Hwzar János zálogba veszi Derzsei Dobokai Miklós Hídalmás és Vármező birtokait.*Dl. 36,405. Km. Prot. Michael pag. 62. nr. 1.

Nem lehet eldönteni, melyik családból való az a Huszár {627.} Mátyás, a ki 1676 nov. 19-dike előtt pert folytatott néhai Báthory Kata maradékai ellen Rátonyi Jánosné Bánfi Anna javára.*Nagyv. Múz. Blt. e.

Mint már tudjuk, Boér Ferencz, krasznavármegyei főispánnak fia, József, 1730-ban nyert báróságot. Mélt. Huszár József szamosújlaki zsellére azok között volt, a kik 1733 jun. 10-dikén kezességet vállaltak gr. Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű sz.-csehi örökös jobbágyáért.*GKG. C. fasc. XVI. 1742-diki tanúvallatás szerint Huszár József bárónak jobbágyai vannak Szoldobágyon.*Bl. 1757 márcz. 15-dikén talán már e József fia, szintén Huszár József tiltja el Gencsi Zsigmondot a majádi makkos erdő használatától.*Gencsi-lt. nr. 313. 1768 decz. 15-dikén br. Huszár Józsefet a lompérti határfelosztás megakadályozásának megokolására szólítja Gencsi Zsigmond,*U. o. nr. 358. a kit 1773 márczius 13-dikán e József a lompérti határfelosztás tárgyában hozott új itélet meghallgatására idéztet meg.*U. o. nr. 421.

Boér másként Huszár Ferencz fejedelmi ajándékon nyerte Balajti Pál és nővére Klára ilosvai, szécsi és derzsidai részbirtokait, de Gencsi György ellentmondott. Boér azonban 1761 márcz. 1-sejéig még nem indított pert az ellentmondó ellen; ezért Gencsi most ismét óvást emel.*U. o. nr. 173.

Talán más családból való az a Huszár Sámuel, a kitől 1777-ben Bánfi Farkas visszatartott bizonyos tasnádi tizedrészt, de köteles azt megfizetni.*Bl. fasc. PP. nr. 6.

Báró Huszár József ellen 1780-ban Dobolyi József a Cseffei-féle javakért indít pert. Az ő (méltóságos L. Báró Kövesdi Huszár József) majádi praediumbeli birtokára szállítottak épülethez való fát 1796-ban; de béreseit s jobbágyait Gencsi György megzálogolta. Az ez ügyben tartott vizsgálatnál hidvégi vajdája is tanú.*Br. Huszár-féle iratok Sz.-Somlyó levéltárában.

{628.} 1797-ben br. Huszár József az ardói, a babuczai, a felsőszopri, az illésfalvi, a kelenczei, szamosújlaki, monói főbb, a vadafalvi, a felsőberekszói, az alsószopori, a szoldobágy-praediumi kisebb, br. Huszár Antal az ardói, nagyszegi, monói főbb, a kelenczei kisebb birtokosok köz fordúl elő.

1805-ben báró Huszár József, mint náprádi adómentes nemes szerepel, a kit lóval vettek föl a fegyverfogható adómentes nemesek névsorába, br. Huszár Józsefnek 1806-ban vol Maladén 1 lakott nova jobbágytelke, 1808-ban 4 antiqua jobbágytelke Ilosván, Győrtelken 1 antiqua és 1 nova jobbágytelke, Lompérton 6 antiqua jobbágytelke, Hídvégen 1 kuriája, 10 antiqua és 14 nova jobbágytelke. Itt bérbe adott egy malmot és egy szolgát Spitz Salamonnak. Ifj. Huszár József br. 1810–1811. országgyűlési követ, valamint Huszár Károly br. is 1834–1837. Kraszna vármegyéből.

Huszár Lajos br. 1861-ben krasznavármegyei tiszteletbeli táblabíró, egyike vala ama krasznavármegyei birtokosoknak, a kik 1860-ban a Széchenyi özvegyéhez intézett részvétfeliratot aláírták,*Pesti Hirnök, 1860. évi 60. sz. 1869–1871. krasznavármegyei pénztáros.

Nem találjuk Nagy Iván családfáján azt a Huszár Kálmán bárót, a ki 1867-ben középszolnoki tiszteletbeli esküdt. De e családfán nem tudjuk biztosan fölismerni a többit itt szereplőket se. A családfának minket érdeklő töredékét itt közlöm:*Nagy I., V. k. 210. l.

József 1730–1747 gr. Haller Borbála; Sándor – Prinyi Mária; József – gr. Mikes Kata; Antal † 1804 – gr. Kornis Anna; József; József –

József 1730–1747 gr. Haller Borbála; Sándor – Prinyi Mária; József – gr. Mikes Kata; Antal † 1804 – gr. Kornis Anna; József; József – a) gr. Teleki Borbála – b) gr. Mikes Róza; Károly – gr. Nemes Anna; Antal; Károly – br. Bornemissza Klára; Sándor stb. Lajos; Zsigmond † 1848 stb.