Ivácson

(mocsolyai). Negyven nemes tett esküt, hogy Mocholai Iwachon Benedek és Péter Mocsolya birtokán semmiféle erőszakot sem tettek Losonczi Bán László, János, Gergely {653.} és Mihály, kiknek javára ez alapon 1474 decz. 24-dikén felmentő itéletet hoz Mátyás király.*Dl. 27,931.

Ivacson György, Hivacsoni Péterné, Zivacson Benedek meg a (Mocsolai Ivacson) Benedek fiai: Sebestyén, Ambrus, Albert és leányai: Dorottya, Ilona azok között voltak, a kik ellen 1476-ban Kusalyi Jakcs György özvegye, Afra és fiai: János és László meg Mocsolyai Ambrus érdekében vizsgálatot tartottak, mert elvittek a középszolnoki Mocsolya birtokról két szekér gabonát és a jobbágyokat elverték.*Leleszi conv. I. 46. f. an. 1476. nr. 6.

Mocholai Iwachon Sebestyént királyi emberül jelölte ki II. Ulászló, a mikor 1492 jun. 12-dikén perújítást engedélyezett Szilágyszegért és Hadadházáért folyó perben.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 85. nr. 2.

1535-ben a kolozsmonostori konvent jelenti János királynak, hogy Sámsoni Hodosi Miklós, királyi és János pap, konventi emberek lefoglalták Mocsolya birtok harmadát Mocholai Iwachon Márton ellenében Nagydobai Tamás és György, felperesek számára. E Mártonnál semmi ingó vagyont nem találtak; a lefoglalt birtokharmadot a felpereseknek itélték, beleszámítva egy udvarháztelket meg az Ivácson Márton-féle telket, a mely utóbbit 4–5 frtra becsűlték. Ad birtokban Iwachon Márton ellenében Nagydobai Tamás és György, felperesek számára a nevezett Márton jobbágytelkét foglalták le. Egynél több jobbágytelket nem találtak.*Orsz. lt. Km. conv. lad.26. D. nr. 37.

Ioathon Márton (de Motsolya), 1550-ben, a mikor a néhai Deésházi Kelemen középszolnokvármegyei részbirtokait osztják föl örökösei között, mint szomszédos birtokos jelen van Ököritón a határkijelölésnél.*Jlt.