Jakcsi

A Kusalyi Jakcsi-családot már a második kötetben ismertettem. Itt a következő apró adatokat közlöm pótlásul.

1341 Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén a nemes Ilenk asszony (Ilinka? = Ilona), az István fia János leánya, a kinek első férje Dersi János, második Damakos Jakab a Szilágyban (Zolnuk vármegyében) levő moni jószágát, mely rája anyjáról, mint leányra néző jószág, szállott – a váradi káptalan előtt – Jakabnak, az urának, továbbá Jánosnak, a Damakos fiának s végül Jakczÿnak s Lőkösnek (a Tamás fiainak) ajándékozza.*Szgy.

1349-ben Kusalyi Jakch mester adományul kapja testvére, Lőkös nejétől, Jureni Margittól ennek a szolnokvármegyei Kusaly birtokban levő leánynegyed örök birtokát. Ezen adománylevelet {660.} 1358-ban fenti Jakcs mester rokona, Mátyás fia Bede kérésére hiteles másolatban adja ki az erdélyi káptalan.*Wl. perg.

Lajos királynak 1382 Szent Jakab mester fiainak: György mesternek, Istvánnak, (a királyné udvara ifjainak hadnagyai), Andrásnak, (fő kincstartó), Dénesnek (a király komornyikja), továbbá az Irinyi László fiainak adták el régebben a Vid fiai a kusalyi részjószágot, a mivel szemben azután, mint azt már az Irinyi-családnál láttuk, a Jakcsiak keresztúri részjószágukat adják az Irinyi meg a Vid fiainak.*Szgy.

1407-ben (Pál fordúlása előtti szombaton) Owsali Jakcs fia György, előbb tárnokmester és István mester, annak bátyja, János, László, Dénes és Mihály, György fiai, Mihály és László, István fiai, elengednek minden birói ítéletet, a melyekkel velök szemben néhai Drágot, özvegyét, Györgyöt és Sándort, Drág fiait elmarasztalták.*GKG. C. fasc. XIX.

Kusalyi Jakcz unokái: János, Mihály, László és László(?) azok közt voltak, a kik között 1413 decz. 19. előtt meghatárolták Mon birtokot.*Dl. 28,779.

1416-ban Zsigmond a Jakchyakat azzal a szabadsággal ruházza föl, hogy a vármegyék ispánjai előtt törvényt állani nem tartoznak.*Wl.

1425-ben Zeer, Erked, Cheh, Chumpaztheleke fölött osztozkodnak a Kwsali Jakchok (István s György fiai).*Wl.

1428-ban Jakch János, székely ispán Felső-Bádon birtokot kapja Felsőbádoni Miklóstól.*Wl. Majd pedig (Jakch János) zálogba veszi Odi Jánostól Od részbirtokot.*Wl.

1429-ben Szent Márton után 2-dik napon Kusalyi Jakcs Dénes püspök; néhai György fia János és István fia Mihály, székely ispánok: továbbá György fia László és István fia László Szen-Keresztfalv, Sereden, Seredenke és Gomba részbirtokokat {661.} meg Tormateleke praediumot kapják Zsigmond királytól.*Wl.

1437-ben Kwsali Jakchi Mihály, székely ispán és néhai Jakch fia, Péter az egész Vártelekért cserébe kapják Adi Jánostól Ad birtok felét és a kaczóföldi határt.*Wl. Kívül: A Jakcsi-rész Hadaddal együtt a Wesselényi-családot illeti.

Egyik László családfájának töredéke:

† Id. Kwsali Jakch László

† Id. Kwsali Jakch László*Dl. 36,392. Km. prot. E. min. p. 60. nr. 1.; Euphrosina 1459; Erzsébet – Béltelki Drágfi Miklós 1459

1530 decz. 31-dikén Jakcsi Mihály, középszolnoki főispán egyike János király ama híveinek, kik ünnepélyesen fogadják, hogy a velenczei Gritti Lajosnak, Magyarország helytartójának engedelmeskedni fognak, czéljaiban őt segítik.*Orsz. lt. Acta Publica. fasc. 16. nr. 59.

Boldizsár (Jakchj de Kwssal) 1575-ben Hadad várában e Kusalyi Jakabfiakkal jobbágyaikra s bizonyos (hadadi, nagymoni?) földekre nézve egyezségre lép.

1578 szept. 25-dikén (Jakchÿ) Zsibó városában kelt levelével biztosítja atyafiát, Báthori Eleket, hogy annak a két jobbágynak a birtokában, a kiket Báthorinak Aszalos Tamás, adi jobbágyért adott, nem fogják háborgatni. A két jobbágy (Boda János, Aszalós Bálint özvegye fiaival s minden örökségével) a Szentiványi részből való, a melyből így is még két puszta házhelye (Hajdu Benedeké s Boda Ágostoné) maradt vissza Boldizsárnak, a ki így fejezi be levelét: «Ime felÿwl megh mondott ket jobbagÿ feleol peniglen eo (kegyelmének) Bathory Elek uramnak felelek hagi soha senki eo (kegyelmét) nem perli, ha penig valaki perlene is avaÿ fel ÿerne ijs En Bathorÿ Elek Uramnak zaz forinton maraggÿak.»**Balthassar Jakc de Kussall s. k. aláírásával s papírpecsétjével. – Szgy.

1582-ben özv. Jakcsi Boldizsárné Révai Annának ellentmondanak {662.} Jakabfi Ambrus és Móricz Kusaly, Kazcó, Kirva, Hadad, Erked, Szeér, Nádasd, Bogdánd, Apácza, Zsibó, mindkét Solymos, Völcsök, Nyirsid, Varasitó, Zsákfalva, Karika, Prodánfalva, Mutos, Róna, Turbucza, Új-, másként Hosszúfalu, Csiglen, Ad, Újlak, Vicsa, Debren, Köőd, Kelencze, Udvarhely, Nagyszeg, Mocsolya, Monó, Böősháza, Benedekfalva, Nagy-Mon, Varsolcz, Kraszna, Horvát, Petenyefalva és mindkét Sereden birtokokat illetőleg.*Orsz. lt. Gyf. k. fol. 123.

1585-ben özv. Jakcsi Boldizsárné Réway Annával, a ki Sarmasági Miklós felesége, Wesselényi (Vesselienÿ) Ferencz ötven ház jobbágy, illetve a Révai Anna leányát, Jakaby Zsuzsánát illető leánynegyed ügyében egyezkedik.*Wl.

1590-ben Kőrösi (Keoreossi) Mihály, alispán, Szilágyszegi (Zilagjzegÿ) Farkas, Bánházy Ferencz (menyei), szolgabírák, Thamás deák (hadadi), Közép-Szolnok vármegyének nótáriusa, Báthori Ferencz (perecseni), Peres Pál (horváti), Benedek deák, szilágycsehi udvarbíró, Dúl (Dwl) András (magyarbaksai), Nagy Miklós (somlyai), Koltsiar János, (diósadi) nemes személyek bizonyítják, hogy a vitézlő Báthori Eleknek özvegye Jakchy Anna, perecseni (perecsÿeni) lakos, fölperes perel Aszalós Tamás, diósadi lakossal, a ki ártatlanul ölte meg Jakchy Annának Farkas János nevű diósadi jobbágyát. Aszalós örökös szabados jobbágya lesz Báthori Eleknének s e mellett a meghalt jobbágy feleségét, gyermekeit negyven forinttal kárpótolja.*WL. 1592. évszámnál: Jakcsi Anna sk. írása.

Anna meg fiai: Báthori Gáspár és Péter 1593 júl. 5-dikén a perecseni határon levő tóhelyhez való részökről mondanak le Báthori Ferencz javára.*Szgy. Jachki Anna sajátkezű aláírásával.