Kovácsi

(Hadadi). Báthori Gábor fejedelem Kovácsi Jánosnak 1609 nov. 16-dikán adott nemeslevelet; de a család már korábban is nemes volt. E család Hadadból származik;*Kovácsi Sándor, országgyűlési képviselő, ny. min. tanácsos családi irata. de az itt említett Jánost már Belső-Szolnokban, Deésen találjuk, mert itt kap a fejedelemtől egy gazdátlan telket.

Kovácsi Sándor – Sándor képviselő s min. tanácsos édes atyja – 1819-ben átvette br. Wesselényi József s neje gr. Mikó Anna jószágainak kezelését s Hadadba ment lakni. 1873-ban {814.} Ádámosra költözött. Fiai közül Sándor, Miklós és János a zilahi gimnáziumban tanúltak: Sándor és Miklós 1853–1861., János 1855–1861 közt. Sándor 37 éves korában min. osztálytanácsos a földmívelésügyi m. kir. miniszteriumban. 1896–1901. a tasnádi kerület országgyűlési képviselője. Miklós 1875-től gr. Mikó Annának tasnádszántói birtokán gazdatiszt. János m. kir. államvasúti főmérnök stb. (1888). Béla kassai gazdasági tanintézeti tanár.*Kovácsi Sándor, országgyűlési képviselő, ny. min. tanácsos családi iratai.

E család czímere: «Zöld halmon kék mezőben álló vértezett és sisakos alak, baloldalán karddal, balkezét a derékövön tartva, jobb kezében pedig egy földig érő s az alaknak csaknem egész magasságában felnyúló alabárdot tartva. A czímeren felül egy gömbön nyugszik az ötágú korona, mely fölött a jobb kar vágásra kész kardot tart».*U. o.

Egy Kovácsi 1540-ben élt, aki a Corvinákat tanúlmányozta s ezekhez jegyzeteket készített. Egy Péter 1686-ban részt vett a törökök elleni harczban Budavár ostrománál; de közelebbi adatok hiányzanak s e családokhoz való viszonyuk ismeretlen, valamint annak a Kowachy Jánosnak, a ki 1585-ben szőlőt, 1586-ban Kopaz Margittól szántóföldeket vesz Bagoson. Az egyik szántóföld a Magyaródon a Kowachi Boldizsáré mellett volt.*Eredetije Bagossy Károlynál.