Kólya

András 1656-ban szolgabíró Kraszna vármegyében.

1673 okt. 14-dikén Kolja András kémeri jobbágyai tanúskodnak egy Kémeren tartott tanúvallatásnál.*U. o.

Horváti Kólya István és neje Horváth Zsófia szintén azok közül valók, kiknek ügyében Apafi fejedelem 1685-ben Közép-Szolnok és Kraszna vármegye főhivatalnokainak elrendeli a tanúkihallgatás foganatosítását. István (Horvátban lakik) 1693-ban krasznavármegyei helyettes szolgabíró.*U. o.

1700 okt. 24-dikén Kólya György és András, krasznahorváti lakosok, elzálogosítják krasznamihályfalvi udvarházrészöket egy mihályfalvi és két újnémeti puszta telekkel együtt {817.} Pap Zsigmondnak és nejének, Tyúkodi Zsófiának, Pap Lászlónak és Szakácsii Pap Jánosnak és nejének, Guthi Annának.*Nagyv. Múz. Blt. más.

Kolja-féle volt azon öt csögi telek, melyekből néhai Vai László és Rhédei Pál egy 1734-diki tanúvallatás szerint elűzték Bandicsot, ki azokat zálogban bírta Koljáéktól.*Bl.

Széplaki Kója Péter 1743-ben kispaczali nagyobb birtokos; mint ilyet értesítik, hogy az erdőt felosztják.*GKG. A. fasc. VII.

Kolya Dávid, ref. lelkész, szilágyfőkeresztúri nemes 1805-ben homagiális esküt tesz.

1806-ban Kólya Györgynek 1 adómentes lakótelke volt Lecsméren; 1 lakott és 1/2 puszta antiqua, meg 1 lakott és 6 puszta nova jobbágytelke; Kólya Péternek (kétségkívül az imént említett Széplaki) 1 adómentes lakótelke és 1 lakott antiqua jobbágytelke Kis-Paczalon. – Koja Györgyöt gyalogosnak vették föl a Somlyóról 1808-ban összeírt adómentes nemesek névsorába. Ekkor Nagyfaluban 1 antiqua jobbágytelke van a Kolya-családnak. Ennk tagjai «Széplakon és Lecsméren laknak».

Családfájok:

Almaszegi Balog Boldizsár – Macskásy Heléna; Miklós – Szénás Anna; Boldizsár; Miklós; Heléna †; Erzsébet – Széplaki

Almaszegi Balog Boldizsár – Macskásy Heléna; Miklós – Szénás Anna; Boldizsár; Miklós; Heléna †; Erzsébet – Széplaki Kólya másként Literatus Péter; András †; Mihály † 1655; Péter – Horváth Zsuzsa; István; András; Péter; Mihály; Péter; István; Sára*Orsz. lt. Ügyvédek utáni iratok.; Andor; Dávid; Imre