Bagolyfalva.
(Bagolyháza.)

Bagolyháza 1481, Bagolháza 1492, Alsó-Bagolfalva, Bagofalva 1508, Bagolfalwa 1519, Meszesalji Bagollyfalva 1520, Bacholhaza? 1546, Bagolyeghfalwa 1648, Bagolyujfalu, Bagolyfalu 1808, oláhul is: Hurez 1733.

Két ilynevű községet ismerünk. Bagolyháza egynek vehető Bagolyfalvával.

Mindkét községünket Kraszna vármegyéhez számították. Oláh falvak, Valkó várának tartozékai.*Csánki, I. k. 581. l. Bagolyházát 1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost elzálogosította Losonczi Bánfi Mihálynak.*Dl. 27.721.

1491-ben (Valkó várával) e (néhai) Bánfi András birtokrésze, a melyen testvérei Dénes, Ferencz és László Ulászlónak {48.} Budán kelt oklevele szerint osztozkodnak Bánfi Mihályt is részeltetve az osztályban.*Dl. 27.737.

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja L. Bánfi János más megyebeli birtokáért.*Bl. fasc. A. nr. 22.

Bánfi János Bagolyfalva és Alsó-Bagolyfalva birtokait 1508-ban Báthori Szaniszlófi István kapja.*U. o. KK. nr. 18.

1518 decz. 14-dikén Losonczi Bánfi László a többek között az itt reászállott birtokot Borzási Györgynek és Péternek kötötte le.*Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 99. nr. 1. 1519 ápril 28-dikán pedig elcserélte az ezen falubeli birtokát fia, Miklós más megyebeli birtokáért.*U. o. p. 151. nr. 1.

Ez évi május 3-dikán László el akarja adni e birtokot, de özv. Losonczi Bánfi Péterné Petronella a maga és Anna leánya, másrészt Valkói Székely János a maga és Losonczi Bánfi András meg Imre fia Gáspár nevében ellentmondanak.*Dl. 27.809. fogalmazvány. Ugyancsak ez időtájt az itteni részbirtoknak a zálogösszeg megtérítése mellett való vissza nem bocsátása miatt L. Bánfi István ellen pert indítottak Bánfi László fia Miklós és Báthori István.*A k. monostori konvent 1783-diki átiratában. Bl. fasc. LL.

1520-ban Szaniszlófi Báthori Miklós (vagy tán fia István?) cserébe adta meszesaljai Bagollyfalva birtokát L. Bánfi István kalotaszeg birtokáért.*Bl. fasc. H. nr. 17. 1523-ban Somlyói Szaniszlófi Istvánt iktatják be.*Lelesz, Stat. Z. 175.

1537-ben János király megbízza a váradi káptalant, hogy néhai Báthori István fiait: Andrást, Kristófot és Istvánt iktassa be a birtokba, a mikor Bánfi István netaláni ellentmondását a káptalannak átadni tartozik.*Bl. fasc. JJ. nr. 1.

1546-ban Losonczi másként Nagyfalusi Bánfi Gáspár Bagolházát elzálogosította (más birtokokkal, négyezer arany forintért) Ártánházi Bornemissza Boldizsárnak.*Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8. folio 25.

{49.} 1547-ben Bagolfalva egyike Bonczhídai Bánfi Péter ama jószágainak, a melyek, miután e Péternek fiutóda nem maradt, Bonczhídai Bánfi Miklóst, Istvánt és Gábort illetik, ezek a fenti Péter leányának, Annának Madarasi másként Apanagyfalusi Apafi Györgytől született gyermekeit: Gábort és Borbálát meg is intik, hogy az anyjuk után azon javakból a leánynegyedet vegyék fel, a jószágokat pedig bocsássák vissza.*Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 1. nr. 16.

Bánfi Gáspár özvegye, Irma és leányai: Zsófia, Borbála és Dorottya gyámság czímén bírták a kiket azért megidéztet a fenti András leánya, Sződemeteri Horvát Györgyné Katalin.*U. o. fasc. 4. nr. 14.

1549-ben e birtokot egyenlő részekre osztották fel özv. Kisvárdai Ambrusné L. Bánfi Petronella felperes és L. Bánfi Imre fiának a leányai: Zsófia, Borbála és Dorottya alperesek.*Bl. fasc. KK. nr. 3.

Ferdinánd, magyar király 1550-diki intő és bizonyító levele szerint e birtokot idősb Bonczhidai L. Bánfi István örökös jogon bírta.*U. o. nr. 11.

1553-ban Bánfi Miklós és István e birtokot, melyet azelőtt Jaksyth Anna és leányai meg Telegdi Mihály bírtak, visszaadják, illetve átadják Telegdi Mihálynak és Horvát Györgynek meg leányainak: Katalinnak és Zsófiának.*U. o. nr. 8.

Mind a két Bagolyfalva azon birtokok között van, a melyek negyedét néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi Isván anyai jogon bírta, a mely negyednek kiadására ez alapon 1559-ben Valkai Miklósné Csire Petronella meginti Nagyfalusi L. Bánfi Miklóst, Bonczhídai L. Bánfi Istvánt, özv. Kisvárdai Ambrusné Bánfi Petronellát, özv. Bánfi Annát, Telegdi Mihályné Bánfi Zsófiát, Bánfi Borbála és Dorottya hajadonokat, Szeődemeteri Horváth Györgyné Bánfi Katalint meg néhai Bánfi Anna fiát Apafi Gábort.*U. o. Act. an. 1559. nr. 45.

{50.} 1564-ben II. János király adományul adta a krasznamegyei Meszesalja kerületben fekvő Bagolyfalva birtokot Nagyfalusi L. Bánfi Farkasnak.*Bl. fasc. M. nr. 2. 1565-ben a király fel is szólítja Kraszna megyét, hogy iktassa be L. Bánfi Farkast és örököseit a Rézalja nevű kerületben fekvő Bagolyfalva birtokba, melyet Paksi Jób és neje Bánfi Dorottya felségsértés miatt elvesztettek.*U. o. M. nr. 11.

1568-ban Valkai Miklósné Csire Petronella anyai nagyapja mindkét Bagolyfalva birtokáért kereset-levelet intézett a krasznavármegyei alispánhoz és szolgabíróhoz Bánfi Miklós, Farkas és Kristóf, özv. Bánfi Gáspárné, Jaxit Anna, Paksi Jób gyermeke László, Bánfi Zsófia, Telegdi Mihályné, Bánfi Borbála, Kőrösi Jánosné, Horvát Katalin, Horváth Anna, Némethi Jánosné Horváth Petronella, Bánfi Petronella és Várdai Klára ellen.*U. o. M. nr. 20.

Az itteni (Bagollyffalva) birtok s ennek határjárása, kimérése és negyedrészre osztása ügyében 1570-ben ítélőlevelet adott ki II. János király Mogyorói L. Bánfi Pál felperes számára Kis-Várdai Várdai Ambrusné Bánfi Petronella, özv. Serédi Istvánné Klára s mások, mint alperesek ellen, kikre úgy szállott a per, hogy Bánfi Petronella és Várdai Klára örökbe fogadták Bánfi Imrét.*U. o. G. nr. 8. Ekkor a birtokból (Bagojfalva) leánynegyed öröksége Károlyi Lászlót, Bánfi István Zsófia leányának unokáját illette.*U. o. MM. nr. 15.

Bánfi Zsófia, a ki leánynegyed fejében kapta János királytól e birtokot L. Bánfi Farkas és Kristóf felperesek ellenében, 1588-ban visszaadta azt a Bánfi családnak.*U. o. G. nr. 1.

1573-ban a birtokért L. Bánfi Pállal, mint alperesek perelnek Bánfi Borbála és Zsófia, Horváth Anna, előbb Németh János, majd Váradi Balog Ferencz özvegye, Kőrösi Ferenczné Horváth Katalin, Horváth György és Bánfi Katalin, B. András {51.} leányának a leánya és először pénzbeli jutalékot nyernek;*Bl. fasc. MM. de később felségsértés bűne miatt Báthori István fej- és jószágvesztésre ítélte őket.*U. o. nr. 16.

1575-ben L. Bánfi Pál e birtokának felosztása ellen tiltakozik Kozárvári Nagy Péter a maga és fenti Pál fiai: Boldizsár, Gábor és László meg Bánfi György és Farkas nevében.*U. o. KK. nr. 18.

1578-ban e birtokot L. Bánfi Farkasnak, Kristófnak, Györgynek, Boldizsárnak, Tamásnak, Gábornak, Gáspárnak és Lászlónak adományozta II. Rudolf.*U. o. B. nr. 5.

E birtokért 1580-ban Mogyorói L. Bánfi Pál fia Gábor perbe fogta testvérét Boldizsárt, mint Bánfi László és Péter törvényes örökösét és Bánfi Zsuzsa gyámját, továbbá Somlyai Györgyöt, Bánfi László és Péter végrendeletének védőjét.*U. o. G. nr. 2.

1585-ben Nagyfalusi L. Bánfi Tamásnak és utódainak adományozta Báthori István, lengyel király.*U. o. B. nr. 14.

1587-ben Illádiai Palaticz Györgyné Erzsébet és fia István meg Nyvedi Horváth Mihályné Dorottya visszakövetelik Bánfi Imre örököseitől a Petronellát megillető leánynegyedet az itteni birtokból.*U. o. ZZ. nr. 17.

1588-ban Károlyi Láncz László alperes visszaadja Bánfi Zsófia leánynegyedét a birtokból szenttelki L. Bánfi Farkasnak és Kristófnak.*U. o. G. nr. 3.

1614-ben Peéri Horváth Lázár biharmegyei Petróczi részbirtokát cserébe veszi Barthai Sándorné Palaticz Anna az itteni birtokért.*U. o. fasc. JJ.

1638-ban a birtokon osztozkodnak Bánfi Mihály és első neje Károlyi Eufrosina gyermekei: Zsigmond, György és Borbála meg Bánfi Mihály özvegye Kapi Judit és gyermekei: Dénes és Zsuzsánna.*U. o. K. nr. 15.

1646-ban Bánfi Ferencz és Bánfi Péterné Somlyai Krisztina {52.} halála után a birtokon megosztozkodnak Bánfi Mihály fiai: Zsigmond, György és Dénes,*Bl. fasc. YY. nr. 4. és leányai: Borbála és Zsuzsánna.*U. o. (1638.)

1648-ban a részbirtokot (mindkét Bagolyeghfalwa) ifjabb Rákóczi Györgynek adományozza Rákóczi György.*Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Reg. fol. 16.

1681-ben Báthori Zsófia fejedelemasszonynak a két Bagolyfalván levő részbirtokát az ingatlanokkal együtt lefoglalják bizonyos tartozás fejében Magyar-Véggyantai Boros László számára.*Bl. fasc. X. X. nr. 22., fasc. YY.

1753-ban II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia itteni részbirtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára száll, miután a rajta levő terhet kifizették.*U. o. XX. nr. 19.

1759-ben a birtokot Bánfi Ferencz és Boldizsár két egyenlő részre osztják.*U. o. ZZ. nr. 18.

Az itteni részbirtokhoz jogigényt támaszt 1760-ban Sellye Tolnai János, kincstári igazgató – L. Bánfi Farkas, kormánytanácsos és a királyi tábla elnöke, Bánfi Ferencz, krasznamegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre meg özv. Nagy-Barcsai Barcsai Györgyné Naláczi Sára alperesek ellenében.*U. o. O. nr. 17.

1768-ban a birtokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsébet fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől peres úton leánynegyedet kapnak ezeknek nővérei: Vargyasi Dániel Gábor felesége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai Szilvási Jánosné Erzsébet.*U. o. LL. nr. 10.

Wolkenstein Trostburg gróf felesége Aspremonti Anna 1795-diki vallomása szerint Bagolyfalva Krasznához tartozik s a krasznai és tasnádi uradalmakkal a kincstár Cserei Farkas, udvari tanácsosnak adta (1777-ben).*U. o. YY. nr. 2.

1808-ban Bagolyfaluból összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi, gr. Teleki (Eszter) és Boros (Klára) birtokos nemes családok tagjait, összesen 5-öt. Ezek kezén volt összesen 28 antiqua {53.} és 13 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt gr. Bánfi Györgynek (11 antiqua, 5 nova), Boros Klárának (7 antiqua, 6 nova) és gr. Teleki Eszternek (7 antiqua, 1 nova).*Szv. lt.

A gör. katholikusoknak fatemplomuk van Bagolyfaluban. Anyakönyveik 1824-ben kezdődnek.*Sch. 1886. 146. lap. Egy tantermű el. iskolája is gör. kath. jellegű.

Bagolyfalú 1715-ben lakatlan, 1720-ban 19 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 23 háztartás fizet adót, 17 magyar és 6 oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. köt. 68. és 69. l.

Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 207 lélek, 153 magyar és 54 oláh. 1733-ban (Hurez) oláh családjainak a száma 21,*Tr. 1750-ben a gör. katholikus lelkeké 202.*Tr. 1901. IX. 288. l. 1847-ben 403 a népesség száma, még pedig gör. kath. valamennyi.*Nagyv. Nvk. 1847. 101. l. 1890-ben 350; nyelvre nézve magyar 6, oláh 344, egyéb nyelvű 46; vallásra nézve görög kat. 338, izr. 12. Házak száma 73.

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeirtak szántóföldet 1720-ban 69 köblöst, rétet 98 kaszást. Malom 1720-ban 1 volt; a jövedelem utána 5 frt 25 dénár.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. lap. Gazdaságainak száma 1895-ben 112.

Gazdaságainak 1496 katasztrális holdnyi területéből a legtöbb erdő 588, szántóföldje 482, rétje 210, legelője 155, kertje 16 s szőleje csak 1 holdnyi, ez is parlag. Nem terem 44 holdnyi területe.*Mg. St. 498.

A községnek 1900-ban 18391 K. 56 fil. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenesadója 1360 K. 62 f.

Határrészei: Ţiclău = Czikló (hegyorom), Dealul Radii, Budin, Vêrf = Virf (tető), Meszes, Măgurice = Maguricsë (fennsíkocska), Gârbovăneasa = Girbovenyászá (gorbói domb), Pleşa (kopasz), Poeniţe = Pojënyiczë (kis erdei rétek). Erdők: Meszes, Padurea Bisericii = Padurjá Biszericsij (templomi erdő), Pajk, Griben, Vêrful Tenului = Virful Tënuluj, Priszlop.

{54.} A Priszlop határrészében levő forrás savanyú vizét állítólag köszvény-bajok ellen sikerrel használják.

Patakjai: Valea Costii = Váljá Kosztij, Valea Satului = Valjá Szátuluj, Părăul Corniţelului = Pereul Kornyiczeluluj, Válea Todii = Váljá Togyij, Valea Gârbovănesii = Váljá Girbovnyeszij, Valea Blidaresii = Váljá Blidareszij.


Bagolyháza. Lásd Bagolyfalú.