Bodótelke.
(Pósatelke.)

Az oklevelekben Menyővel és Szilágyszeggel fordúl elő (1492), e tájt ma is megtaláljuk egy puszta nevében. Bodola, Possa, Bodótelek, Bodolótelek, Pósatelke neveken tünik föl. Középszolnokvármegyei hely. Alapítójától nyerte nevét.

Már a Váradi Regestrumban nyoma van. Kocsid fia, Márton négy márkáért vádolta Vasvári faluba való Nunát Bodolou ispánja, Dumenus és solymosi Gusu pristaldus előtt. A felek megegyeztek Váradon akként, hogy Nuna másfél márkát ad Mártonnak és eleget tesz a birónak, a pristaldusét ellenben Márton fizesse.*Kandra: V. R. 458. l.

1426-ban Adi János s Igaz Tamás perelnek Bodola, másként Pósáért,*Szgy. 1431-ben Ardai János adja zálogba e (Possa, másként Bodola) prædiumot a Sándorháziaknak.*Zichi-Oktár, VIII. k. 457. l.

1480 ápr. 5-dike után a kolozsmonostori konvent jelenti Mátyás királynak, hogy a középszolnoki Pósathelke, máskép Bodolótelke birtok elfoglalása miatt perbe idézte Sándorházi Porkoláb Miklóst és Lászlót, Menyői László és Pál, Gelendi Antal deák meg fiai: János, Lázár és Benedek, Mocsolyai Balázs, Ambrus, Péter felperesek érdekében.*Dl. 27939.

1492 aug. 13-dikán Sándorházi Porkoláb Mihály Bodolóthelek birtokába Lelei Adi Márton leányát, Szilágyszegi Pálné Annát és Szakácsi Kecskés János fiát, Lászlót iktatták.*Dl. 27977.

{133.} 1497 aug. 22-dikén Ulászló király azt hagyja meg e konventnek, hogy az itteni (Dobollo?) prædiumba iktassa be új királyi adomány alapján Sándorházi Márton, erdélyi székesegyházi főesperest és rokonait, kiknek szülői is birták azt.*Tört. Tár 1897. évf. 735. lap.

A középszolnoki Bodolothelek vagy Posatheleket (Bodolotheleke, alio nomine Posatheleke prædium) 1512-ben Haraklányi Miklós arra az esetre, ha ő örökösök nélkül hal el, Deésházi Mihályra s másokra hagyja.*Jlt. n. 3.

Somlyói Báthori Kristóf, erdélyi vajda, a Kereszturon 1578-ban kelt, Középszolnok vármegye alispánjaihoz és nemesi biráihoz intézett levelében elrendelte annak az itéletének a végrehajtását, hogy Haraklányi Lászlót Bodolóba s hozzá tartozó erdő- és szőlő birtokába büntetés terhe alatt haladéktalanul beiktassák Sándorházi János és Menyhért, Kusalyi Jakabfi István, Ambrus és Mór, Lelei Szilágyszegi Pál, továbbá Kis-Dobai Székely Benedek és Gábor ellenében.*Szgy. Bodoló prædium akkor, a Haraklányi László nevével, a ki somlyóvári provisor volt, tünik el a szereplés szinteréről. 1818 január 29-dikén, mikor Lelében a Haraklányi-féle okleveleket lajstromozzák, egy 1412-diki oklevelet is említenek, mely Bodóteleke vagy Botteleke (?) birtokra vonatkozik, tehát Haraklányi-birtok utoljára.

Kétséges, vajjon az a középszolnokvármegyei Pósahalma, Possalma prædium, mely Ujfalu után, majd Kécz és Ujfalu közt jön elő 1490-diki oklevelekben s a melybe ekkor Mátyás király rendeltére Báthori Andrást iktatják be,*Orsz. lt. erd. fisc. Pósatelkével egy-e?*Lelesz, Stat. B. 309. De már Postelek más birtok.*Lásd ezt.