Borzlyuk.

Borzluk 1464, Borzlik 1489, Borzlÿwk 1543, Borzlwk 1549, Borzlingh, Borzling, Borzlÿngh 1569, Borzjuk 1682 előtt.

Középszolnokvármegyei helység (1543), mely az oklevelekben Györgyfalva után Görcsön és Csompasz-telke (1464), Keolegh (?) és Kecskehát (1489) Köőd és Alsó-Szivágy (1543), Szélszeg és Alsó-Szivágy között (1549) Mosóbányával, Felső-Szivágygyal stb.-vel (1569), Bikácza után Somos és Papfalva közt Cseh előtt (1570), Alsó-Berekszó után Papfalva és Gardánfalva között Szélszeg előtt (1595) Nyires és Csompasz között Görcsön előtt (XVI. század), Berekszóval, Szélszeggel stb.-vel, Alsó-Szivágygyal, Alsó-Várczával (XVIII. század), Tóhát után Patakfalva és Papfalu között Örményes előtt (1671) fordúl elő. 1767-ben említve van, hogy most Borsuk prædium Benedekfalva és Alsó-Berekszó között fekszik.*GKG. A. fasc. XV. XVI. Alsó-Szivágy, Szélszeg és Gardánfalva közt lehetett, mert e tájt ma Borzsug helyneveket találunk (la Borzsug forrás, la Borzsug tanya, Borzsug völgy).

{159.} A helység elpusztulása a Várad eleste és 1682. közötti időszakra esik.*Szv. lt.

A Drágfiak birtoka, egy, kétségkívűl XVI. századbeli jegyzék szerint pedig a Jakcsi-javakhoz tartozik.*Wl.

1462-ben bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi Jakcsi György visszabocsátotta Bélteki Drágfi Miklósnak.*GKG. A. fasc. XX.

1489-ben talán ezen «Borzlik» negyedébe iktatták be Csáki Ferencz fia, Benedek ellenében Bélteki Drágfi Bertalant.*Lelesz, D. 112. f. an. 1489. nr. 31.

1543-ban 1 kapu után adóztatták meg a Drágfi Gáspár jobbágyait, de nem adózott 1 szegény.*Dical. 1549-ben is 1 kapúszámnyi adót fizettek ekkor már Drágfi özvegyének a jobbágyai, míg 1 szegény és 1 új ház felmentést nyert az adózás alól.*U. o. 1570-ben szintén 1 kapuszámnyi adóval rótták meg a császár jobbágyait.*U. o.

Báthori György hűtlenségbe esésével szállott a kincstárra, 1569-ben márcz. 19-dikén Rátóti Gyulafi Lászlónak adományozta János Zsigmond.*János Zs. aláirása és papirpecsétje. GKG. A. fasc. I. III.

Egy a XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel fenmaradt jegyzék szerint 6 jobbágy van Borzlyukon. Ezek Handra, Habok, Rozlai és Rácz előnevűek.*U. o. XV. XVI. A Bik alatt való jobbágyok száma czímmel fenmaradt összeírásban a jobbágyok száma itt csak három.*U. o. De már Ostrosith Borbálának itt csak egy szökött jobbágynak a puszta telke jutott, a mikor a jobbágyokat e vidéken 1671. okt. 7 előtt Gyulafi Borbála halála urán felosztották Kapi György, Barcsai Judith és Ostrosith Borbála között.*U. o. VII.

És ezzel az adattal le is tűnik Borzlyuk, mely, mint előbb is láttuk, a XVII. század második felében végkép elpusztúlt.