{178.} Bucsum.

Bucsin, Bwchyn, Bwthyn 1491, Butsin 1497, Bucsin-falva, Buchufalva 1508, Bocson, Bochon 1523, Bwchin 1525, Bucson 1527, Botson 1546, Buchond 1547, Buchon 1549, Buczÿon 1550, Bothon 1553, Bwchon 1559, Buthion 1564, Buczion 1565, Buczyon 1568, Buchyon 1570, Bucsium 1573, Buczÿ 1580, Butsom 1585, Buthosz 1646, Buczun 1666, Butz 1681, Butsum 1753.

Krasznavármegyei helység, melynek neve román eredetű; elentése fatörzs, gyökér, arra mutatván, hogy a helység egy kiirtott erdőterületen keletkezett.*V. ö. I. k. 157. l.

Az oklevelekben Halmosddal, Felső- és Alsó-Kaznacscsal (1491), Kaznacscsal és Cseresével (1525), Ujvágással, Füzessel, stb. (1646) fordúl elő. Itt találjuk meg ma is a Bucsum puszta nevében Alsó-Kaznacs és Halmosd között. 1666-ban azt mondják róla az összeírók: «Buczun portio, de puszta, nem laknak emberek rajta».*Orsz. lt. Conscript. et Urb. fasc. 113. nr. 17. Puszta már jóval előbb pl. 1587-ben.*Nagyv. Múz. Bl.

Birtoklásának története az 1491-dik évvel indúl meg, a mikor elosztják Losonczi Bánfi Dénes, Ferencz, László és Mihály között, mint a Bánfi András birtokát.*Dl. 27737. Innen kezdve követi az ezen vidéken levő helységeknek, pl. Bogdánházának a történetét, csekély eltéréssel. 1497-ben Bánfi László elcseréli,*Bl. fasc. A. nr. 22. 1508-ban Báthori István kapja,*U. o. KK. 18. és Lelesz, Act. an. 1508. nr. 3. 1523-ban beiktatják Somlyói Szaniszlófi Istvánt.*Lelesz, Stat. Z. 175.

1525-ben Ippi Annának ezt a birtokát és birtokjogát illetőleg az országbiró Bideskúti György és nővére Sarmasági Miklósné Erzsébet érdekében Ippi Bertalan, Márton és Bernát ellen hozott ítéletet, de az utóbbiak Lajos királynak egy felebbező levelével megakadályozták az ítélet végrehajtását. {179.} Ezért 1540-ben az országbiró a nevezett György ügyvédjének kérésére megidézteti a három Ippi fiút.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 5.

Az 1527 és 1646 közti időben a Báthoriak, Bánfiak, zálogjogon Ártánházi Bornemissza Boldizsár s általában a rokonság kezén találjuk.*Bl. fasc. I.I. nr. 1., Gyf. kápt. lev. S. 97. Orsz. Lt.; Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8. fol. 25., Bl. fasc. E. nr. 8.

1546-ban özvegy Losonczi Bánfi Gáspárné Jaxith Annát meg Bornemissza Boldizsárt, mint Valkóvára tényleges birtokosát, Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklós és Bonczhidai Losonczi Bánfi László a Bucson birtokról szóló oklevelek kiadására is megidézik.*Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81. Tehát Bucsum is osztozott e vár történetében.*Az 1547–1646. közti időre vonatkozó oklevelek: Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 4. nr. 14., U. o. fasc. 1. nr. 16., Bl. fasc. KK. nr. 3., U. o. KK. nr. 11., U. o. SS. nr. 3., Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45., Bl. fasc. M. nr. 2., U. o. fasc. M. nr. 11., U. o. M. nr. 20. G. nr. 8., G. nr. 7., Lelesz, C. Kraszn. Prot. 21. fol. 100., Bl. fasc. KK. nr. 18., U. o. G. nr. 2., U. o. B. nr. 14., U. o. ZZ. nr. 17., U. o. G. nr. 4., U. o. K. nr. 16.

1564-ben «a krasznamegyei Réz nevű kerületben fekvő Buthion birtokot» Nagyfalusi L. Bánfi Farkas adományul kapta II. János királytól.*Bl. fasc. M. nr. 2.

1577-ben Báthori Kristóf elrendelte a vizsgálatot L. Bánfi Boldizsár és Gábor ellen, mert ezek elfogták a krasznamegyei Oláh-Valkón Kendi Péter jobbágyát Kood Andrást és Boczion birtokba hurczolván, itt mindenéből kifosztották.*U. o. EE. nr. 17. 1578-ban L. Bánfi Boldizsár és Gábor Bucsion birtokáról megsebesítve menekűlt Nagyfaluba egy Kod András nevű jobbágy és ott Kendi Péter ellen dühöngeni kezdett; ezért ez pert indított a fenti Bánfiak ellen.*U. o. nr. 9.

1587 május 25-dikén Buchon pusztát új adományként kapja Báthori Zs. fejedelemtől Ippi László, de a beiktatásnak ellentmondanak. 1588-ban e pusztából birtokosztályt követel Ippi Lászlótól Szodorai másként Balázsházi László.*Nagyv. Múz. Blt.

{180.} 1589-ben S. Báthori Zs., erdélyi vajda Ippi Lászlónak, Kardos Józsefnek és Erzsébetnek meg Ugrai Benedeknek s örököseinek adományozta Bucson birtokot, mely miatt egykor nagy per folyt egyrészről Ippi László és István, másrészről Kardos Miklósné és Ugrai Gergelyné között.*Bl. fasc. KK. nr. 1.

1598 deczember 29-dikén a magvaszakadt ifjú Ippi Lászlónak a Buczin pusztában levő birtokát Báthori Zs. a rokon Ippi Bideskúti családnak ajándékozza.*Nagyv. Múz. Blt.

1646-ban Bánfi Ferencz és Bánfi Péterné Somlyai Krisztina halála után Buczon birtokon megosztozkodnak Bánfi Mihály fiai: Zsigmond, György és Dénes.*Bl. fasc. YY. nr. 4.

1648-ban id. Rákóczi György fejedelem ifjú Rákóczi György fejedelemnek és nejének Báthori Zsófiának adományozza érdemeik elismeréseül atyai jóindulatból a Bucsin részbirtokot, mely örökösök hiányában id. Rákóczi Gy. második fiára Zsigmondra szálljon.*U. o. KK. nr. 4. és Orsz. Lt. Gyulaf. k. XXIV. Lib. Reg. fol. 16.

1681-ben (néhai) Báthori Zsófia fejedelemasszonynak krasznavármegyei Butz possessiobeli részét (az ingatlanokkal együtt) lefoglalják bizonyos tartozás fejében Magyar-Véggyantai Boros László számára.*Bl. fasc. XX. nr. 22. és fasc. YY.

1753-ban II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia Butsum részbirtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára száll, miután kifizették a rajta levő terhet.*U. o. XX. nr. 19.

1768-ban Butsum birtokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsébet fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől peres úton leánynegyedet kapnak ezeknek nővérei: Vargyasi Dániel Gábor felesége Krisztina, gr. Bethlen Ádámné Zsuzsánna és Patai Szilvási Jánosné Erzsébet.*U. o. LL. nr. 10.

1847-ben Bucsumon és Cseresén együtt volt 147 görög kath. lélek.*Nagyv. Nvk. 1847. 97. l.