Dédács.

Deudas? 1211, De Dach 1410, Detachy 1423, Dedach 1464, Dedács 1477, Dedacs kettő, XVI. század. Személynév (Dedalus.)

Krasznavármegyei helység, a mely a bihari határ felé feküdt. Az oklevelekben Lecsmérrel, Oláh-Lecsmérrel, Kis-Paczal előtt (1423), Ip és Oláh-Porczalja (1477), Lecsmér és Bodmér után Mihályfalva előtt (XVI. század) fordúl elő. Valóban Lecsmér és Porcz környékén volt e falu, itt egy határrész neve ma is: Dédács.

Első nyoma a Váradi Regestrumban van. Az 1211. év első felében*Kandra: V. R. 454. l. 2. sz. j. az ippi bölényvadászok András király előtt azzal vádolták a Günther fiúkat: Ananiást, Azariást és Mihályt, hogy hatalmasúl elfoglalták a vadászok tulajdonát: a Deudas nevű földet. A király Miklós, kir. udvarbiró- és pozsonyi ispánra bízta az ügy elintézését, ki előtt a vádlók bevallották a vád igazságtalan voltát. A biró tehát Satar falubeli Topazius pristaldussal fölmérette az említett földet és a vádlottakat annak birtokában megerősítette. De ugyanazon föld egy lánczaljához (funiculus) jussa van Apsa fiának, Jákónak (Jacob). Emez ügy lefolyását Miklós biró levél útján és az említett pristaldussal tudomására hozta a váradi káptalannak a nevezett vadászok tizedese, Mert előtt.*U. o. 452., 454. l. Balássyval szemben, ki Deudast a borsodvármegyei Dédes vár-asnak értelmezi (Schematismus Agriensis. 1863. LXIII. l.), e földet Kandra Kabos is krasznavármegyeinek tartja. Nem más, mint a nyoma-veszett Dédács (Dedach). (U. o. 454. l. 1. sz. j.)

{294.} 1410-ben és 1423-ban Zsigmond király rendeletére a Kusalyi Jakcsiakat iktatja be a váradi káptalan e birtokba,*Jlt. perg., GKG. C. fasc. XII. a melyet 1464 szeptember 1-sején, mint Pocsi Péter birtokát új határjelekkel látják el. (A kiküldendők között előfordúl Horváthi Pörös Tamás és László.*Dl. 27.679.) 1477-ben az itteni birtokrészért az Ippi Porczi János leánya és örököse Reszegei Pálné Margit pereli Porczi Pétert a budai oktávás törvényszék előtt, mint örökségének bitorlóját.*Dl. 28.315. – Lelesz, R. 74. f. anni 1477. nr. 17.

Dédácsot egy későbbkori jegyzék is a Jakcsi javak közé sorozza.*Wl.

Más helység Déda, a melyet az oklevelek 1423-ban s a tizenhatodik században*GKG. C. fasc. XII. – Wl. szintén Kraszna vármegyében említenek, sőt két krasznavármegyei Dédáról van szó, mint a Kusalyi Jakcsi birtokairól. E Déda nevű helységeknek a mai biharvármegyei Déda felel meg Margitától délkeletre.*Csánki, I. k. 606. l.