Domoszló.

Domozlo 1459, Domozloo 1553. O-szláv személynév (Domiszlav).

Krasznavármegyei, 1553-ban krasznavármegyei Somlyóhoz tartozó helység. Hajdan puszta. (Pred. Domozlo 1459.) 1715-ben mint lakatlan helységet említik, 1720-ban is a puszták között szerepel, földesúr birtoka és művelés alatt van.* Magy. Stat. Közl. XV. k. 341. lap. 1717 máj. 9-dikén erre a puszta faluhelyre is Kövesdi Boér Ferencz főispán nyer telepítési jogot a vármegyétől s a betelepített hely után három évi immunitátiót.*Szv. lt.

1459 jun. 27-dikén a prædiumot, ép mint Dohot, Csomafái Pál zálogosította le Perecseni Gáspár plébánosnak.*Dl. 36,392. Km. Prot. E min. pag. 53. nr. 2.

1549 jul. 11-dikén Kémeri Klára apja, Tamásnak e birtokát is zálogul kapja hozománya fejében apja testvéreitől: Pétertől és Dávidtól.*U. o. p. 55. nr. 3.

{330.} 1502 május 19-dikén Kémeri Tamás itteni birtokait Kémeri Andrásnak adja zálogba.*Dl. 36,405 Michael pag. 202. nr. 1.

1553-ban Domozloon 2 kapu után rótták meg adóval a Kémeri László jobbágyait.*Dical. 1605-ben itt, Somályban és Szóvárhegyen Szénás Péter, Nagyfaluban pedig Bánfi Dénes részéről 7 telek fizetett adót. 1605-ben Bánfi Dénes részéről 6 1/2 telek adózott Nagyfaluban.*U. o.

1567-ben Dengelegi Gáspárnak, néhai Szénási Péternének és Zsombori Farkasnak jobbágyai vannak itt, a kik Somosi Farkas János nevű jobbágyért kezeskednek.*Nagyv. Múz. Bl. Zsombori Farkas itteni birtokát 1602-ben Básta György generális és Keövendi Székely Mihály, Tiszántúli kapitány Trogeri Lodi Simonnak adják érdemei jutalmául.*Orsz. lt. Gyf. kápt. E. 86.

1666-ban Huszton lakó Rácz Mihály és neje Szegedi Kata részbirtokosok Domoszlón.*Szgy. Ekkor Szegedi Gábor és testvérhuga Szegedi Kata asszony az örökségüket képező birtokon ketten osztozhatnának, de Szegedi Gábor szorult helyzetében kénytelen volt eladni.*Jlt. Az itt lévő részjószágukat decz. 10-én ifj. Rátz Mihály és felesége Szegedi Kata száz ezüst tallérért tíz évre zálogba adják Kováts Péter rokonuknak és utódainak; nevezetesen Tsonka Jánost, Cserepes Jánost és a Tsonka Gergely pusztáját.*U. o.

1680-ban itt lakó jobbágyát Bárczi György elcseréli Becski Györgynek egy Varsolczon lakó jobbágyával.*U. o.

1702 máj. 16-dikán a Domoszlón lakó birtokosokat eltiltják a hosszúmezői és majádi erdő használatától.*Gencsi-lt. nr. 521.

1717-ben itt is vannak telkei Szamosújlaki Rácz Jánosnak.*Szgy. Domoszlót Csoba Zsigmond és neje, Hídi Erzsébet Gencsi Györgynek zálogosították el.*Gencsi-lt. nr. 1652.

1797-ben a hadi segedelemhez való hozzájárulásra e községből összeírták a következőket. Kisebb birtokosok: Terjenyi {331.} Mihály, gr. Kemény Farkas, Bihari N., Gazda Gábor, Tisza László, Péchy Antalné, Kabós István, Veér András, Szunyog Farkas, Szilágyi Sándor és gr. Teleki Lajos; pap: Popa Vaszilie oláh; kántor: Árgyilán Nyikuláe oláh.*Szv. lt.

Domoszlón a gör. katholikusoknak fatemploma van.*Sch. 1886. 142. lap. Szintén gör. kath. jellegű egytantermű elemi iskolája 1899-ben épűlt. 1750-ben 147 a gör. kath. lelkek száma.*Tr. 1901. IX. 285. l.

1847-ben 451 g. kath. s 1 evang. reform. lakosa van.* Nagyv. Nvk. 1847. 97. l. 1890-ben lélekszáma 268; nyelvre nézve magyar 11, oláh 257; vallásra nézve gör. kath. 257, evang. ref. 6, izr. 5. Házak száma 54.

1895-ben gazdaságainak száma 56. Területe 1051 katasztrális hold, a melyből szántóföld 529, erdő 354, legelő 145, rét 70, kert 17, szőlő (parlag) 15, terméketlen 21 hold.*Mg. St. 502. 1900-ban 1871 K. 44 f. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1017 K.


Dörsök. Lásd Derzsik.