Egerbegy.

Egerbegh 1424, Egerbeth 1475, Egeorbek 1549, Egerbeg, Egerbegy 1569, Egerbegÿ 1604. Román neve: Tămăşesci = Tamasesty. (Tamásháza.)

Középszolnokvármegyei helység, a mely a Drágfiak, Báthori György s Gyulafi László birtoka volt. 1475-ben Drágfi 6 frt adót fizetett innen.*E mű I. k. 179. l. 1543-ban 1 kapu után fizettek adót a Drágfi Gáspár jobbágyai, 3 szegényt fölmentettek.*Dical. 1549-ben szintén csak 1 kapu után adóztatták meg Drágfi özvegyének a jobbágyait, 1 új házat pedig fölmentettek.*U. o. 1570-ben is 1 kapu után fizettek adót a császár jobbágyai.*U. o. 1604-ben már a Gyulafi-jószághoz tartozó Egerbegÿen és Vadafalván együttesen is csak 1 rótt ház után fizettek (2 forintot) adót.*U. o.

{332.} Az itteni birtok Báthori György hűtlenségbe esésével szállott a kincstárra, 1569 márczius 19-dikén Rátóti Gyulafi Lászlónak adományozta János Zsigmond,*Ered. János Zs. aláírása és papirpecsétje. GKG. lt. cista A. fasc. I., III. a kit be is iktattak,*U. o. C. fasc. XII. s a kinek 1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte, hogy szabadon rendelkezzék vele.*U. o. C. fasc. XIX.

Özv. Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála két egerbegyi jobbágyot kapott 1654 szept. 22-dikén Tököli Istvánné Gyulafi Máriától a köztük levő szerződés szerint.*U. o. A. fasc. XV. XVI.

1722-ben Zsombori Farkas az itt levő jószágába Horváth Simont iktatják be, de ellentmond Zsombori Zsigmond.*Gencsi lt. nr. 240.

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták innen a következőket. Főbb birtokosok: gr. Bethlen Sámuel és br. Bornemissza József; kisebb birtokosok: gr. Gyulai József, br. Toroczkai Zsigmond és br. Wesselényi Anna; más telkén lakó, adózó nemesek: Drágomir Tógyer és Rád Gyorgyie; pap: Pap Flora; kántor: Hucz Vaszali; molnár: Morár Lázár.*Szv. lt.

Egerbegyen a gör. kath.-oknak fatemplomuk van. Anyakönyvük 1824-ben kezdődik.*Sch. 1886. 171 lap. Marosnémeti Gyulai József számára 1762 szept. 16-dikán tanuvallatást tartottak itt oly földek ügyében, melyeket az egyház vagyonának tartott, de a gróf tartott azokhoz igaz igényt.*GKG. C. fasc. XIV.

Gör. kath. jellegű egy tantermű elemi iskolája 1884-ben szerveztetett.

A tizenhetedik század elejéről A Bik alatt való jobbágyok száma czímmel fenmaradt összeírás szerint itt a jobbágyok száma hat.*GKG. A. fasc. XV. XVI. Egy 1676 máj. 22. kelettel Szilágy-Cseh urbariuma czímmel fenmaradt összeírás szerint az itteni részbirtokban 9 jobbágy és egy puszta jobbágytelek volt.*U. o. Egy a XVII. századból {333.} Csehi javak urbariuma czímmel fenmaradt jegyzék szerint (Egerbegen) 29 jobbágy van.*GKG. A. fasc. XV. XVI. Gyulai Ferencz szilágycsehi birtokának 1689 jun. 5-dikéről fenmaradt lajstroma szerint itt négy jobbágyot és 12 puszta telket írtak össze.*U. o. nr. 17., 18.

Kapi Máriának XVII. századvégi utasítás-fogalmazványában említve van, hogy a «vicetisztek eö kegyelmek nem akarnak szabadságot adni némely falunknak, hogy visszajönnének, mint egy Egerbegy nevű falú példa erről, pusztán áll a falu miatta.»*U. o. C. fasc. VI. Csakugyan hiányzik a falú még az 1715-diki összeírásból is. Már 1720-ban fölvették, ekkor 12 jobbágy-, 5 zsellér-, összesen 17 háztartás fizet adót, magyar 10, tót 1, oláh 6. Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 153 lélek, 90 magyar, 9 tót és 54 oláh.* Magy. Stat. Közl. XII. k. 66. lap.

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 januárjában irt jegyzék szerint négy jobbágy, három zsellér-család és két pusztatelek volt itt.*GKG. C. fasc. XVI.

1733-ban Egerbegy (Tamasestj) oláh családjainak a száma 18; egyesült papját Gergelynek hívták.*Tr. 1847-ben a lakosok száma 604; valamennyi gör. kath.* Nagyv. Nvk. 1847. 110. l. 1890-ben lélekszáma 768; nyelvre nézve német 41, oláh 727; vallásra nézve gör. kath. 727, izr. 41. Házak száma 153.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 1720-ban szántóföldet 125 1/2 köblöst, rétet 69 kapást, szőlőt 10 kapást.* Magy. Stat. Közl. XII. k. 66. l. 1895-ben gazdaságainak száma 166. Területe 2580 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1614, erdő 335, kert 255, rét 214, legelő 141, szőlő (beültetve) 1, terméketlen 20 hold.*Mg. St. 502.

A községnek 1900-ban 5508 k. 50 f. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2724 K. 68 f.

Határrészei: Ţiclău = Cziklau (hegytető), Stupini = Sztuptyiny {334.} (méhesek), Rovină = Rogyina (mocsár, ingovány), Szilágy, Alsó-patak, Kákova, Pśni = Pojëny (erdei rétek) és Felső-patak.