Elyüs.

Elia? 1335, Elleios, Elyeios, Elyews, Ellews 1341, Ölyves 1481, Ölves 1497, Elÿeüs, Elyus 1508, Elyws 1518, Ellyűs 1519, Elueös 1523, Eölves 1527, Elwes 1537, Elÿwes 1546, Eleus, Elves, Ellyeusd 1547, Elyeusd 1548, Eulyves 1549, Ellyeüs 1550, Ewleos 1564, Eollyves 1565, Elleus 1568, Eölwes 1570, Eolves, Ellÿüeus 1575, Ellyeos 1587, Eolyeös 1590, Ellyes 1646, Ejűs, Ellős 1760, románul Aleus 1733. – Eleos: ölyv.

Krasznavármegyei helység, Valkó tartozéka. Talán már 1335-ben erről a krasznavármegyei birtokról van szó (Elia?), melynek határát Dénes fia Tamás, István és Dezső számára járták be.*Bl. fasc. KK. nr. 1.

A mikor 1341-ben Ellews falu birtokába Dancs mestert beiktatták, mint állítólag a Valkó várához tartozó birtokba Jakab a Gergely fia személyesen megjelenve ellentmondott.*Dl. 3422.

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost elzálogositotta itteni birtokát Losonczi Bánfi Mihálynak,*Dl. 27721. s ettől az időtől 1768-ig a Bánfiak, Báthori István, Borzási György, {347.} Ártánházi Bornemissza Boldizsár, Sarmasági András, Valkai Miklósné, Paksi Jób, Kárlyi László s más, már ismert nevek tünnek elénk a birtoklás kérdésénél.*Az okleveleket lásd Bagolyfalvánál.

1808-ban Ellyűsről összeírták a gr. Bánfi, gr. Petki, br. Bánfi, Izsák, H. Kis és Szegedi családok tagjait, összesen 9-et. Ezek kezén volt összesen 24 1/2 antiqua és 23 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt. gr. Bánfi Györgynek (8 antiqua, 11 nova), gr. Petki Antóniának (4 antiqua, 2 nova), br. Bánfi Eleknek (4 antiqua, 2 nova) stb.*Sz. lt.

Itt a gör. katholikusoknak fatemplomuk van.*Sch. 1886. 150. l.

1715-ben 2 jobbágyháztartás fizetett adót, magyar mind; 1720-ban 7 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 11 háztartás, magyar 5, oláh 6. Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 18 lélek, magyar mind; 1720-ban 99 lélek, 45 magyar és 54 oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. köt. 68. és 69. l.

1733-ban e helység oláh családjainak száma 17, egyesült papja neve Péter.*Tr. 1750-ben 170 gör. kath. lélek volt.*Tr. 1901. IX. 288. lap.

1847-ben 317 a népesség száma, még pedig gör. kath. valamennyi.* Nagyv. Nvk. 1847. 99. lap. 1890-ben lélekszáma 436; nyelvre nézve magyar 4, tót 5, oláh 407, egyéb nyelvű 20; vallásra nézve róm. kath. 5, gör. kath. 409, izr. 22. Házak száma 93.

A mivelés alatti területből adózás czéljaira összeirtak szántóföldet 1715-ben 6, 1720-ban 84 köblöst, rétet 1715-ben 12, 1720-ban 91 kaszást; *Magy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. l. 1895-ben gazdaságainak száma 142. Területe 1595 katasztrális hold, a melyből szántóföld 540, erdő 456, rét 353, kert 4, szőlő (Parlag) 2, terméketlen 70 hold.*Mg. St. 502.

A községnek 1900-ban 3487 K. 8 fill. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adó 1918 K. 20 fill.