{348.} Endrefalva.

Kraszna vármegyében feküdt, Somlyóhoz tartozott Endreffalwa, Endredfalwa (1553), a melynek emlékét a Somlyó-Csehinél levő tó, az Endrei-tó, őrzi. Az oklevelekben is mindig e tájt, Csehivel és Győrtelekkel (1529), Puszta-Maladé és Kerestelek között (1545), Badacsonnal stb-vel (1549), Szorossal (1550), Gyulakuta után (1551) fordúl elő.

A Bánfi-, Báthori-birtokok sorsában osztozott abban az időközben, 1529-től 1623-ig, a míg szó van róla az oklevelekben. Igen valószínű, hogy már Endrefalva rejlik egy 1534. évi május 13-dikán kelt oklevélben, mely Ezdencz birtokról szól. Ez Endréd elferdített neve lehet, a mit még valószínübbé tesz ama körűlmény, hogy Ezdencz Báthori-birtokul s mint Somlyóhoz tartozó szerepel. Báthori Lászlóné Anna kapja azt leánynegyed fejében.*Dl. 31096.

Az 1623. évvel végleg eltünik; de már ekkor is prædiumként van említve.

Endrefalván a Báthoriak 1529-ben 2 jobbágyuk van, ezek neve Dan.*Jlt. fasc. 2. nr. 39.

1545-ben Endrefalva részbirtokból is leánynegyed illeti Valkai Miklósné Álmosdi Csire Petronellát, minek kiadására Petronella Báthori Szaniszlófi Andrást, Kristófot és Istvánt meg is inti.*Lelesz, Act. an. 1545. nr. 24.

1549-ben Endrefalván is osztozkodnak Somlyói Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István, Valkai Miklósné Petronella, Kisvárdai Mihályné Erzsébet és Sarmasági András;*U. o. 1549. fasc. 4. nr. 37. Keresztúri Lengyel Jakabné Katalin felperesnek itélik Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István, továbbá Elek, Imre és Gáspár alperesek ellenében.*Bl. fasc. KK. nr. 1.

Mint Báthori László jószágából 1550-ben Csaholyi Ferencz {349.} az édes anyját megillető leánynegyedet követeli Báthori Jánostól, kit annak kiadására meg is idéztet.*Lelesz, Act. anni 1550. fasc. 1. nr. 29. S mint a néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi Jánoséból 1551-ben Gyulafi János, László és Druget Gáborné Fruzsina követelnek negyedet Somlyói Báthori Szaniszlófi Imrétől, Gáspártól, Elektől és Jánostól.*U. o. 1551. fasc. 4. nr. 5.

1553-ban a krasznavármegyei Somlyóhoz tartozó Endredfalván 1 kapu után rótták meg adóval a Báthori András jobbágyait, ellenben fölmentettek az adózás alól 7 szegényt, 1 új és 1 puszta házat.*Dical. Ekkor özv. Nagymihályi Bánfi Györgyné Somlyói Báthori Szaniszlófi Erzsébet erre a részbirtokra nézve is egyezséget akar kötni Somlyói Báthori Szaniszlófi Andrással, Kristóffal és Istvánnal, a mi ellen tiltakoznak Erzsébet gyermekei.*Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93.

Báthori Szaniszlófi Farkas e jószágát is mint gyám bírta Károlyi János, a kit 1554-ben megidéztet Farkas testvére, István, mert ezt illette volna a gyámság.*U. o. an. 1554. fasc. 2. nr. 7.

1560-ban Báthori András, országbiró, Szaniszlófi Miklósnak ezen egykori birtokára, Endrefalvára nézve is, itéletet hozott Nagy-Mihályi Bánfi Gábor és György meg Surányi másként Csarnarodai János özvegye Dorottya érdekében Szaniszlófi másként Báthori Kristóf és István ellen. 1568-ban Báthori Miklós, udvarbiró elrendeli ennek végrehajtását 72 frt büntetés terhe mellett.*Bl. fasc. V. nr. 10.

1585-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi vajda Borsoló Jánosnak megparancsolja, hogy özv. Kállói Lőkess Ferenczné Szinyérváraljai Báthori Szaniszlófi Annát, meg néhai testvérének fiait: Farkast és Zsigmondot osztozza meg Endrefalva részbirtokon.*M. Nemz. Muz. Kállai-cs. lt. 1590-ben Kraszna vármegye már az iránt kap utasítást, hogy e birtokrészen Báthori Szaniszlófi Zsigmondot {350.} és nővérét, Bánfi Tamásné Zsófiát: osztoztassa meg.*M. Nemz. Muz. Kállai-cs. lt. Voltaképen csak Zsófia kap itt osztalékot.*Bl. fasc. SS. nr. 2.

1623-ban Endrefalva (prædium) részbirtokról Báthori Szaniszlófi Katalin örök vallomást tesz Nagylónyai Lónyai Zsigmond javára.*Lelesz, prot. 62. fol. 49. Még annyi tudunk róla, hogy 1623 előtt egy részjószág e prædiumban is a néhai Lescinszki Szaniszlófi Péter birtoka volt (testvére Báthori Katalinnak, a ki Lónyai Istvánné).*A leleszi konvent levéltárában 1761. márcz. 15-dikén összeírt okl.-lajstrom. (Szgy.)