{419.} Fűzes.

Fizes, Fyzes 1341, Füzes 1491, Fiuzes 1508, Fyewzes, Fízes 1519, Fÿüzes 1523, Fÿuzes 1549, Fÿwzes 1559, Feüzes 1564, Feuzes 1568, Fyüzes, Fűzeus 1575.

Krasznavármegyei oláh falu, a mely Valkó várához tartozott s ezzel birtoklásának történetét is elmondtam.

A mikor 1341-ben Fyzes oláh falu birtokába Dancs mestert beiktatták, mint állítólag a Valkó várához tartozó birtokba, Jakab a Gergely fia személyesen megjelenve mondott ellent.*Dl. 3422.

1481-ben Losonczi Bánfi András s Mihály kezén forog,*Dl. 27,721. azután a Bánfi-család már ismert tagjaival, 1508-ban Báthori Istvánnal, 1519-ben Borzási Györgygyel találkozunk.*A levéltári jelzeteket az 1491–1519. évekről lásd Bagolyfalvánál.

1519 máj. 3-dikán Losonczi Bánfi László el akarja adni Fűzes birtokot, de özv. Losonczi Bánfi Péterné Petronella a maga és Anna leánya, másrészt Valkói Székely János a maga és Losonczi Bánfi András meg Imre fia Gáspár nevében ellentmondanak.*Dl. 27.809.; fogalmazvány. 1523-ban iktatják be Somlyói Szaniszlófi Istvánt e birtokba.*Lelesz, Stat. Z. 175. 1546-ban Losonczi másként Nagyfalusi Bánfi Gáspár zálogosítja el Ártánházi Bornemissza Boldizsárnak.*U. o. Kraszn. Prot. 8. folio 25. 1564-ben «a krasznavármegyei Meszesalja kerületben fekvő Feüzes birtokot» II. János király Nagyfalusi L. Bánfi Farkasnak adományozta.*Bl. fasc. M. nr. 2. 1570-ben a leánynegyed öröksége Károlyi Lászlót, Bánfi István Zsófia leányának unokáját illeti.*U. o. MM. nr. 55. 1648-ban Fűzes részbirtokot ifj. Rákóczi Györgynek adományozza Rákóczi György.*Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Reg. fol. 16. 1676 november 19-dikén Rátonyi Jánosné Bánfi Anna leányának, Piskolti Erzsébetnek hagy egy fűzesi jobbágyot, a kit Bánfi Miklóstól bírt zálogban.*Nagyv. Múz. Bl. Wolkenstein Trostburg gróf felesége Aspremonti Anna 1795-diki vallomása {420.} szerint Fűzes Krasznához tartozik s a kincstár Cserei Farkas, udvari tanácsosnak adta. (1777.)*Bl. fasc. YY. nr. 2. Az 1523–1795. évekről való többi oklevelet lásd Bagolyfalvánál.

1808-ban Fűzesről összeírták a gr. Petki, gr. Bánfi, br. Bánfi, Cserei, Vai, Máda, Mágya, Popa, Máda-Lung, Kába, Dregán és Keresi Mágya birtokos nemes családok tagjait, összesen 35-öt. E családok kezén volt összesen 33 6/16 antiqua és 13 nova jobbágytelek, továbbá a krasznai kisebb birtokosság kezén 2 antiqua. Legtöbb telke volt br. Bánfi Lászlónak (5 antiqua, 2 nova), Pálnak (5 antiqua, 2 nova), gr. Petki Antóniának (2 antiqua és 4 nova) stb.*Szv. lt.

A gör. kath. fatemplom 1600-ban épűlt. Az alsóbánihoz hasonlít. Falképei vannak kívül is, még pedig a nyugoti oldalon balról: Izsák, Ábrahám és Jákob, patriarchák, középen trónol Jézus, tőle jobbra egy angyal kezében mérleggel a jó cselekedeteket s bűnösöket mérlegeli s pokolra küldi a rosszakat. Az elkárhozottakra várakozó ördögök kecskefejjel, bakszarvakkal s szakállal ábrázolvák, kezeiken, lábaikon állati karmok, testök hosszú, bojtos farkú. A templom déli oldalán keresztelő Szent János fekvő alakja van, a mint Szaloménak, a Herodes és Herodias leányának ölében tálczán nyugszik a feje. Mellette van a hóhér pallossal. E képtől jobbra Illést látjuk a két szárnyas ló vonta szekerével. A templom bejáratánál a négyszögletű kereten a három kötélforma díszítés tűnik szembe. A női osztályban(előcsarnok) az öt okos és öt esztelen szűz alakja – kezökben lámpással – van a falra festve. E csoporttól jobbra Jézus és tanítványai vannak a hajóban, a mikor Jézus lecsendesíti a tenger háborgását. A falak többi részein szentek, patriarchák festett alakjai, az alacsony vízszíntes mennyezeten harsonát fúvó angyalok. A férfi osztályban, ép mint az alsóbáni templomban, a keresztúti képek s az iconostassal (képfallal) szemben Ádám és {421.} Eva a tiltott fával, a sanctuariumban Krisztus, az apostolok, szentek, próféták képei láthatók. A falképeket 1825-ben újból festették.*V. ö. Fetzer J. F.: Régi fatemplomok Sz. megyében, Arch. Ért. 1896. évi (új) folyam, 246–247. l.

Az egyházközség anyakönyve 1828-tól kezdődik.*Sch. 1886. 151. lap.

Egy tantermű elemi iskolája szintén gör. kath. jellegű.

1715-ben 3 jobbágy háztartás van benne, még pedig magyar, 1720-ban 6 jobbágy és 3 taksás háztartás, még pedig 7 magyar s 2 oláh, fizetett adót,*Magy. Stat. Közl. XII. köt. 68. és 69. l. a miből 63 magyar s 18 oláh lélekre lehet következtetni.*Magy. Stat. Közl. XII. köt. 68. és 69. l.

1733-ban oláh családjainak száma 23 (gör. keleti papja István).*Tr. 1750-ben a gör. kath. lelkeké 207.*Tr. 1901. IX. 288. l.

1847-ben a lakosok száma 458; valamennyi gör. kath.*Nagyv. Nvk. 1847. 101. l. 1890-ben 600 lakosa van; nyelvre nézve magyar 1, német 13, oláh 586; vallásra nézve gör. kath. 586, izr. 14. Házak száma 132.

1715-ben szántóföldje 18 köblös, rétje 15 kaszás, 1720-ban 47 köblös, 61 kaszás.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. l. 1895-ben gazdaságainak száma 188. 1613 katasztrális területéből szántóföld 565, rét 281, erdő 79, kert 13, nem termő 110 hold.*Mg. St. 498.

A községnek 1900-ban 8393 K. 76 fill. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2500 K. 36 fill.

Határrészei: Léra vagy Zapa, Léranegyei, Léra După Deal =Léra Dupa Gyál (dombon túli Léra), Rîpa Lérei = Ripa Léré (Léra-mélység), Sesul Podolui = Sészul Podoluj (a híd körül elterülő síkság), Valea Seacă = Váljá Szaka (kiszáradt patak völgye), Teur, ebben Dosz (hát), Viţělar = Gyiczëlár = Viczelár’ (borjúpázsit), Mestécini = Mësztecsiny (nyírfák), Isvor = Izvor (forrás), Dealul de Bani = Gyálul dë Bány (pénzes domb), Sěrci = Szércs’ (szarkák, tájszólás); Szodolë, Bojta, Dumbrava, ebben: Isvorul dela Fetále (Isvorul Fételor?) = {422.} Iszvorul gyëla Fëtálë. Kútjai: Fôntâna Străjii = Funtiná Sztrezsi (őrkút), F. Léra (Léra-kút), Moaşe-ta = Masetá (nagyanyád kútja), Popii = Popí (pap kútja).


Fűzes-Paptelek, lásd Paptelek.