Galponya.

Galpuna 1350, Galponya 1469, Kalponya 1492, Galponÿa 1561, Galponia 1602, románul Gelpéje 1733, Gelpuje 1837, Galpijá (Galpâia).

Dobokavármegyei, dombon épűlt kies falu.*Hodor: Doboka, 553. l. Egy kelet felé nyiló völgyben fekszik, igen élénk forgalmú út mellett. Távolsága Kolozsvártól három, Zilahtól másfél mérföld.*Conscript. Dob.

A szájhagyomány szerint Puszta nevű határrészében feküdt. Ezt bizonyítanák az e helyen levő gyümölcsös kertek és az, hogy a templom ma is e helyen van. «Galponya falu, mint Hodor írja, a mostani helyére a Rákóczi zenebonájának megszünte után költözött.»*Hodor: Doboka, 535. lap.

A kolozsmonostori konventnek 1350 szept. 16-diki oklevele szerint «Galpuna, mely az Almás vize mellett fekszik», Brassai Jakab birtokainak egyike.*Anjouk. Okmt. V. 403–404. l.

Zsombori Gergelyt és Tamást, a János fiait, 1434-ben iktatta be Galponya birtokába a kolozsmonostori konvent. A Bélteki Drági Sándor és György fiak ellenmondása pedig nem használt.*Hodor: Doboka, 535–536. lap.

Zsombori Péter és László meg Drági Zsigmond és Tamás osztályos atyafiak itteni birtokrészeiket 1469 okt. 11-dikén elzálogosították Monoszlói Csupor Miklós, erdélyi vajda és {425.} székely ispánnak.*Dl. 36393. Km. Prot. F. min. pag. 115. nr. 1. Ez időtől 1412-ig a Zsomboriak, majd Drági Márk szerepelnek, mint az e vidékbeli többi helyeken is.*Dl. 36394. Km. Prot. G. p. 14. nr. 2. – Dl. 36393. Km. Prot. F. min. p. 98. nr. 2. – Dl. 36398. Km. Prot. M. min. pag. 79. nr. 1. 1561-ben a Zsomboriak János Zsigmond előtt Szucsáki Tomori Demeternek (D. Thomory de Zwchyak) zálogdíjat, 74 frt 50 drt, fizetnek le Galponya birtokért, melyet még atyjuk, Péter, vetett vala zálogba a Tomori Demeter atyjának, Istvánnak (St. Th. de Chywchy). Báthori Istvánnak Kolozsvárt, 1572 deczember elején kelt levele szerint Thomori Demeter (de Zwchak) atyja, István, örök áron, négyszáz arany forintért vette Galponya birtok negyedét, még pedig Zombori Benedektől; de hajlandó visszaadni Zsombori Péter unokáinak. Báthori István megbízza a vármegyei tiszteket, kerestessék fel a Zsomboriakat, szólítsák föl a négyszáz arany frt lefizetésére, hogy a birtokot visszakapják.*Jlt. fasc. 9. nr. 44.

Pörre kerűlt az ügy, mert az alperes a birtokot bizonyos részben visszaengedte, de bizonyos részben visszatartotta. A fölperesnek ki kellett volna nyomoznia a birtokon lakó jobbágyait. A fejedelem Zsombori Jánosnak, Kántor Jánosnak, Györgynek, Hidalmási Jánosnak (de Hydalmas), Miko Ambrusnak, Walko Andrásnak és Istvánnak, Dobokai Farkasnak megparancsolja, hogy jelenjenek meg Galponya birtokon, ott a szomszédokat gyűjtsék össze, a fölperest szólítsák fel, hogy minden egyes tanut 12–12 márka büntetés terhe alatt idézzen meg, tudják meg, mi részben maradt a birtok az alperesnél? s végül is a birtokot, a felperesnek annak a résznek a kivételével adják át, a melyik az alperes kezén maradt.*Jlt. fasc. 9. nr. 40.

1602 előtt Zsombori Farkas birtoka volt, de 1602-ben Básta György generális és Keövendi Székely Mihály tiszántúli kapitány Trogeri Lodi Simonnak adják érdemei jutalmául.*Orsz. lt. Gy. f. kápt. E. 86.

{426.} 1722-ben Zsombori Farkas itteni jószágába Horváth Simont iktatják, de ellentmond Zsombori Zsigmond,*Gencsi-lt. nr. 240. a ki 1764-ben pert folytatott e birtokért mostoha anyjával és nővérével.*Jlt. fasc. 1. nr. 82.

Galponyán a gör. keletieknek van egyháza (fából), 1733-ban egyesült papját Péternek hívták; oláh családjainak a számát ekkor nem állapíthatták meg, de később 26-ra tették.*Tr.

Gör. kel. jellegű egy tantermű elemi iskolája 1866-ban épűlt. 1722-ben 6 jobbágyot, 6 zsellért és 2 bujdosót írtak össze.*Cons. Dob. 1837-ben görög nem egyesült oláh lakosain kívül egy zsidó háznépe is van.*Hodor K.: Doboka, 533. l. A lelkek száma 501, a házaké 86.*U. o. 535. l. 1890-ben lélekszáma 696; nyelvre nézve magyar 3, német 1, oláh 692; vallásra nézve gör. kath. 25, gör. kel. 657, izr. 14. Házak száma 136.

1722-ben határa két részre oszlik. Talaja vizenyős, agyagos, vöröses, sovány, a trágya hiányát nagyon érzi. 4 és 6 ökörrel kétszer szántanak. Földjén megterem a kétszeres. A tavaszi vetés bővebb termést hoz, mint az őszi. Szénája erdei. Őrölni a szomszédba járnak. Építkezési és egyéb szükségleteik fedezésére elegendő erdejük van. A határ északra, nyugotra és keletre terűl el.*Conscript. Dob. Az összeírt jobbágyok, zsellérek és bujdosók kezén volt 12 egész és fél telek, 14 ökör, 16 tehén, 10 borjú és üsző, 4 ló, 34 juh és kecske, 1 méhkas, 38 sertés, 60 köblös szántóföld, 4 köblös míveletlen föld, 19 köböl és 2 metreta (1 m. mintegy 39.39 l.) őszi vetés, 9 köböl és 2 metreta tavaszi vetés; termett e határon a megelőző 1721. évben 81 kalangya buza, 50 kalangya zab, árpa és alakor, 17 kalangya kender és len, 1 metreta borsó és lencse, 49 szekér széna. Szőlőt mívelt 4 jobbágy és 4 zsellér, amazoknak 30, ezeknek 20 veder boruk lett. (1 urna körülbelül 13 liter.)*U. o. Hodor szerint: földje jó. Gyümölcse bőven terem. Szőlője {427.} kevés. Legelői kicsinyek, de táplálók. Vize nincs. Azt Hodor is mondja, hogy erdőkben nem szűkölködik (1837).*Hodor K.: Doboka, 533. lap. 1895-ben gazdaságainak száma 145. Területe 2981 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1061, erdő 914, legelő 508, rét 309, kert 35, szőlő (parlag) 10, terméketlen 144 hold.*Mg. St. 510.

1721-ben adója 177 rhf. 30 dénár volt. 1722-ben e falu közös tartozása 170 magyar frt.*Conscript. Dob. 1900-ban 1776 K. 68 f. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2071 K. 28 fillér.

Utczái: Nagy-, Templom- és Dos- = Dosz- (hát) utcza. Határrészei: Puszta-Deal = Gyál (domb), la Cruci = lá Krucs (a kereszteknél), Poeniţă = Pojënyicza és Pojnicza (ligetecske), Fântâna Albă = Alba (fehér kút), Fireh, Izerel = Izërël (iezer: hegyi tó), Stâna Mare = Sztiná Máre (nagy pásztorkarám), Răsuri = Reszurj (csapófák), Făget = Fazsët (bükkfás), Făgeţel = Fazsëczël (kis bükkfás), Faţă = Fácza (előrész), Viile Bêtrâne = Gyiile Botrinyë (régi szőlők), Rus? = Rusz (orosz), Dos = Dosz (hát), Lunka (völgy), Dumbrava, Hâş = His, Coastea Rěchiţii = Kasztjá Retyiczij (fűzfás oldal).