{501.} Hanisa.

Hanÿsafalva 1604.

Középszolnokvármegyei helység, mely 1604-ben a Gyulafiak jószágaihoz tartozik.

Az oklevelekben Nagy-Goroszló után Kis-Goroszló és Naprád között (1595), Inóval (1604) fordúl elő, Kis-Goroszlónak egy erdeje, mely Kismező (Poinicza), Kis-Debreczen és Nagy-Goroszló szomszédságában fekszik, ma is őrzi nevét.

Érdekes, hogy a nép honnan magyarázza e szó eredetét. Hanisa erdő sok helyen zord és vad fekvésű, állítólag tolvajok tanyája volt, tehát hamis hely, innen jött a Hanisa, illetőleg Hamis a’ elnevezés.

Igen valószinű, hogy a román hán = vendéglő szóból származik értelme: az erdőnek azon része, hol a vendéglő feküdt. Valami fogadó lehetett ezen a helyen. Eredhet személynévtől is.

Várad török kézre jutása után pusztúlt el; 1682 előtt mindenesetre puszta.*Szv. lt.

1581 máj. 11-dikén Báthori Kristóf meghagyja Közép-Szolnok vármegyének, hogy Brinÿ László kővári várnagyot törvény elé idézze, mert Gyulafi László középszolnokvármegyei Hanisa birtokán Kővárhoz tartozó jobbágyok hatalmaskodtak.*GKG. cista A. fasc. II.

1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti Gyulafi Lászlónak, hogy a középszolnokmegyei Hanisa birtokával is szabadon rendelkezzék.*U. o. cista C. fasc. XIX.

1604-ben «a középszolnoki Gyulafi-jószághoz tartozó Hanÿsafalván 1 rótt ház után 2 forintnyi adót vetettek ki.*Dical. 1654 szept. 22-dike előtt a középszolnoki Hanisa meg Kis- és Nagy-Goroszló falvakban 25 jobbágyot kapott Tököli Istvánné Gyulafi Mária Barcsai Zsigmond özvegyétől Gyulafi Borbálától. Közöttük ez ügyben szerződés létezett.*GKG. A. fasc. XV., XVI.

{502.} Egy a XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel fenmaradt jegyzék szerint Hanisán tíz jobbágy van.*GKG. A. fasc. XV., XVI.

A csehi várnak egy másik, XVIII. századbeli urbariuma szerint Hanisán Lisztiné szeri 13 jobbágy; a csehi szer pedig 4 jobbágyból áll. Mindannyian a nagygoroszlóiakkal együtt adóztak és úgy mint ezek.*U. o.

1805-ben Hinasa erdőért per folyik br. Bornemissza József és Katona Mihály, kismezői (Poinitza) birtokos között.*Szv. lt. Másutt ezen erdő Hanisának írva ugyanezen évben mint prædium van említve.*U. o.