Horvát.


FEJEZETEK

Horvát kettő van: Kraszna-Horvát és Oláh-Horvát, az előbbit Mátyás-horváti és Zsadán-Horváti, az utóbbit Cseh-Horvát {517.} néven is találjuk. Az előbbi krasznavármegyei helység, az utóbbi középszolnoki, 1387-ben az aranyosi vár tartozéka.

1469 ápr. 10-dikén említve is van, hogy a krasznavármegyei Horwath birtoknak tartozékát képezi Horváti Peres László és testvérei (?): Péter, János, András meg ezen Péter fiai (?): János és Péter Tormafalva máskép Mátyáslese*Mátyásülése. birtoka, melyet a király – úgy látszik – Szentannai Tót Mihály, Márton, István és Miklósnak akar adományozni, a mi ellen tiltakoznak a nevezett Peresek.*Dl. 36394. Km. Prot. G. pag. 12. nr. 1.

Nevök változatai:

Kouachi? Huruat? Choroath? 1205–1235, Huruath 1270, Horvath 1353, Horváti, Horvát, Horuat 1353, Mathyas-Horuatha, Sadan-Horuatha, Mátyás-Horváti, Sadanhorwatha, Sadán-Horváthi 1422, Horuathy 1476, Alsó- és Felső-Horváti 1710, a románok is Horváthjnak írták, 1733.

Horvathi 1387, Horwath 1450, Horwat 1450, Horvath 1515, Chehhorwath 1586, Cze-Horuat 1640, Oláh-Horvát 1754.

Horvát helység előfordúl a Váradi Regestrumban Kouachi, Huruat, Chroath neveken.

A Kouachi faluban való Lukács pristaldus előtt gyujtással vádolják báni Zsedényt.*Kandra: V. R. 386. és 387. l. 10–11. sz. j. Kouachit Kandra K. is azonosnak tartja Horvát- vagy Horvátival, miután Kovácsi nem volt a hajdani Kraszna vármegye területén. Ugyanezen Lukács volt a pristaldus, mikor a horváti Zamát lopással vádolták.

Rabina azzal vádolja falubelijét, a Huruat villabeli Zamát, hogy eltulajdonította az ő bárdját. Váradon azonban Rabina elállott vádjától, bevallván, hogy igazságtalanul gyanakodott Zamára.*U. o. 386. l., u. o. 3. sz. j.

A Chroath faluba való Závida ökrének sikkasztásával vádolta a Demeter birtokán lakó Gecsét, a ki azzal szemben egy Boka falubeli Zsadány nevű embert állított elő, azt állítván, {518.} hogy ettől vette az ökröt; Zsadány azt is mondta, hogy azon ökör az ő tehenének a borja. Vitalis, szolnoki udvarbiró Váradra rendelte őket tüzes vaspróbára; de a mikor Zsadány kész volt a vasat hordozni, Závida bevallotta, hogy téves alapon tartotta az ökröt magáénak.*Kandra K.: V. R. 222. lap, 4. sz. j. Croath Kandra Kabos szerint nem más, mint a mai Oláh-Horvát.

I. Rákóczi György 1630 okt. 14-dikén Horváton van 7000 harczra kész emberrel, még vár csapatokat másnapra Kraszna és Külső-Szolnokból, azután a Meszesen átmenni készűl a «gubernátor (Bethlen István) hadának látogatására».*Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György.

Kraszna-Horvátnak volt egy kis szerepe a kuruczvilágban is. 1678 febr. 18-dikán Tököli (Kraszna-) Horvátiba érkezett, a hol ebédre szállt meg.*Naplója (1678–1678. Mon. Hung. Hist. Második osztály. XVIII. köt.) 141. l.