Kaczó.

Kaczoffeuld 1437, Kacsó 1549, Kaczó 1582.

Az oklevelek Kusaly és Kirva közt (1582) említik, mint középszolnokvármegyei helyet.

1437-ben Adi János cserébe adja a kaczoffeuldei határt és Ad birtok felét Kusalyi Jakcsi Mihálynak és Péternek, kiktől ezért az egész Vártelkét kapja.*Wl.

1549-ben S. Báthori András foglalja el Kacsó erdőt.*Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 3. nr. 14.

1582-ben a középszolnokvármegyei Kaczó birtokra vonatkozólag Jakabfi Ambrus és Móricz ellentmondanak özv. Jakcsi Boldizsárné Révai Annának.*Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 123.

Minden bizonynyal arról az erdőről (s nem valamely lakott helyről) van szó, a melynek ma is Kaczó-erdő a neve Kusalytól délnyugotra a magyargoroszlói hegy mellett, a Diósadtól Ballára vezető utvonaltól északra, Mocsolya, Balla és M.-Goroszló határrészei közé ékelve. Mocsolyához legközelebb.