{648.} Keszi.

Középszolnokvármegyei helység, mely az oklevelekben Kezy (1475), Kezy (1516), Kezi (1547) néven fordúl elő. Most Nemes- vagy Magyar- és Oláh-Keszit (Chiseu) találunk.

Keszi valami különös alakú erdőt jelent.*Dr. Karácsonyi János: Békés Vármegye Története, II. köt 178. lap.

Közép-Szolnok vármegyének 1475 körüli adólajstromában Kezy hegységben Szodorai (Zudoray) János jobbágyait 2 frt 1 dr., a Keszi (Kezy) Kelemen jobbágyait 1 frt adóval rótták meg.*V. ö. e mű I. k. 178. l.

1516-ban a középszolnokvármegyei Kezÿ részbirtokot eladja Szodorói Péter örökre Szodorói Jánosnak és Györgynek;*Lelesz, Prot. 2. fol. 73. an. 1516. 1520-ban Pelei Fülöp és Szunai István adják át Szodorói Ungvári Péternek.*U. o. Prot. 5. fol. 104. an. 1520.

1543-ban (a középszolnoki Kezÿben) Horváti László özvegyének a jobbágyait 1, a Keszi Ferenczéit pedig 2 kapu után rótták meg adóval. Volt a helységben a 3 kapuszámon kívül még 1 biró és 3 szegény.*Dical. 1549-ben 1–1 kapu után fizettek adót özv. Szunai Istvánné meg Szarvadi László özvegyének a jobbágyai. E 2 kapun kívül följegyeztek még 5 szegényt, 3 új házat és özv. Szunai Istvánné részéről 1 nemesi udvarházat.*U. o. 1570-ben 1–1 kapuszámnyi adót fizettek a Mindszenti János és Nagy Pál jobbágyai.*U. o.

Kezi egyike volt néhai Szodorói Máté ama részbirtokainak, a melyeket 1547-ben jogtalanul birtak özv. Nagy Albertné Erzsébet, özv. Sarolyáni Márton Tamásné Juliánna, Varsolczi János, Berei Csögi Ferenczné Berei Magdolna meg Berei Gerbed Györgyné Berei Juliánna, kiket azért Szodorói János és Tamás meg is intettek.*Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 44. Egyike volt továbbá Keszii Kelemen azon részbirtokainak is, a melyek felosztása, meg a róluk {649.} szóló oklevelek tárgyában Kishatvani Ferencz és nővérei pert folytattak Szarvadi László gyermekei ellen. Ez ügyben 1551-ben itéletet hoznak.*Lelesz, Act. an. 1551. fasc. 2. nr. 2.

1797-ben «a hadi segedelemhez való hozzájárulásra» Nemes- és Oláh-Keszi községet írták össze. Nemes-Kesziben saját telkükön lakó egyházi immunis nemesek: Török Pálné, Beke Zsigmondné, Lánczi Zsigmond, Beke József, Bató György, Beke Lajos, László, András, Ferencz, Sámuel, Sándor és Pál, Szombati Péter, Balog Sándor, Pap Mihály, Illyés Péter és Beke Zsigmond; saját telkükön lakó contribuens nemesek: Szabó József, András és György, Varga Mihály, Hérmán Mihály, Nagy György, Páka Miklós, Nagy Mihály és Sándor, Belényesi Gábor és László.*Szv. lt. Oláh-Kesziben főbirtokos: Halmágyi László; kisebb birtokosok: Beke Ferencz, Lánczi Zsigmond, Mensáros Sándor, Bydeskuti Imre, Pogány Lajosné, Diószegi Zsigmond, Pap László, Kolumbán János, Bydeskuti Istvánné, Beke József, Török Pálné, Biró Pálné, Beke Zsigmondné és Bató György; saját telkükön lakó, egyházi nemesek: Nemes János és Pap Tógyer; pap: Popa Juon.*U. o.

1805-ben Nemes-Kesziről összeírták a Nagy-család 2 fegyverfogható tagját, mint adózó nemeseket, továbbá a Hermán, Szabó, Gellért, Somogyi, Nagy és Páka szabad állapotú családok 13 fegyverfogható tagját;*U. o. lovasnak vették a Bató-, Illés- és Beke-családok tagjait, összesen 6-ot; gyalogosnak pedig a Beke-, Török-, Szabó-, Balog-, Belényesi-, Pap-, Tót- és Nagy-családok tagjait, összesen 13-at;*U. o. okt. 13-dikán homagiális esküt ezen családoknak s a Szücs családnak tagjai, összesen 22-en, tettek.*U. o.

Keszi is azok közül a középszolnoki helységek közül való, melyeket a törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1682 előtt elpusztítottak.*Szv. lt. Hont vármegye küldöttei a pragmatica {650.} sanctio táján Közép-Szolnok vármegyében végzett összeirásaik alkalmával egyik Kesziről sem emlékeznek, a miből nyilvánvaló, hogy ekkor még nem álltak helyre e falvak.

Egyházaikról kevés adatunk van. Most Oláh-Kesziben a gör. katholikusoknak fatemplomuk van.*Sch. 1886., 187. l. Az evang. reform. egyházak névkönyveiben rendszerint Pelekeszivel találkozunk,*Névk., ev. ref., 1868., 44. l. tehát Keszi Peléhez van csatolva, mely ma egy körlelkészség középpontja.

Nem merem állítani, hogy az 1603 febr. 16-dikán Dengelegen tartott közzsinaton (Kessiensis) ide küldték ki Pejri Bálintot papnak.*Tört. Tár 1898. évf. 624. l.

Nemes-Keszi lakosainak a száma 1847-ben 183 lélek, közülök róm. kath. 3, evang. reform. 180.*Nagyv. Nvk. 1847., 106. l.

Keszi lélekszáma 1890-ben 230; nyelvre nézve magyar 169, német 5, oláh 56; vallásra nézve róm. kath. 3, gör. kath. 56, evang. reform. 160, izr. 11. Házak száma 51.

1895-ben gazdaságainak száma 108. Területe 598 katasztrális hold, a melyből szántóföld 358, rét 87, erdő 82, legelő 20, kert 2, terméketlen 22 hold.*Mg. St. 506.

1900-ban 2692 K. 60 f. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1340 K. 34 f.

Utczái: Nagy- és Porkoláb-utcza.

Határrészei: Tőberk, Berekalja, Tekehajtó, Dinnyeföldek, Nyilas. Erdő: Tőberke. Legelők: Morgó-hátulja, Kis-gaz. Szőlő: Morgóhegy.

Kútai: Jókút és Itató-kút.