Lompért.

Lomperth 1321, Lampert 1416, románul is Lompérd 1733. A német Lambert személynév.

Krasznavármegyei helység, melyet néha, pl. 1611-ben középszolnokiak is említenek.

1594 július 17-dikén a Szilágyságba tört tatárok csoportját Báthári István Lompértnál verte vissza.*Szilágyi Sándor: Erd. Országgyűlési Emlékek. III. k.

1607-ben itt vitték át Bocskai István holttestét Gyulafehérvár felé.

1321-ben Lomperth birtokot Kraszna vármegyében, Tamás, a Farkas fia, visszabocsátja Draai Tamás fiainak, Albertnek és Petőnek.*Szgy.

1416 május 15-dikén Lampert birtokot meghatárolják {24.} Báthori György fia, János, meg Ilosvai István fiai, Gilbert és János között.*Dl. 31, 123.

1427-ben Ilosvai György elzálogosítja Majádi László lompérthi birtokát is – ennek kiskorúsága idején – a Jakcsiaknak; de Majádi visszaváltja a birtokot 1435-ben.*Szgy.

1441 máj. 19-dikén Lamperth birtokba Ilosvai Gewlberth fiait: Lászlót és Jánost, Ilosvai János deákot meg Bywlyei Jánost akarják beiktatni, a mi ellen tiltakoznak Dobokai Miklós és Majádi László.*Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 69. nr. 3. áthúzva.

Lompért részjószág a rajta szedni szokott adóval és minden hozzátartozóval együtt 1446 előtt a Kusalyi Jakcsi László kezében volt, mert ő a gyámja az Ilosvai György leányainak, Dorottyának és Margitnak. 1446-ban a gyám átadja Hunyadi Jánosnak, az erdélyi vajdának és Közép-Szolnok vármegye főispánjának, a ki a jogos tulajdonosoknak juttatja még ez évben és azok utódainak örökös birtokul.*Jlt. és Gencsi-lt.

1459-ben Litterati Istvánnak adják a lompérti részbirtokukat Ilosvai Litteratus István meg Görbet László és János;*Gencsi-lt. nr. 502. május 30-dikán Gelbert László és János örökbe vallják e birtokuk felét Ilosvai Istvánnak, a ki eddig zálogban bírta azt.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 48. nr. 1.

1461 okt. 1-én Majádi László Lomperth falubeli birtokát Sarmasági Valkai Ozsvátnak;*U. o. p. 135. nr. 3. okt. 3-dikán Ilosvai Gölberth László pedig itteni birtokát vámjával*1726 kelettel hét levél van a lompérti vámos hídra vonatkozólag a Gencsi-levéltárban, nr. 254. együtt Ilosvai István deáknak zálogosítja el.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 137. nr. 2.

Az itteni részbirtokból Majádi János, István és György kielégítették Jakcsi Györgyné Majádi Elenát, az őt megillető leánynegyed fejében, miről 1471-ben az előbbiek nyugtatót vesznek.*Gencsi-lt. nr. 918.

A krasznavármegyei Lamperth egyike volt azon birtokoknak, {25.} a melyeket 1475-ben Mátyás király Gilberth Miklósnak itélt oda Szakácsi Istvánnal és fiával, Jeromossal meg Krisztinával és Katalinnal szemben.*Lelesz, Prot. Parvi folio 53.

1478-ban Mátyás Ilosvai Dorottyának s Domahídi Istvánnak fiát, Lászlót védi Reszegei Pál ellen,*Szgy. majd Báthori István 1479-ben a Majádiak ellen, míg aztán a részbirtokot Reszegei Pál kezéből Domahídi Istvánné Fancsikai Dorottyának itélik, kit az vér szerint megillet.*Gencsi-lt. nr. 489.

Az 1479–1486-diki időközt a Majádiak,*Dl. 30,327. Fancsikaiak, özv. Bessenyei Nagy Benedekné Margit,*Lelesz, C. Kraszna, Prot. 2. fol. 3. általában pedig a Bessenyei Nagyok*Gencsi-lt. nr. 764. más. s végül Kőrösi Zsigmond meg Majádi István s György pörlekedése tölti be.*U. o. 384.

1492-ben néhai Ilosvai György itteni birtokát Majádi Istvánnak, Jánosnak és Gergelynek, mint egyenes leszármazottaknak, adományozza Ulászló király.*Jlt. nr. 44. perg. Ezeket a bírtok fele részébe márcz. 1-sején ellentmondás nélkül be is iktatják.*Gencsi-lt. nr. 286.

Ez évi okt. 13-dikán Ilosvai Gerberth Tamás elzálogosítja a Lomperth falubeli birtokát Báthori Andrásnak.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 91. nr. 1.

1493 jún. 14-dikén Ilosvai Jeromos zálogosítja el itteni birtokát a vámházzal együtt (cum theloneo) fiának, Miklósnak.*U. o. p. 137. nr. 1.

Az 1503–1519. években Borzási László,*Dl. 36,405. Ilosvai Geurbeth Mihály,*Gencsi-lt. nr. 286. Drágfi János és György,*U. o. nr. 67. Császári Szele István meg Báthori Gergely, István és András,*Lelesz, C. Kraszn. Prot. 1. fol. 114. Guthi Ferencz,*U. o. Prot. 5. fol. 10. Literatus Mihály*Gencsi-lt. nr. 790. s általában a Majádiak szerepelnek.*Lelesz, Prot. 5. fol. 10. an. 1519.

Lompértot Guthi Ferencz nem osztotta meg atyafiával, Majádi Jánossal, a miért is 1521-ben meghagyják Kraszna megye fő- és alispánjának, hogy idézzék meg Guthit.*Gencsi-lt. nr. 919. más.

Lajos király Budán 1526-ban kelt privilegiális levelében {26.} Lomperthot az ott régóta szokásos vámszedési joggal újra adományozta a Majádiaknak, Boldizsárnak, György leányainak s fiának, Menyhértnek.*Szgy.

János király Budán, 1530-ban kelt s a kereskedőkhöz, ügynökökhöz, más utasokhoz s általában mindazokhoz, ki, vámot, (út)adót szoktak fizetni, intézett levelével elrendelte, hogy mindazok, a kik a Mayadi György lomperthi birtokán a Kraszna folyón épített hídon átkelnek, megfizessék a szokásos vámot. Majádi és fia régóta szednek ott vámot, de újabban az érdekeltek nem akarják fizetni azt.*Az oklevél közepe hiányzik.

1540-ben Ilosvai György lompérti részbirtokába beiktattatják magukat Majádi László, Imre és Miklós, de a Guthi-család ellentmond.*Gencsi-lt. nr. 286.

Egy részbirtokot 1548-ban Guthi Anna el akar adni Dobai Jánosnak, de ez ellen meg Majádi Miklós, Imre és Bertalan tiltakoznak.*U. o. nr. 767., más.

1549-ben Ilosvai Gerbed Anna, néhai Gerbed András leánya zálogba adja lompéti (meg ilosvai) részét Somlyai Bátori Andrásnak (huszonöt forintban).*Szgy.

Dobai János és neje, Anna Lamperth birtokbeli jobbágyait: Evseok Pétert, Bereczk Mihályt, Jolin Benedeket és Zarwadi Orbánt is megsebesítették Gilbert Lőrincz és Ilosvai Cseh Mihály, a mikor betörtek fegyveres kézzel előbbieknek ilosvai birtokrészébe. 1550-ben Ferdinánd király parancsára megidézik a hatalmaskodókat,*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. D. nr. 10. a mikor egy itteni részbirtok elfoglalásáért megidéztetik Bőnyei Mátyást Magosmarti Hatvani László, Magosmarti Patho Menyhért és Berendi Baráti Kelemenné Katalin,*Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 3. nr. 21. Kőrösi Ferencz is foglalt egy részt, a ki ellen ezért tiltakoznak Sámsoni Kőrösi Miklós és fia, János.*U. o. C. Kraszn. Prot. 7. folio 37.

1551-ben Ferdinánd király meghagyja, hogy iktassák be Bőnyei Mátyást Majádi László krasznamegyei Lamperth birtokának {27.} ama részébe, a mely őt anyai jogon megilleti. E birtok jelenleg Tardi Zsigmond és Sámsoni Kőrösi? (Euressy) Ferencz kezén van, de ezekkel Bőnyei már előbb megosztozott. Ha utóbbiak tiltakoznának a beiktatás ellen, meghagyja a király, hogy idézzék meg őket.*Orsz. lt Km. conv. lad. 27. M. nr. 22. és Gencsi-lt. nr. 286.

Bőnyei Mátyás elcseréli aztán az itt levő részbirtok negyedét Majádi György leányaival: Ilosvai Mihályné Katával és Rátoni Jánosné Erzsébettel.*Gencsi-lt. nr. 286.

1553-ban a krasznavármegyei Lomperthon 5 kapu után fizettek adót a Dobai János jobbágyai, a Nádasdi Boldizsár és Dávid Benedekéi 1 1/2–1 1/2, a Literatus Mihály és Ilosvai Miklóséi, 1–1, a Somlyói Bátoriéi pedig csak 1/2 kapu után. Eme 10 1/2 kapun kívül találtak e helységben még 1 bírót és 24 szegényt, továbbá Károlyi Lőrincz, Rátoni János és Kurbet Lőrincz részén 1–1 szegényt.*Dical. 1604-ben itt és Ilosván 1 jobbágyház adózott özv. Zemléni Jánosné és Dobai István részéről; Kereki Ambrus és Paczali Balázs részéről is: 1; Pató Ferencz, Zsombori Zsigmond, Szabó Péter, özv. Majádi Lászlóné, Rátoni István, Kőrösi Mihály, Zilahi Benedek, Literatus Gáspár és Berei Pál részéről 1. 1605-ben Katona Mihály részéről is adózott itt 1/2 jobbágyház.*U. o.

1559-ben Ilosvai Dobai János meg neje Guthi Anna,*Gencsi-lt. nr. 824. továbbá (1562) a Majádiak*U. o. nr. 944. lépnek előtérbe, majd 1572-ben a lompérti vámolási jogért a Dobai (Banga) családban támadt per,*U. o. nr. 396. 1575-ben és 1576-ban a Rápoltiak meg Chegedi András pere kötik le figyelmünket.*Lelesz, Signat. Lib. 5. fol. 24. és u. o. fol. 94.

Lompérton egy részjószágot minden hozzátartozóival s a benne gyakorolt királyi jogokkal együtt a Báthori István fia, István lengyel király és erdélyi fejedelem egyik, 1583 május 9-dikén Krakkóban kelt adománylevelében Ilosvai Cseh Miklósnak és mindkét nemű utódainak adja új adományozás {28.} czímén. Tekintetbe veszi ez adományozásnál a Cseh Miklós érdemeit s azt a körülményt, hogy e részjószág az ő ősei birtokát képezte már azelőtt is s most is a Cseh Miklós birtoka.*Jlt. és Gencsi-lt. nr. 385.

A krasznamegyei Lompértról szóló oklevelek kiadása iránt 1592-ben Bélteki Mihályné, Hidi Margit megkeresi a leleszi konventet.*Lelesz, Act. an. 1592. fasc. 2. nr. 7.

1594 jan. 11-dikén Balázsházi Mihály elzálogosít itt Szabó Dánielnek két népes meg egy puszta telket.*Gencsi lt. nr. 56. és nr. 1667. más.

1602 előtt Lompérton Zsombori Farkasnak is volt birtoka, de 1602-ben Básta György generális és Keövendi Székely Mihály tiszántuli kapitány Trogeri Lodi Simonnak adják érdemei jutalmául.*Orsz. lt. Gyf. kápt. E. 86.

Básta 1602-ben Lompért középszolnoki birtokra Kövesdi Sarmasági Zsigmondnak védelemlevelet adott.*Péchy-család levéltára Századok, 1889. 6. füz.

1611 márcz. 26-dikán Gábor, erdélyi fejedelem a középszolnoki Lompért birtok összes tizedeit, melyeket előbb néhai Sarmasági Miklós, majd Kövesdi Sarmasági Zsigmond bírt, az utóbbitól csere útján már átadott, ugyanottani birtokrészekkel együtt Bogdáni Ferencznek adományozza hű szolgálataiért.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 15.

1615 máj. 22-dikén Szallai Mihály elzálogosítja azon lompérti rétet, melyet Tompos Mártontól bír zálogban, hasonló joggal és összegben Balajti Pálnak.*Gencsi-lt. nr. 912.

1616-ban Tombolth Miklós elzálogosít egy itteni részbirtokot Csögi Jánosnak*Lelesz, Prot. 58. fol. 28. an. 1616.; de tiltakoznak ez ellen Csögi János, Rátoni Péter és Ákosi Katalin,*U. o. fol. 29. majd pedig Csögi Pál tiltakozik – egy rész ügyében – Ákosi Katalin ellen.*U. o. fol. 30.

1621 szept. 20-dikán a lompérti apai és anyai jószágokon {29.} megosztozkodnak Ilosvai Dobai Banga István gyermekei: Lázár Tamásné Zsófia, Latrán Menyhértné Anna, Ujhelyi Lászlóné Erzsébet, Zsuzsánna, Miklós és Borbála.*Gencsi-lt. nr. 945.

1623-ban többek között az itteni részbirtokáról is tesz Berendi Bekeni István gondnoki vallomást Sarmasági László számára.*Lelesz, Prot. 62. fol. 45. an. 1623.

Majádi Gáspár, ilosvai lakos a Lompérton levő részjószágot, a mely a Majádi Lászlóé volt, megváltotta Székelyhídi Borbély Jánostól kétszáz forinton. De a jószágban Farkas Györgyné asszony: Majádi Klára «igaz vér», a miért felvevén ettől kétszáz forintot, ennek bocsátja 1632 febr. 27-dikén a jószágot.*Szgy. 1652-ből való hiteles másolat.

1634 máj. 11-dikén Gencsi Fruzsina elcseréli a lompérti és ilosvai jószágait Gencsi Bálint beregmegyei részbirtokaiért.*Gencsi-lt. nr. 857. más.

1639 nov. 4-dikén Erdélyi János lompérti lakosnak az ilosvai határban szőlője van.*Nagyv. Múz. Blt.

1643 előtt Rápolthi Szerafin és Bálint bizonyos pénzösszegért eladták volt lompérti részöket Dobai (Bangha) Jánosnak. 1643-ban e birtokot Dobai (Bangha) Zsófia átengedi Dobai (Bangha) Zsuzsánnának, mint Dobai (Bangha) István és Horváth Petronella egyenes örökösének.*Jlt.

1646 ápr. 11-dikén Kereki András eladja azon Ilosvai Sipos András-féle telket, melyet a lompérti részbirtokáért kapott volt Kereki Annától és Magdolnától, 100 frt örökáron Petkes Istvánné Kereki Annának.*Gencsi-lt. nr. 1307.

1650 jun. 8-dikán Szarvadi Mihályné elzálogosítja azon lompérti Hydiféle rétet, melyet maga is zálogban bír, Petkes Istvánnak.*U. o. nr. 1306.

1651 jan. 8-díkán a Szalai Mihályról Lompérton maradt javakon megosztozkodnak eme Mihály leányai: Erzsébet és Anna asszonyok.*U. o. nr. 44. m.

{30.} Váradi Szilágyi János és neje Majádi Klára elcserélik 1652-ben itteni részbirtokukat Nagy (Fancsikai) István és neje Szénás Anna biharvármegyei birtokaiért;*Jlt. és Gencsi-lt. nr. 797. hit. más. márcz. 24-dikén Török Mihály, neje: Majádi Erzsébet és gyermekeik: György, András, Anna, Kata, Zsófia eladják többek közt udvarházukat tartozékaival, továbbá egy lompérti jobbágytelket szintén minden örökségével visszavonhatatlanul Gyerő-Monostori Kemény Jánosnak,*U. o. nr. 41. a ki jun. 10-dikén ajándékul adja amaz udvarházat, összes tartozékaival együtt örökre Bibárczfalvi Istvánnak és mindkét nembeli utódainak.*U. o. nr. 42. és nr. 484.

1654-ben Kügyi Virág Ferencz és neje, Szilágyi Zsuzsánna, a lompérti puszta udvarházuk felét is odaadják cserébe Szénás Dávidnak egy biharvármegyei köbölkúti birtokért. Ezen udvarház Virág Ferencz és Ilosvai Bajnóczi András elhagyott udvarházai között esett.*Nagyv. Múz. Blt.

Lampérton is azok közé a birtokok közé tartozott egy rész, a melyekhez joga volt Rápolti Bálint utódának, Sándorházi Ferenczné Túri Zsuzsánnának, de e jogáról 1656-ban lemondott férje meg Sándorházi János, István és Kémeri Lorán Andrásné Sándorházi Katalin javára.*Gencsi-lt. nr. 817.

1660 ápr. 3-dikán Dobai Banga Zsófia elzálogosítja a lompérti vámbeli részét, melyet Dobai résznek hívnak, Szénási Annának és fiának, Kereki Péternek.*U. o. nr. 895.

1666 decz. 11-dikén Sándorházi Ferencz egy lompérti házhelyet és egy szántóföldet ajándékoz Gencsi Zsigmondnak.*U. o. nr. 35.

1667 aug. 1-sején Sándorházi Ferencz, a ki a szatmárvármegyei Dányádon lakik, két lompérti ház jobbágyot (Lőrincz Mihály és Veres János) ad zálogba Gencsi Zsigmondnénak Philep Erzsébetnek másfél száz magyar forinton.*Szgy. Gencsi s Sándorházi sajátkezű aláírásával s egy gyűrűpecséttel, és Gencsi-lt. nr. 30. más.

1668. máj. 3-dikán Szénás Dávid a lompérti határon a {31.} Malomsorban két földet ad Gencsi Zsigmondnak egy, ugyanezen határon az Erekben levő malomhelyért.*Gencsi-lt. nr. 755.

1669 jan. 4-dikén Sándorházi Ferencz és neje, Túri Zsuzsánna elzálogosítják lompérti jószágukat a jobbágyokkal együtt, Dányádi Zsófiának;*U. o. nr. 472. február 15-dikén Szénás Dávid egy puszta telket zálogosít el Gencsi Györgynek.*U. o. nr. 1736.

1670 febr. 3-dikán Ilosvai Erdélyi Miklós elzálogosít két lompérti jobbágyot Gencsi Zsigmondnak;*U. o. nr. 26. szept. 20-dikán Horváth Miklós leköti bármelyik lompérti jobbágytelkét Szénási Zsigmondnak bizonyos pénzösszeg kölcsönzéseért.*U. o. nr. 25.

1671 jan. 26-dikán a lompérti részjószágba beiktatják Balajti László magvaszakadtával Kopacseli Boér Ferenczet,*U. o. nr. 23. a ki 1674 jun. 9-dikén elzálogosítja János kovács lompérti puszta telkét husz forintért Veres Mihálynak,*U. o. nr. 1720. de a kinek Telegdi Balajti Ferencz és neje, Valkai Erzsébet ellentmondottak, a mit 1676 febr. 19-dikén megokolni is készek.*U. o. nr. 17.

1675-ben Lónyai Anna jobbágyának néhai Zoltán Mihálynak lompérti házas telkét Gencsi Zsigmond megveszi Lónyai Annától husz forintért, de azon kikötéssel, hogy ha Lónyai Anna, vagy maradékai vissza akarják váltani, ezt minden perpatvar nélkül megkaphassák.*Szgy. A telek szomszédjai Szabó István s Gombos Péter; febr. 14-dikén Berei Turzai Miklós is elzálogosít egy itteni puszta házhelyet Gencsi Zsigmond, lompérti lakosnak.*Gencsi-lt. nr. 18.

Lompért volt egyike Pogány Menyhértnél Sarmasági Kata azon részbirtokainak, a melyekről szóló oklevelek kiadására 1677 máj. 22. előtt az említett Kata megidéztette Fekete Ferenczet.*U. o. nr. 780.

1677 jun. 21-dikén Balajti Ferencz jelzálogul adja Veres Péter nevű, lompérti jobbágyát tartozékaival együtt Gencsi Zsigmondnak, kitől most negyven forintot kölcsönöz,*U. o. nr. 738. s a {32.} kinek 1679 márcz. 4-dikén Szénás János zálogosít el egy lompérti jobbágytelket,*Gencsi-lt. nr. 395. majd pedig 1680 máj. 7-dikén Enyedi János adja át azon lompérti házat, a melyben Bene János lakott, kikeresés végett.*U. o. nr. 753.

1689 jun. 21-dikén Lompérton és Ilosván tanúvallatást tartanak Guthi Farkas javára Récsei László szécsi és sámsoni birtokára vonatkozólag.*Nagyv. Múz. Blt. Tanúskodik itt Gombos Péterné Gencsi Zsófia lompérti nemes is.*U. o.

1698 jul. 16-dikán Veres András elzálogosít Nánási Istvánnak és nejének, Gencsi Annának egy lompérti telket.*Gencsi-lt. nr. 1627.

1703 ápr. 12-dikén Csögi Boldizsár zálogosít el egy itteni telket Török Sámuelnek.*U. o. nr. 543.

1711 szept. 16-dikán Gyarmati György és neje, Nagy Erzsébet, Nagy Györgyné, Nagy Paula és ifjú Gyarmati György elzálogosítják a lompérti örökös jobbágytelkeiket, melyeket anyjuktól, Bökényi Katától örököltek, tartozékaikkal és az azokkal járó királyi haszonvételekkel együtt Gencsi Györgynek és nejének, Dobai Erzsébetnek. E telkeket a fenti elzálogosítók utódai tovább zálogosították.*U. o. nr. 1180.

1713 jun. 15-dikén Veres másként Nagy Ferencz nevű lompérti jobbágyukat felszabadítják Dancs László és János 318 forintért.*U. o. nr. 1708. más.

1719 április 13-dikán Enyedi Jánosné, Valkai Erzsébet fekvőségének és jobbágyainak megállapítása végett vizsgálatot tartanak Lakatos János és Szabó Mihály javára.*U. o. nr. 573.

1720 ápr. 13-dikán Gencsi György elcseréli lompérti curiáját Guthi Istvánnak egy biharvármegyei zsellértelkeért.*U. o. nr. 222.

1721 jan. 20-dikán vizsgálatot tartanak az iránt, hogy Lampérton hány curiális és hány jobbágytelket bírnak Gencsi György és István.*U. o. nr. 230.

Szentmarjai Zsigmondné, Szénás Anna lompérti jobbágyainak {33.} a szántóföldjeit és rétjeit jogtalanul használja Gencsi György, a ki ellen 1721-ben tiltakozik az említett Szentmarjai mint neje megbizottja.*Gencis-lt. nr. 769.

1722 ápr. 21-dikén egy lompérti telket vérség jogán vált ki Rettegi Katától Gencsi György.*U. o. nr. 1713.

1722-ben (?), Zsombori Farkas itteni jószágába beiktatják Horváth Simont, de ellentmond Zsombori Zsigmond.*U. o. nr. 240.

1725 ápr. 23-dikán vizsgálatot tartanak Gencsi György részére arról, hogy a lompérti Kis-utczában fekvő Lukács János-féle telket ki zálogosította el.*U. o. nr. 253. Május 22-én lompérti jobbágytelkek ki nem bocsátásaért idézteti meg Szentmarjai Zsigmond Gencsi Györgyöt.*U. o. nr. 251.

1726 nov. 1-én Guthi István és László tovább zálogosítanak két lompérti jobbágyot: Máthé Jánost és Sándort telkestől Gencsi Györgynek,*U. o. nr. 409. a ki 1727 márcz. 26-dikán zálogba veszi azon lompérti telek harmadát, melyet Csögi Pál árvái és özvegye, Székely Mária között felosztottak, ezen árvák megbizottjától, Szentkirályi Györgytől.*U. o. nr. 244.

1729 márcz. 23-dikán Péter Borbála és fia, Bréda Péter, diószegi lakosok elzálogosítanak egy lompérti puszta házhelyet rokonunknak, ifjú Gencsi Györgynek.*U. o. nr. 86.

1731 márcz. 7-dikén nyomozzák, hogy a lompérti nemes kuriát és a Zoltán nevű telket, melyek Gencsi Istvánt és Györgyöt illetik, hogyan zálogosította el Majádi Gergely Bibárczfalvinak,*U. o. nr. 96. s hogy továbbá mily jogon és czímen bír telkeket Veres András;*U. o. nr. 108. ápr. 9-dikén a Gencsi Györgyről és nejéről Dobai Banga Erzsébetről maradt itteni javakat felosztja a fentiek fia, István.*U. o. nr. 102.

1731 ápr. 9-dikén br. Wesselényi István bizonyos lompérti részjószág kiadása iránt is megkináltatja a váltságösszeggel Gencsi István és György, osztozás előtt álló testvéreket, a {34.} mint ezt Borbély Mihálynak, Kraszna vármegye szolgabírájának pecsét alatt kelt intő leveléből tudjuk.*Gencsi-lt. nr. 93.

1732 aug. 9-dikén vizsgálatot tartanak Gencsi György számára az iránt, hogy ama lompérti jobbágytelek, melyet Imre István jobbágy bír, mily összeg erejéig van elzálogosítva.*U. o. nr. 143.

1733 ápr. 26-dikán Gencsi István és György kibocsátják azon lompérti jobbágytelket, mely a Demén Jánosé, Somodi Istvánnak és nejének, Tyúkodi Zsófiának, a kik viszont kötelesek visszabocsátani Gencsi Istvánnak a Képíró István telke mellett fekvő ama jobbágytelket, mely a Gencsieket illeti.*U. o. nr. 155. és 159.

1739 decz. 23-án Gencsi István meginti Nagy János itteni lakost egy lompérti puszta jobbágytelek kiadása iránt.*U. o. nr. nr. 128.

1751 ápr. 20-dikán Gencsi György bizonyos összeget fizet még azon két lompérti jobbágyért, kiket Guthi István- és Lászlótól bír zálogban; ezt Guthi Farkas elismeri.*U. o. nr. 410.

1773 előtt (1689 tájt) Gencsi Bálint a lompérti jószágot Gencsi Zsigmondnak és Gombos Péterné Gencsi Zsófiának hagyja végrendeletileg.*U. o. nr. 390.

1775 ápr. 30-dikán a magyarországi helytartótanács nyilatkozatot vesz a Gencsi-családtól arról, hogy a lompérti vámhidat mily jogon bírja.*U. o. nr. 428.

1781 febr. 8-dikán Gencsi Jánosné Diószegi Krisztina a Nagy Lázár után maradt lompérti részbirtok kibocsátására inteti Gencsi Zsigmondot, Györgyöt, Ferenczet, Józsefet és Zoltán Ferenczné Juliannát;*U. o. nr. 482. ápr. 20-dikán Gencsi Zsigmond felmenti a jobbágyság alól lompérti jobbágyát, Gál Györgyöt, mert hűségesen tanította előbbinek Imre fiát.*U. o. nr. 449.

A tizennyolczadik század többi éveit a Gencsieknek a kincstárral s másokkal való pörlekedése tölti be, mint ezt llosvánál is láttuk.*U. o. nr. 197., 237., 177., 255., 693., 89., 136., 94., 721., 159., 131., 174., 471., 405., 161., 175., 1009., 320., 324., 176., 559., 560., 723., 480., 1652.

{35.} 1805-ből való tanúvallomási jegyzőkönyvek szerint Sarmaságon a Nagy vagy Lompérti hegyet (ma Lente) Kemény János fejedelem adta Demjén Mártonnak, hogy a dézma fejében plántálja be oly feltétellel, hogy ha ezt nem tenné, ezer aranyat köteles fizetni a fejedelemnek; ha pedig beülteti, azt tőle senki el nem veheti, maga a fejedelem se. Hivatkoznak a tanúk a Lompérton lakó Demjéneknél meglevő kontraktusra.*Báró Kemény Árpád birtokában.

1808-ban Lompértról összeírták a br. Huszár, br. Kemény, br. Fecski, Gencsi, Csögi, Gombos, Géczi, Szabó, Szilágyi, Csomós, Osvát, Felszegi, Szentpáli, Keczeli, Angyalosi, Csatári, Szikszai, Zoltán, Veres, Filep, Balog, Szentkirályi, Jakab, Sopronyi, Kenderesi, Borbély, Módi adómentes és Bánóczi, Kérei, Kádár adózó, birtokos nemes családok tagjait, összesen 35-öt. E családok kezén volt összesen 4 1/2 adómentes és 1 1/4 adózó lakótelek, 61 1/4 antiqua és 33 nova jobbágytelek. Legtöbb jobbágytelek volt Gencsi György kezén (4 antiqua és 6 nova); őt követik Keczeli István (4 antiqua és 3 nova), br. Huszár József (6 antiqua) stb. Ezenkívül a Gombos, Loga, Király és Demjén nemtelen családok kezén 1/2 adózó lakótelket és 3 antiqua jobbágytelket találtak.*Szv. lt.

Az evang. reform. egyház 1739-ben alakúlt s tíz évig Ilosva filiája volt. Az 1777-ben épített egyház telkét, a melyen áll az ma is, Gencsi István és neje Péchi Klára, ilosvai lakosok adták, míg a lompérti birtokosok a papi fizetés alapját egy tíz boglyás réttel vetették meg, a melyet a pap ma is élvez. Harangjait 1769-ben s 1804-ben öntették.

Klenódiumai közt van egy ezüst pohár és egy ezüst tányér: ezekkel a köriratokkal: «A Lompérti ev. ref. ekklesia urasztalára csináltatták Csögi Ferencz és Bereghi Mária Anno 1774.». – Tekintetes Urai Uray Sándor ur és felesége Csögi {36.} Csögy Susanna asszony ajándékjok a Lompérti ev. ref. ekklesiához 1807.»

Papjai: 1741. Bessenyei Sámuel, meghalt Sz.-Szentkirályon. 1774. Kis Sándor, ki székbeli biróságot viselt 1778-ban, meghalt 1792-ben Sarmaságon. 1776. Porzsolt Sámuel, ki ez évi jun. 6-dikán foglalta el állását.*Tt. ev. ref. II. 180. l. 1786–1792. Pávai József, 1792–1798. Kun István, 1798–1802. Mohai János, 1803–1824. Bátori P. György, 1824–1859. Veég Sámuel, meghalt Vérvölgyön. 1860–1874. Bányai Lajos, 1875. Fejér Ferencz, jelenleg is szolgál.*Egyházmegyei lt.

A gör. kath.-oknak is van templomuk (kőből).*Sch. 1886. 157. lap.

1750-ben a gör. kath. lelkek száma 50, a kik részén volt egy működő pap.*Tr. 1901. évi IX. szám, 288. l.

Elemi iskolája evangelikus református jellegű, egy tantermű.

A vármegyéinket dúló harczoknak Lompért is áldozata lett; 1720-ban lakatlan; az 1715-diki összeirásból is hiányzik.*V. ö. Magy. Stat. Közl. XII. k. 68 és 69. l. 1722 tájt kezdett újra telepűlni, a mikor Kraszna vármegyétől három évre adó- és köztehermentességet (immunitatiot) nyer azzal a hozzáadással, hogy ha a lakók a három év elmultával ott akarnák hagyni a falujokat, e csalárdságukért tartoznak a három esztendei összes járulékokat egyszerre megfizetni.*Szgy.

1733-ban oláh családjainak a száma 4.*Tr.

1847-ben 671 a népesség száma, még pedig róm. kath. 10, gör. kath. 182, evang. reform. 474, izr. 5.*Nagyv. Nvk. 1847. 99. l. 1890-ben lélekszáma 704; nyelvre nézve magyar 442, német 2, oláh 240, egyéb nyelvű 20; vallásra nézve r. kat. 36, gör. kat. 240, evang. reform. 420, izr. 8. Házak száma 136.

Lakosainak az 1643 április 24–május 24-diki fehérvári országgyűlés határozata szerint – minthogy a helységnek {37.} szőlőhegye nincs, szabad más oláh falu határán építeni szőlőt s abból nem tartoznak dézsmát adni.*Szilágyi S.: Erd. Orszgy. Emlékek. X. köt.

Kraszna vármegyének 1694 jun. 21-diki határozata szerint a lompérti jobbágyok minden terményükből kereszt- vagy véka-számra 11-ből egyet tartoztak adni dézsmába, de a nemesek a saját majorságukból semmit sem.*Gencsi-lt. nr. 963.

1758 máj. 22-di kén Lompért helység korcsmárlását oklevélileg szabályozzák.*U. o. nr. 146.

1762 febr. 12-diki tanúvallatás szerint a legeltetés az itteni határon is közös, de a földek megkülönböztetvék egymástól.*U. o. nr. 333.

1768 szept. 12-dikén Gencsi Zsigmond tudatja a lompérti birtokosokkal, hogy a kirendelt biztosok szept. 26-dikán kezdik meg a határ felosztását,*U. o. nr. 355. de azt, úgy látszik, megakadályozta br. Huszár József, a kit eljárásának megokolására szólít fel a fenti Gencsi,*U. o. nr. 358. ezt pedig 1773 márcz. 13-dikán a határfelosztás tárgyában hozott új ítélet meghallgatására idézteti meg br. Huszár József.*U. o. nr. 421.

A lompérti közös erdőket 1745 okt. 23-dikán osztották fel.*U. o. 280.

Lompért gazdaságainak száma 1895-ben 203. Területe 1918 katasztrális hold, a melyből szántóföld 946, erdő 326, rét 272, legelő 198, kert 88, terméketlen 88 hold.*Mg. St. 502.

A községnek 1900-ban 6076 K 14 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 3901 K 68 f.

Utczái: Nagy-, Kis-, Alsó-, Felső- és Kanta-utcza.

Határrészei: Nagy-mező, Felső-rét, Kert-alja, Horgos-rét, Liget, Madaras-nád, Szoldok. Erdők: Nagy-erdő, Tölgyes, Liget.