Mocsolyatelke.

Machalatheleke, Machalatelek, Macholathelke középszolnoki hely, Paczal, Monakor, Damjántelek s Kistelegd birtokokkal fordúl elő. 1359-ben Machalatheleke, Machalatelek Paczali Benedeknek s Pálnak birtoka.*Gr. Károlyi lt. I. k. 239–243. l.

1487 jul. 9. előtt Macholathelke Nagypaczali László birtokai közé tartozott, majd pedig abba Bélteki Drágfi Bertalant iktatták, de Csáki Benedek, neje Apollónia és fia Miklós; Mózes, neje Anna és fia János; Ferencz özvegye, Katalin meg fiai Gábor és Ferencz nevében Nagythofalvai (?) Imre deák ellentmondott.*Dl. 27,954. és Lelesz, Stat. D. 214.

{78.} Ez a Mocsolyatelke nem vehető egynek Mocsolyával. Amaz Paczal határába olvadt, a hol ma is Mocsolya sűrűjével találkozunk.

Talán ennek felel meg az a Machwwoja részbirtok is, a melyet Zsigmond király 1429. jul. 26-dikán Csaholyi Jánosnak és Lászlónak adományozott és meghagyta a váradi káptalannak, hogy Kávási Pál, Szunai Miklós, Mindszenti György és Balázházi Mihály királyi emberek valamelyike jelenlétében eszközölje a beiktatást.*A váradi káptalannak átiratában, melyet S. B. Zsigmondnak Ippon 1585. decz. 15-dikén kelt parancsára adott ki Lokacsi Prépostvári Bálintnak, mint első nejétől született fia, Bálint gyámjának kérésére. – Zichy Okmt. VIII. köt. 390. és 391. ll.

Machalapathak völgygyel, Machalakwth patakocskával is találkozunk, 1359-ben, Paczal határjárásánál.*Gr. Károlyi lt. I. 242. l.