Nyirsid.

Nyirsed 1385, Nyrsyd 1411, Nÿrsegh 1423, Nyrsewd 1475, Nyrsÿd 1543, Nirszeg 1548, Nyrsiea 1549, Nyrseed 1564, Nÿrsÿd 1570, románul Mirssid 1733.

Ősi neve talán Nyirség volt. Az azonban kétségen kívűl áll, hogy a nyir szó adta e helységnevet.

Középszolnokvármegyei helység. 1564 és 1570-ben Hadad várához tartozott.

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb adólajstroma Nyrsewden {153.} Drágfi jobbágyaira 4 frt 2 dr s (Jakcsi ?) István jobbágyaira 2 frt 2 dr adót rótt ki.*E mű I. k. 180. l.

1543-ban (Nyrsÿden) 4 kapuszámnyi adóval rótták meg a Jakcsi Mihály jobbágyait; fölmentettek 1 bírót, 1 szabadost, 3 szegényt és 2 új házat.*Dical. 1549-ben már csak (Nyrsiea-n) 2 kapu után adóztak a Jakcsi Mihály jobbágyai, a kiken kívűl volt a helységben még 1 bíró, 7 szegény és 6 új ház.*U. o. 1564-ben (a hadadi várhoz tartozó Nyrseeden) 3 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi-árvák jobbágyait, a kiken kívűl 6 zsellért is találtak e helységben. Az adó behajtását nem engedte meg Sulyok György.*U. o. 1570-ben (Nÿrseden) 1 kapu után fizettek adót a Jakcsi Boldizsár jobbágyai.*U. o.

Birtoklásának a története az 1423–1582. években, sőt, mindaddig, míg a birtok a Wesselényiek kezére kerűl, teljesen egyezik Bogdánd történetével. Az említett időközben Kusalyi Jakcsi Mihály (1545) és Boldizsár (1570) viszik a fő szerepet.*V. ö. Bogdánddal. Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 73. (Nyirszeg), u. o. Stat. B. 434. (Nyrsÿd), Wl. (Nÿrsÿd), Orsz. lt. gyf. kápt. folio 123. (Nyírsed), GKG. A. fasc. XX. (Nyrsed), Wl. (XVI. századi jegyék, Jakcsi-javak (Nirsid), Orsz. lt. Gyf. kápt. U. 8. (Nÿrsed).

Haraklányi Miklós Nyrsyd birtokrészén és Vártelek birtokán özv. Vajai Borzási Györgyné és fia, Miklós a maguk mellé vett több récsei, varsolczi, vajai és várteleki egyénnel önhatalmúlag foglaltak el és vetettek be 18 hold szántót, a mi ellen 1549-ben panaszt emel Haraklányi nevében Horváti Peres Gáspár. Az országbíró meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a szomszédok összehívásával e tárgyban helyszíni vizsgálatot tartson. Pókateleki Konde Gáspár azt állította, hogy a nevezett birtokrész az alpereseket illeti.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. H. nr. 1.

Wesselényi Pál 1690 febr. 24-dikén elzálogosította Nyirsedet két esztendeig kiválthatatlanul nemzetes Szűcs Bálint és felesége nemes Varga Erzsébet, zilahi lakosoknak.*Wl.

{154.} A hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben Nyirsid községből, mint főbb birtokost br. Wesselényi Miklóst, továbbá egy fizetést élvező, urasági tisztet: Tordai Zsigmond tiszttartót, az oláh papot: Popa Tógyert s az oláh kántort: Pap Gyorgyiet írták ki.*Szv. lt.

A gör. katholikusoknak van fatemplomuk.*Sch. 1886. 164. l.

1733-ban Nyirsiden (Mirssid) 25 oláh család volt; görögkeleti papja Tivadar nevet viselt.*Tr.

1750-ben (Mersiden) a gör. kath. lelkek száma 204, a kik részén volt egy templom, egy működő pap, egy kántor s illette a papot két mázsa só.*Tr. 1901. évi IX. szám. 284. l.

Állami jellegű egy tantermű elemi iskoláját 1899-ben szervezték. Azelőtt a Szilágyvármegyei Wesselényi-Egyesület tartott fönn óvóintézetet, a melynek helyére létesűlt az állami iskola.

Mikor a váradi káptalan Zsigmond királynak Ker. Szent János születése előtt való kedden Budán kelt beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi Jánost meg nejét s fiaikat iktatta e birtokba, akkor annak (Nyrsegh) lakossága oláh volt.*GKG. C. fasc. XII.

1703-ban tizenöt jobbágycsaládot és egy puszta telket írtak össze. Szolgálmányaikat már előbb láttuk.*V. ö. II. k. 101. l.

1715-ben 3 jobbágy és 3 zsellér, összesen 6 háztartás fizetett adót, 5 magyar és 1 oláh; 1720-ban 10 jobbágy és 5 zsellér, összesen 15 háztartás; magyar 6, oláh 9. A népesség száma 1715-ben 54 lélek, magyar 45, oláh 9; 1720-ban 135 lélek; 54 magyar és 81 oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 67. l. 1720-ban 4 olyan jobbágy volt itt, kit földesura visszakövetelt.*U. o. 341. l.

1847-ben a lakosok száma 243; gör. kath. 241, evang. reform. 2.*Nagyv. Névk. 1847. 109. l. 1890-ben 487 lakosa van; nyelvre nézve magyar 105, oláh 380, egyéb nyelvű 2; vallásra nézve r. kath. 7, gör. {155.} kath. 387, ágost. hitv. evang. 1, evang. reform. 76, izr. 16. Házak száma 91.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak szántóföldet 1715-ben 11 1/2, 1720-ban 315 köblöst; rétet 1715-ben 14, 1720-ban 66 kaszást; szőlőt 1720-ban 13 kapást.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 67. l.

1895-ben gazdaságainak száma 84. Területe 3055 katasztrális hold, a melyből erdő 1764, szántóföld 553, legelő 453, rét 228, kert 12, terméketlen 45 hold.*Mg. St. 506.

A községnek 1900-ban 5338 K 42 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1669 K 64 f.

Utczái: Uliczá csá márë (főutcza) és Ulicioara = Ulicsará (sikátor).

Határrészei: Suseni = Szuszeny (fennsíkon lakók), Coaste = Kasztë (domb), Pereul Gyërilor (a kansertések csermelye), Fênaţe = Funáczë (kaszálók), Baltă = Bálta (tócsa), Vrăjitori = Vrezsitorj (kuruzslók), Roba (itt volt a Váradi Regestrum említette Roba várjobbágy község). Erdők: Dealul Mare = Gyálul Márë (nagy domb), Dumbrava (berek), Dealul Petros = Gyálul Pëtrosz és Ptyëtrosz (köves domb) Dealul Goronilor = Gyálul Goronyilor (tölgyfás domb). A nyirsidi határban vannak a Pogujorin, az egykori Meszesi apátság romjai.

Kútak: Fântâna la Izvoare = Funtiná lá Izvarë (a forrásoknál levő kút), és a községben Fântâna din jos = Funtiná gyin zsosz (alsó kút).


Od. L. Diósad.

Odafalva. L. Vadafalva.

Oláh-Baksa. L. Baksa.

Oláh-Csaholy. L. Csaholy.

Oláh-Egrespatak. L. Egrespatak.

Oláh-Fürményes. L. Fürményes.

Oláh-Horvát. L. Horvát.

Oláh-Keczel. L. Keczel.

Oláh-Keszi. L. Keszi.

Oláh-Korond. L. Korond.

Oláh-Kövesd. L. Kövesd.

Oláh-Lecsmér. L. Lecsmér.

Oláh-Nádasd. L. Nádasd.

Oláh-Náprád. L. Náprád.

Oláh-Porczalja. L. Porczalja.

Oláh-Szeér. L. Szeér.

Oláh-Valkó. L. Valkó.

Orbántelke. L. Potyáztelek.