Pálvára.

Palvara 1361, Pálvár 1391, Palwara 1523.

Kraszna vármegyében Zilah szomszédságában feküdt. Emlékét őrzi a Pálkert, a felette levő Várdomb s Pálvára pataka, mely a zilahi Kraszna-(most Széchenyi-)utczán folyik {216.} végig, – közönségesen kraszna-utczai patak – s a Zilah patakba szakad.*V. ö. e mű I. köt. 99. l.

Az oklevelekben Récse szomszédságában (1459) fordúl elő. 1523-ban, mint középszolnoki prædium van említve.

Pálvára birtokában 1359-ben Lajos király megerősíti a Récsei Hector fiát, Jánost és a Récsei Lőrincz fiát, Jánost, a mely birtokot Domokos erdélyi püspök tartott elfoglalva és bitorolt ez évig;*Szgy. e jogos örökségükben 1361-ben is ezeket erősíti meg a király, s Récsei Balázs fiát, Mihály királyi allovászmestert.*U. o.

A krasznavármegyei Pálvára birtokot 1391-ben a Kereszturi Balázs fia, Mihály zálogba adta Péter erdélyi püspöknek,*U. o. de az évi ápril 29-dikén Zsigmond király rendeletet ad a kolozsmonostori konventnek, hogy (Pálvár nevű krasznavármegyei birtokba) Péter erdélyi püspököt iktassa is be, (a birtokot a püspök Blasi [Balázsfi?] Mihálytól már régóta bírja zálogban*U. o.) s jun. 6-dikán a kolozsmonostori konvent bizonyítja is, hogy a király rendeletére beiktatta a püspököt Pálvára (meg Kisrécse) krasznavármegyei faluk birtokába. Senki nem mondott ellent.*U. o.

Palvara és Kis-Récse birtokában 1420 körül a váradi káptalan megerősíti Récsei András váradi kanonokot és örökös társait, rokonait, a kiknek nevében a kanonok kéri a megerősítést.*U. o.

1523 decz. 7-dikén Keresztúri Bernát elcseréli többekkel együtt a középszolnoki Palwara prædiumban levő birtokát Borzási György gyekei és pankotai birtokaiért.*Dl. 36,400. Km. Prot. R. min. p. 195. nr. 1. Majd Keresztúri Mihály és Péter fiai el akarják idegeníteni e prædiumbeli birtokukat ugyancsak Borzási Györgynek, de 1524 jan. 18-dikán tiltakozik ez ellen fiai és rokonai fejében Keresztúri Fülöp.*U. o. p. 202. nr. 1.

{217.} Ezzel aztán elveszítjük szemünk elől Pálvárát, mely, mint látszik, már a mohácsi vész előtt prædium.