Redefalva.

Redefalwa (1461), Redefalva (1462), Redegfalwa (1475), Redeefalwa (1543), Rhedefalva (1555), Redekfalva (1646) közép-szolnoki helység, csupán egy ízben, 1470-ben, fordúl elő (Redefalwa) Szatmár vármegyében.

Hadadtól északra Bikácza közelében fekhetett, mert leggyakrabban ezzel, meg Somos, Kolbászfalya, Babocsa, Tótfalu, Nyíres helységekkel fordúl elő.

Az 1475 körüli adólajstromban (Redegfalwa) Drágfi-birtok 3 frt 2 dr. adóval.*E. mű I. k. 179. l. Az 1543-diki adóösszeírásban Redeefalwa, mely előfordúl Bikácza és Somos után Kolbászfalva és Benedekfalva között,*Dical. át van húzva, már 1549-ben Redefalwán (előfordúl Bikácza után Somosfalva és Kolbászfalva között Monó előtt) 1 szegényt és 2 új házat jegyeztek fel Drágfi özvegye részéről.*U. o.

Egy tizenhatodik századbeli jegyzék szerint a középszolnoki Redefalva (előfordúl Kolbászfalva és Tótfalu között) a Jakcsi-javakhoz tartozik.*Wl. Csakugyan van ennnek régebbi nyoma is. 1461 márczius 23-dikán Kusalyi Jakcs János tiltakozik az ellen, hogy a középszolnoki Redefalwa (előfordúl Babocza után Kolbászfalva és Somos között Tóhát előtt) birtokot, a melyet ő Kusalyi Jakcsi Péternek zálogosított el, elfoglalta Bélteki Drágfi Miklós.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 102. q. nr. 2.

Ettől fogva az 1462, 1464, 1555, 1557 éveken át teljesen egyezik a története Bikácza község történetével.*Az ezen évekre vonatkozó adatokat l. Bikáczánál. Azután is {285.} csekély eltéréssel. Igy pl. arról, hogy a Gyulafiak követték a birtoklásban a Jakcsiakat, a Drágfiakat, meg Báthori Györgyöt s nejét, itt 1577-ben értesülünk. Ez évi ápr. 29-dikén kapta Redefalvát (előfordúl Somossal) Rátóti Gyulafi László hű szolgálatai jutalmául S. Báthori Kristóftól, a ki elrendeli a beiktatást is. De ekkor kitünik, hogy a birtokot már János Zsigmond is neki adta volt.*GKG. A. fasc. I., III.

Redefalva (Közép-Várcza után Kolbászfalva és Somos közt Mosóbánya előtt) 1595-ben is a Rátóti Gyulafi László nevével tűnik elénk, ép, mint pl. Bikácza.

A mikor 1627 ápr. 3-dikán Széchi Kata és Gyulafi Sámuel meg Zsuzsánna között felosztották Szilágy-Csehet, először a Redefalván lakó és Markus, Botos, Karácson, Dancs, Haczeki, Pap meg Horgas nevű jobbágyokat számlálták meg; mi ellen Lisztiné Gyulafi Zsuzsánna tiltakozott, mert ezek szabadságban élő jobbágyok voltak és e falu nem volt felvéve a jegyzékbe foglaltak közé.*GKG. A. fasc. XV., XVI.

Redekfalva, már, mint puszta faluhely fordúl elő Babocsa és Somos között 1676-ban, mikor osztozkodnak Kapi György és Bethlen Farkasné Ostrosith Borbála.*U. o. A. fasc. VII. Csakugyan megtaláljuk Közép-Szolnok vármegyének amaz 1682-diki jegyzékében, mely a Várad elestével elpusztúlt helységeit sorolja föl.*Szv. It.. Tehát a török dúlások martaléka lett.


Regfalva. L. Rágpataka.

Regmező. L. Rágpataka.