Somfalu és Somos.


FEJEZETEK

Az a Somfalu nevű falunk, mely Bábcza, Bikácza és Bükk-Tótfalu szomszédságában vármegyénk északi határán fekszik, 1451-ben (Kis-Babocsa és Tótfalu közt) Somtelek, 1719-ben Somfalu, a XVI. században, 1797-ben, 1847-ben Somos (?) néven fordúl elő. Míg az ezen vidékbeli falvakkal sűrűn találkozunk az oklevelekben, addig ez a falu alig párszor bukkan föl egész a legújabb időkig. Hont vármegye küldöttei azt jegyezték föl az adóösszeírás alkalmával, hogy 1719 táján telepűlt.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 339. l. Tehát a vidékünkön dúlt hadak áldozata volt e helység is.

Nevének eredete a somfával függ össze.

A mai szilágycsehi járásban Somfalun kívül még Somos nevű falunk is volt, a mely Közép-Szolnok vármegyének legrégibb adóösszeírásában is a mai Somfalu vidékén levő falvak közt szerepel. Hadad-Győrtelekről délkeletre ma is találunk Somos nevű, a Szilágyba szakadó patakot, a mely kétségkívül az ily nevű falu helyét őrzi. Minthogy már 1470-ben Szatmár vármegyéhez Somos nevű falut számítanak, ez pedig a Szilágy vármegye szatmári határszélén fekvő mai Somfalu lehetett, azután más alkalommal is nyilvánvalólag Somfalu {345.} Somos s talán Somoos, Somosfalva néven szerepel: egyfelől közel fekvésök, másfelől a birtoklás egyező körülményeinél fogva, továbbá, mert pl. 1424-ben a Béltekiek, Drágfiak osztálylevelében két Somos nevű falu szerepel,*V. ö. Csánki, I. k. 563. l. s úgy Somfalunak, mint Somosnak elpusztulása majdnem egy időre tehető: éles határvonalat húzni a Somfalu, Somos, Somosfalva, Somtelek, Somoos neveken előfordúló helységekre vonatkozó adatok közt igen nehéz.

Lássuk e falvainkat közelebbről az alábbiakban.