{695.} Újfalu.


FEJEZETEK

Újfalu nevű helység négy van Szilágy vármegyében: 1. Dabjon-Újfalu, 2. Hosszúújfalu, 3. Nagymon-Újfalu és 4. Somró-Újfalu. Ezek közül az első három Közép-Szolnokból, Somró-Újfalu Doboka vármegyéből való. Közép-Szolnokban még egy negyedik Újfalu volt, Szántó-Újfalu, sőt Bélteki Drágfi György gyámja, Homonnai Druget Antal meg ennek Cseh várbeli tisztjei egy (Kis-)Zegh másként Újfalu nevű villát Kusalyi Jakcsi Mihálynak és Drágfi Györgynek Nagyszeg birtokán építettek, miért Jakcsi 1547-ben megintette őket,*Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 49. holott ennek közelében ma nincs ily hely. (Ez talán Dabjon-Újfalunak felel meg.) Az oklevelek pár izben Kraszna vármegyében is említenek Újfalu nevű helyet, itt azonban valószínüleg nem volt ilyen önálló helység s csupán valamely más falubeli részt jelenthet.

Ferdinánd, magyar király 1550-diki intő és bizonyító levele szerint a krasznavármegyei Újfalu birtokot (Bogdánházával, Boronamezővel stb.-vel fordúl elő) örökös jogon birta idősb Bonczhidai L. Bánfi István.*Bl. fasc. KK. nr. 11. 1553-ban Bánfi Miklós és István a krasznavármegyei Újfalva birtokot (Felső-, Alsó-Kaznacscsal stb.-vel fordúl elő), mint Valkó-vár tartozékát, melyet azelőtt Jaksyh Anna és leányai meg Telegdi Mihály birtak, visszaadják, illetve átadják Telegdi Mihálynak meg Horvát Györgynek és leányainak: Katalinnak és Zsófiának.*U. o. SS. nr. 8.

Annálfogva, hogy az oklevelek rendszerint csak Újfalut említenek, nem egykönnyen lehet megkülönböztetnünk ezeket és a birtoklás egyező körülményei is nagyobb óvatosságra intenek.