Bán

A Losonczi s Nagyfalusi Bán család egy a Bánfiakkal.

Az 1444*Beke Antal: Az Erd. Kápt. Levélt. Gyulafehérvárt, II. f. 147. l.–1454.*U. o. I. f. 70. l. évbeli oklevelekben Nagyfaluban szereplő Losonczi István, a kinek itt káplánja van s a ki és neje meg fiai a nagyfalusi pálosoknak egy szőlőt adnak, egyszersmind ezek zárdájának alapítói, továbbá az 1470-ben*Dl. 30,044. említett Losoncziak, az István fiai: András és János, a kik részt vettek Kerestelek, Csehi és Gyulakuta birtokokban elkövetett hatalmaskodásban, majd pedig az a Losonczi László, János, Mihály, György, a ki részére 1473-ban a Csaholyiak ellen hoztak itéletet, mert ezek Goroszló, Balla, Baksa birtokáról ezer juhot hajtottak el: a Losonczi Bánfiak családjához tartoznak.*Lelesz, L. 56. f. ann. 1473. nr.15.

A Losoncziak családfája:

Losonczi István*Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81.; László; György; Mihály; Mogyorói Bánfi László; István; Imre; Nagyfalusi L. B. Miklós 1545.; Bonczhidai L. B. László 1546.; Losonczi Bánfi Gáspár – özvegye Jaxith Anna 1546.

A Bánfiakhoz sorozandók az alábbi adatokban előfordúló Losonczi Bánok.

1413-ban Lossonczi Bán Rád fiai István és Rád zálogba veszik 140 forinton Seredeni Tamás fia János krasznavármegyei Szent-Keresztfalva, Felsereden, Alsó-Sereden és Gombochpataka birtokait.*Dl. 29,039.

1434-ben vizsgálatot tartanak Losonczi Bán unokája István és Kusalyi Jakcs György fiai László meg ezek kusalyi, sarmasági, kövesdi, bakocsi és almaszegi jobbágyai ellen, kik fegyveres kézzel támadták meg Borsi Nagy Mihály fia Miklós és gyermekei meg Csamai Ördög László és fiainak Apáti, Köröm és Baromlak birtokbeli jobbágyait.*Lelesz, B. 9. f. anni 1434. nr. 24.

Losonczi Bán fia István elfoglalt Somlyó birtokból egy részt és a Somlyóhoz tartozó Zovány, Nagyfalu, Kraszna, Balla, Goroszló birtokokon határjeleket állított fel, a mi ellen 1445 okt. 25-dikén tiltakoztak Báthori Szaniszló fia István és maga és fiai: György, István, Mátyus, János, Miklós meg Báthori János fia László nevében,*Dl. 29.788. a mint ezt már láttuk is.*V. ö. e mű II. k. 296. l.

Losonczi Istvánnak már említett fiaival találkozunk a következő adatokban:

1454 márczius 5-dikén V. László vizsgálatot rendel a krasznavármegyei bírók által Losonczi Bán István fiai János, András, Mihály, lánya Katalin és felesége Margit kérésére a Benedek váradi püspök által erre kiküldött Petherdi János, Radványi Tamás, Dengelegi Bernát és Bályoki Szilveszter ellen, kik Zovány, Kraszna, Goroszló, Balla krasznavármegyei {110.} birtokukat erőszakkal elfoglalták és ez által ötezer aranynyi kárt okoztak nekik, a int már szintén volt érintve.*Meg van jegyezve, hogy fenti Szilveszter és Zechi Tamás a megye ispánjai a panaszlóknak állítólag ellenségei. Papírra nyomott pecsét. Dl. 27,669. V. ö. II. köt. 296. l.

1458 márcz. 11-dikén I. Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Nagyfalvi Márton fiát Mihályt vezesse Máron, Felső-Sereden, Alsó-Sereden, Thormafalva krasznavármegyei birtokokba, melyeket Losonczi Bán fia István adott neki hű szolgálataiért.*Dl. 27,670.

Losonczi Bán fiai: László, János és György azok között vannak, kiknek érdekében 1465-ben vizsgálatot tartanak 1. Kémeri Pál és fiai ellen, kik a kémeri plébános házánál elverték a felpereseknek egyik zoványi jobbágyát és elhajtották Oláh-Csaholy birtokról az összes lábas jószágot; 2. Dobai Bíró Miklós és Bádoni Nagy Jakab ellen, a kik előbbieknek középszolnoki Panit birtokán pusztítottak; 3. Dobai Bíró Miklós, özv. Kusalyi Jakcs Györgyné Afra és Toldi János ellen, kik kirabolták a felperesek egyikét. Daróczi Bereczket; 4. Kémeri Pál és fiai, Borzási Veres Gál, Kovács Mihály, Bíró Vincze és Santus Péter, Fábián Kelemen ellen, kik elfoglalták amazoknak egy kémeri házát.*Lelesz, L. 45. f. anni 1465. nr. 36.

1470 jun. 22-dikén Losonczi (Bán) István fia János meg akar venni Komjátszegi Györgytől egy nagyfalusi vízi malmot, de tiltakoznak az ellen György testvére, István meg rokonai: Tamás, Bertalan és Péter.*Dl. 36393. Km. Prot. F: min. p. 69. nr. 1.

Lossonczi Bán István fiaiért: Lászlóért, Jánosért, Györgyért és Mihályért negyven nemes esküt tett, hogy Mocsolyai Ivácson Benedek és Péter Mocsolya birtokán semmiféle erőszakot sem tettek, minek alapján 1474 decz. 24-dikén Mátyás király felmentő ítéletet hoz a Losoncziak javára.*Dl. 27,931.

1475-ben Losonczi Bán István fiai: László, János, György, {111.} András és Mihály elfogták Szabó Pétert és Balázsházi Zsigmondot, birtokukat, a középszolnoki Balázsházát pedig fegyveres kézzel támadták meg. Ez ügyben vizsgálatot tartanak.*Lelesz, B. 190. f. an. 1475. nr. 2.

Ez István fiai: László, János, György, Mihály és András, váradi kanonok azok között, a kik ellen 1471-ben vizsgálatot tartanak azért, mert elvettek nyolcz ökröt Báthori Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a mikor ezek a nagyfalusi vásárról mentek haza. Nagyfalusi Bán István fiaiként említvék.*Lelesz, B. 184. f. anni 1471. nr. 7. Nagyfalusi Báni János és György, a kik Somlyói Miklóssal elfoglalták a nagyváradi káptalan Kalóztelek birtokát, s mely ügyben 1477 nov. 30-dikán itéletet hoznak, minden bizonynyal azonosak az előbbiekkel.*Dl. 29,005.

A Bánfiakról pótlólag ide iktatok még pár adatot, a melyekkel egyébiránt imitt-amott már jórészt találkoztunk.

Ulászló királynak 1514-ben Losonczi Bánfi István, Mihály és János számára kiadott uj adománylevele szerint Nagy-Falu és Valkóvára birtokokat Losonczi Bánfi János, az előbb mondottak testvére a viszontagságos időkben elveszítette.*BL. fasc. M. nr. 1. 1554-diki átiratban.

A Szaniszlófiak*Losonczi Bánffy János id. leánya Zsófia: Báthory Zanizlofy N. neje, fiaik: Miklós és István. s a Bánfiak*Lossonczi Bánffy István, László, Péter, András, Kristóf. 1516-ban a néhai Bánfi János fia János birtokain (Balla, Baksa stb.) osztoznak.*Dl. 36,402. km. Prot. Magno p. 23. nr. 1–5.

A kolozsmonostori konventnek egy 1551-diki átirata szerint Losonczi Bánfi Tamás a krasznavármegyei M.-Kaznacs birtokban egy elhagyott templom, Báthory András szántóföldje és Bánfi Miklós jobbágyának szántóföldje közt levő Hosszu fel-járó Föld nevű hat hold szántóföldet hűséges szolgálataiért Szakácsi Lukácsnak (de Ipp) ajándékozza.*BL. 1. N. nr. 1.

II. János királynak Losonczi Bánffi István számára kiadott {112.} 1556-ban Kolozsvárt kihirdetett átruházó levele szerint nevezett a szent-páli remeték rendjének nagyfalusi zárdáját egy zoványi malommal s egy mároni részbirtokkal kapja.*Bl. f. M. nr. 5.

A Bánfiakat illető 1573, 1590, 1646 évbeli adatokra még Valkó várához utalok.*L. II. k. 147., 251., 252., 253. l.

1690-ben Losonczi Bánfi György perecseni jobbágya kezességet vállalt Szécsi Györgynek és nejének itteni jobbágyaért.*Szgy.

Más család a Bán család, mely Dobán, Menyőben, Diósadon, Ér-Szodorón szerepel. Baan Mátyás azok között volt, a kik 1471 április 148-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek török Istvánnal, Alberti Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak, fiával: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi Istvánnal, Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai László fiával: Balázszsal.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. p. 82. nr. 2. Az országbiró 1549-ben Nagy- és Kis-Dobráról többek között Ban Ferenczet is kijelölte királyi emberül, a mikor meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi Miklós javára Vártelkén és Nyirseden helyszini vizsgálatot tartson özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós ellen,*Orsz. lt. Km. conv. lad.26. H. nr. 1. a kik elfoglalták és kiirtották a Haraklányhoz tartozó Kesarajáróföld nevű földrész is.*U. o. lad. 26. B. nr. 60. 1552-ben (Ban, Baan) Ferencz a konvent emberével beiktatja Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba.*U. o. lad. 27. S. nr. 45. 1555-ben Kys Dobay Ban Ferenczet tanúnak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Sékely Lázár és Kristófot Nagy-Mon birtokba.*U. o. nr. 20. 1559-ben Bán Mihály kisdobai nemes tanúként szerepel a Bodon és Csiglen nevű erdő, {113.} hovatartozásának megállapítása végett tartott tanúvallatásnál.*Nagyv. Múz. Blt.

Diósadi Bán Istvánnak I. Rákóczi György egy udvarházat és 9 jobbágytelket adományozott Diósadon.*Szgy. 1646 decz. 6.–1647-ig Bán István szolnoki szolgabiró.*Nagyv. Múz. Blt. és Szgy. 1652 szeptember 2-dikán Bán István, kisdobai lakos és neje, Daróczi Anna azok között vannak, a kik Diósad nyolczadot kapják.*Szgy. 1657 május 30-dikán Kis-Dobai Bán Benedek középszolnoki nemes.*Nagyv. Múz. Blt.

Kisdobai Bán István és János 1741-ben középszolnoki assessorok.

1742 máj. 31-dikén Bán István aláirt egy nyomozó levelet Guthi Farkas részjószágai tárgyában.*Gencsi-lt. nr. 270.

Közép-Szolnok vármegye 1768-ban kisdobai Bán Dánielnek ad nemesi bizonyítványt.*V. Test. 149. lap.

A Bán család előfordúl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt érszodorói és tövisdei főbb birtokosok közt. Bán József, Ferencz kisdobai saját telkökön lakó, adózó nemeseket is fölvették az 1797-diki összeírásba. György és István, kisdobai adózó nemesek 1805-ben homagiális esküt tettek.