Berendi

1516-ban nemes Berendi Dávid zálogba veszi {139.} Kászoni Jakcsi Györgytől és Jánostól 800 arany forinton a középszolnoki Hadad, Nádasd, Bogdánd, Szér, Aad, Völcsök, Újlak, Vicsa, Böősháza, Kelencze, Köőd, Széplak, Nagyszeg és Horváth részbirtokokat.*Lelesz, Prot. 2. fol. 178. an. 1516. – U. o. Prot. Parvi fol. 262. A Dávid és a Spáczai Gáspárné, Borbála kezében 1519-ben állítólag zálogjog czímen van egy nemesi telek N.-Dobán, a telek voltakép a Nagy-Dobai István és György és Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf közös birtoka.*Szgy. 1548-ban Dávid tiltakozik Somlyói Báthori István fiai: András, Kristóf, István, Rozsályi Kún Lukács fia, János meg néhai Kún Pál testvére, Miklós ellen, a kik maguknál tartják Berendinek a középszolnoki Zálnok és Csanálos birtokairól szóló okleveleket.*Lelesz, Act. Bercs. Fasc. 15. nr. 46. (Prot. IV. pag. 319.) 1543-ban, 1549-ben és 1554-ben Berendÿ János szentkirályi jobbágyai hét, az orbóiak két kapuszámnyi adót fizettek.*Dical. A János részén 1549-ben egy szegényt találtak Szent-Miklóson; 1550-ben szintén nincs jobbágykapuja.*U. o. 1546-ban Szentkirályi Ferencz, István, András és Mihály tiltakoznak az ellen, hogy e János zálogba vegye özv. Balázsházi Antalné Csirös Ilonától a középszolnoki Tarnok praediumot.*Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 1. nr. 91. Jánosnak Gál Lukács és Gál Balázs nevű jobbágyai Orbóról 1550-ben, a mikor a néhai Désházi Kelemen középszolnokvármegyei részbirtokait osztják fel örökösei között, mint szomszédos birtokos uraknak a képviselő jelen vannak Orbón a határkijelölésnél.*Szgy. 1553-ban János fiát, Györgyöt (egr.) és az özvegy Annát beiktatják a középszolnoki Tharnok praediuma.*Lelesz, Stat. B. 199. 1578-ban nemes János tiltakozik Kún László és István ellen a középszolnoki Szent-Király és Orbó részbirtokok meg más birtokok elidegenítése miatt.*U. o. Prot. 23. fol. 291. an. 1578. Rokonsági összeköttetéseik:

Berendÿ János

{140.} Berendÿ János*U. o. Act. An. 1578. nr. 26. – Kenderes Anna*U. o. 1549. fasc. 1. nr. 31.; Magdolna – Rozsályi Kún Domokos; Anna – Gyulaffy András; Katalin – Dancs István; Zsófia – Laipspataki Sennyey János; Erzsébet – Bácsmegyey Gáspár; 1578