Budai

Bwdai Tamás deákot (Budáról) ügyvédjöknek vallották 1449 márcz. 4-dikén Rátoni Nagy Jakab leánya, Rátoni Csobod (Csobornak is írva) Andrásné Krisztina.*Dl. Km. Prot. C. min. pag. 52. nr. 5. 1450 február 6-dikán Rátoni Buda György.*U. o. pag. 104. nr. 3. Febr. 6-dikán Récsei Gergely.*U. o. nr. 6. Febr. 12-dikén Horváti Peres Tamás és Iphi László.*U. o. nr. 8. Gergely deákot 1459 okt. 8-dikán Ippi László.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 62. a. nr. 1. György deákot 1461 október 3-dikán Ilosvai Gelbert László.*U. o. p. 137. nr. 1. 1527 decz. 27-dikén a kolozsmoostori konvent tanúsítja, hogy Gergely és neje, Margit többek közt szentkirályi birtokot is vettek Hidalmási Kántor Balázsné Ilonától.*Tört. Tár, 1898. évf. 157. l. 1641-ben Budaÿ Tamás,*GKG: 1624-ben és 1641-ben Lelei Budaj (és Budaÿ) István Közép-Szolnok vármegye egyik hites assessora.*U. o. Az 1664 jul. 13-dikán s 14-dikén Debreczenben tartott evang. reform. közzsinat B. Jánost (M.-) Goroszlóra küldte papnak.*Tört. Tár, 1898. évf. 643–44. ll. 1677-ben Mihály aláírta özv. Bánfi {247.} Dénesné Bornemissza Katalin birtokainak a lelettárát.*Bl. fasc. MM. nr. 7. Ferencz, lelei nemesi Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki.

Budai András nagydobai evang. reform. pap (1719-ben Nagy-Bányán halt meg).

Közép-Szonok vármegye 1770 február 6-dikán Budai (de Trentsén) András, peéri lakosnak ad nemesi bizonyítványt. Ugyancsak az ő nemessége igazolásának ügye folyt 1773 szept. 3-dikán Közép-Szolnok törvényszéke előtt. László királynak Prágában 1454-ben Budai Osváhd részére adott armalisára, azután – anyai ágon Hédervári Ferenczczel (neje Csáki Katalin) való rokonsági öszeköttetése kimutatása végett – János királynak Budán 1527-ben a tolnavármegyei Zemcse (Zemptse) birtokról szóló levelére (ez csak annyit mond, hogy Hédervári e birtokot Zemcsei Jánosnak, az ő várnagyának adja, a mit a király jóváhagy) hivatkozott; de ekkor elutasították, mire a kir. táblához fölebbezett. Andrással még egy ízben, 1781-ben találkozunk, mikor homagialis esküt tett.*V. Test. 149. l. – P. C. Product. 348. l. Az ügyiratcsomag 3171. sz. a. – Talán ebből a családból valók: Budai Ézsaiás (1766–1841.)*L. e mű I. k. 617. l. s bátyja Ferencz (1660–1892.), a kik Peérben születtek.

Budai János és Mihály 1781-ben zilahi (székely-utczai) lakosok.