Disznópataka.

Nevének változatai: 1553-ben*Transil. fasc 9. nr. 69. Disznópataka, Dÿznopathaka. 1597-ben*Gr. Kornis ltár. Vyfalu, kinek neve Dizno-patak. 1612-ben*Torma cs. lt. Poanaporcul. 1793-ban*Megy. ltár selejt. 71. sz. Disznopolyán. 1831-ben*Consign. Stat. Topograph. 45. oláhul Pojána, jelenleg pedig Pojána Porkuluj a neve, a mi disznómező vagy legelőnek felel meg.

Először emlittetik 1553-ban*Transil. fasc. 9. nr. 69. Dÿznopathaka néven.

Délről északra húzódó völgyben épült, a róla nevezett patak mentén, mely a Rohi felől jövő patakkal egyesülten, Magyar-Lápos alatt balról szakad a Lápos vizébe. Deéstől 43.5 kilométerre a magyar-láposi járásban fekszik.

Csicsóvár tartozéka volt a Lápos vidékén, de mint ilyen, először csakis 1553-ban*U. o. fordul elő. Vajdája Vele György.

1584-ben*I. L. Reg. Sig. Báthory 251. Báthory Zsigmond e Láposhoz tartozó falu lakóit szűk s terméketlen területük miatt, a 30-ad fizetése alól felmenti.

1589-ben*Km. Szolnok. int. B. 11. birája Gáspár Gergely.

1597-ben*Gr. Kornis ltár. végbevitt tanuvallatás alapján e falut most építik s Füzi Ferencz birja a következő 1598. évben*Km. Doboka. F. 1. 13. is.

1602-ben*Gyf. Cent. J. 14. és 4. Lib. Reg. 136–138. néhai Rácz Péter fia Ádám e birtokát, magvaszakadása esetére, mostoha apjára Bálintitt Jánosra és édes anyjára Logofét Szafirára hagyja.

1607-ben*6. Lib. Reg. 16. Bálintitt János és Rácz Ádám azon 1602-ik évi egyezség alapján e birtokba beigtattatnak.

1607-ben*Torma gyüjt. a fejedelem Kina János és Farkasnak két itteni telkét és személyét megnemesiti.

{314.} 1608-ban*Km. Szolnok. int. K. 11. birtokosa Füzi Ferencz.

1609-ben*Km. Neor. D. 6. Rettegi Füzi Ferencz e birtokát, melyet Báthory Zsigmondtól kapott adományban, nejére Tarcsay Borbálára hagyja.

1612-ben*Torma cs. ltár. Rettegi Füzi Ferencz özvegye birja.

1615-ben*8. L. Reg. 13. Bethlen Gábor Rettegi Folty Gergelyt s testvérét Pribék Tamást e birtokban megerősíti.

1618-ban*Rettegi gyüjt. birtokosok Folty Gergely, Torma György és Tarcsay György, kik itteni javaik után egy gyalogpuskást állitottak ki ez évbeli lustrára, névleg Mán Istvánt.

1619-ben*Km. prot. C. 111. és Kraszna T. 61. Tarcsay Borbála: 1. Tömöri István, 2. Füzi Ferencz, 3. Folty Gergely neje e birtokát, melyet Füzi Ferencz szerzett és feleségének elzálogosított, Folty Gergely magához váltván, azt adományba kapta, férjére Foltyra hagyja.

1623-ban*Transilv. fasc. 8. nr. 49. és 16. L. Reg. 20. Tarcsay Borbála e birtokot, melyet második férje Füzi Ferencz után bir, öcscsének Tarcsay Györgynek hagyja s arra 1630-ban sombori Tarcsay György fejedelmi megerősítést is nyert.

1630-ban*Km. prot. L. 128. Füzy János fia István s Füzy Margit Kosztolányi Farkasné Tarcsay Gergelynek e birtokba való igtatásának ellentmondanak.

1653-ban a szamosujvári uradalomnak 3, de már 1658-ban*Torma cs. ltár. itt 16 adófizető jobbágya volt.

1658-ban*Km. Conv. Prot. R. 33. II. Rákóczy György disznópataki Farkas Ilyés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László,*Km. Conv. Arm. B. 17. Prot. R. 33. Boda Gergely*Km. Conv. Arm. B. 17. és 1663. Gyf. kápt. 27. Lib. Reg. 639. Szamosujvárhoz tartozó zöld vagy tersényi puskásokat itteni telkeikkel együtt megnemesiti.

1659-ben febr. 15-én Deésen*27. L. Reg. 72. Barcsay Ákos Szamosujvárhoz tartozó ezen birtokot pávai Pávay Dávidnak adja zálogba 800 tallérba a török porta adójának kifizethetése czéljából.

1662-ben*Torma gyüjt. ápril 25-én Apaffy fejedelemnek Fogarasban kelt adománylevele alapján Deési Pávai Samu és Dávid által manumittáltatott Márk Farkasnak személyét s itteni telkét megnemesiti.

1662-ben*Kihirdették Somkereken 1664 május 15-iki megyegyülésen. Apaffy fejedelem idevaló Haragos Lászlót és Istvánt czímeres nemességre emeli s házaikat a közteher alól kiveszi, melybe 1663-ban igtatták be oly feltétel alatt, hogy lóval vagy gyalog jó tersenyi puskával bármikor, a hová kívántatik, jelenjenek meg.

{315.} 1663-ban*Torma gyüjt. Ilosvai Erdélyi Györgyöt itteni részébe beigtatják.

1662–63-ban*Km. prot. Laki. 132. és 27. Lib. Reg. 507. egy telkes nemes Boda Gergely, ugyanez évben Prekup Konstantin és István személyét és telkét a fejedelem megnemesiti. 1663-ban*Km. prot. Kmita. 23. Buda Gergely és Tivadar itteni zöld puskás darabontokat személyileg itteni telkükkel megnemesiti Apaffy Mihály fejedelem, Zahariás Györgyöt, Illyést, Jánost telkeikkel együtt újólag megnemesiti s a zöld puskások sorába igtatja.

1664-ben*Várm. jegyz. Somkereki gyül. május 15. jk. Disznópataki Haragos László István fejedelmi zöld puskást ez alól öregsége miatt Apaffy fejedelem felmenti és a megyei nemesek sorába igtatni rendeli. Úgyszintén nemességre emeltetett Prekup Konstantin.

1664-ben*Km. Szolnok. int. M. 3. Disznópataki Mán Demetert, Jánost, id. és ifj. Mán Gergelyt, Makszint, Zahariát és Ignáczot, ugyanez év ápr. 15-én Gavrilla Konstantint megnemesiti, oly feltétel alatt, hogy bármikor lóval vagy „tersényi puska”-val jól felfegyverkezve, a hova a szükség kívánja, megjelenni tartoznak s itteni mentesített telkeikbe beigtatja. E falunak akkori birtokosa Deési Pávai Sámuel és Dávid.

1672-ben*Torma által idézve Tom. 13. fol. 749–763. Disznópataki Makszin Demeter, János, Gergely és másik Gergely, Mán Zaharia és Ignácz ellentmondás nélkül itteni telkeikbe beigtattatnak.

Disznópataki Haragos család czímere.

Disznópataki Haragos család czímere.*Siebmach. Wb. IV. B. 15. Abth. 174. Taf.

Disznópataki Lupán család czímere.

Disznópataki Lupán család czímere.*U. o. 287. Taf.

1672-ben*Tormától idézve Lib. Reg. 5. p. 11. Folthi Gergely új adomány czimén nyert egy itteni részt. Ugyanekkor*Tormától idézve Lib. Reg. 7. p. 391. Tarczay Borbála Szuchaki Tömöri Istvánné itteni birtokát a rettegi udvarházzal együtt fejedelmi jóváhagyás mellett Sombori Tarczay Györgynek adta.

{316.} 1674 jul. 27-én*Km. Conv. Prot. Laki 151. Disznópataki Mán máskép Pap Jakab, János, Tódor, Mihály, Máté, Bertalan személyét és itteni telküket a fejedelem Apaffy Mihály újólag megnemesiti.

1675-ben*Km. Conv. Prot. Petr. Rákosi 647. idevaló nemes a Kifor család.

1675-ben*Km. Lymbus. e birtokot, melyet Barcsay Ákos Pávay Dávidnak adott zálogba, annak fiaitól deési Pávay Sámuel és Dávidtól Székely László magához váltván, azt Apaffy Mihály Szamosujvárt szept. 21-én kelt levele szerint Székelynek adja zálogba.

1676-ban*Erd. főkormsz. ltár. egyik itteni birtokos a nemes Haragos család.

1677-ben*Km. Prot. Laki 43–45. Disznópataki Mán András az idevaló zöld puskások hadnagya (ductor).

1679-ben*Torma cs. ltár. Székely László e birtok után a kir. dézmát a m.-láposi papnak fizette.

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosa Székely Lászlóné.

1702-ben*Erd. főkormsz. ltár. birtokosa Székely László özvegye Haller Sára; egy telkes nemes a Mán és Haragos család.

1713-ban*U. o. és Nemes Prod. I. 1. egy telkes nemes a Mán, Haragos és Nemes család, kik 7-en laknak 7 házban vagy 2 örökségen.

1714-beli*E. F. L. hivatalos összeírás szerint idevaló Boda György, Haragos László, Mán András, Prekup Kosztán, Farkas Illés Szamosujvárhoz tartozó puskásokat II. Rákóczy György 1658-ban armalis nemességre emelvén, nemességüket 1703 márcz. 2-án a bethleni megyegyülésen hirdették ki.*Megyei ltár.

1715-ben*Erd. L. Reg. VI. 66. Székely László fia gróf Székely Ádám e birtokát báró Jósika Imrének eladja, kitől*E. F. L. III. 180. C. br. Jósika Mózes és Józsefre szállott, kik azt haranglábi Horváth Ádám és Rácz Györgynek adták. Disznópatakán, N.-Magurán és Borkúton így örököltek 1720 körül.*Torma gyüjt.:

Horváth Ádám 1. Tisza Sára Horváth Klára gyulai Finta Péterné 1771–91. Finta Éva, bágyoni Váró Andrásné Zsigmond Rebeka, Szabó Pálné 2. Vasas Krisztina Horváth László. Krisztina Keresztesi Józsefné Orbai György és fia László s neje Fejérvári Éva

Horváth Ádám 1. Tisza Sára Horváth Klára gyulai Finta Péterné 1771–91. Finta Éva, bágyoni Váró Andrásné Zsigmond Rebeka, Szabó Pálné 2. Vasas Krisztina Horváth László. Krisztina Keresztesi Józsefné Orbai György és fia László s neje Fejérvári Éva

{317.} 1721-ben*E. F. L. XII. birtokosa Bucsesdi Sára gr. Hallerné, mely birtok 1769-ben a Jabroczki örökösökre szállott. Nemes az itteni Prekup család. Részbirtokos adózó nemesek: Rácz és Horváth család s birtokait a feljegyzés szerint a fiscus foglalván el, a deésaknai provisoratushoz kapcsolta 1819-ben. Ugy csatolta oda a Haragos, Bogya és Marosán Farkasféle részeket 1784-ben. Mány és Zaharia-féle rész még 1729-ben per alatt van.

1750-ben*E. F. K. ltár. birtokosai: Rácz Ádám, György és Horváth Ádám.

1759-ben*Torma gyüjt. Naláczi István egyik birtokos.

1766-ban*E. F. L. III. 180. B. birtokosai: galgói Rácz György, haranglábi Horváth Ádám és Rácz Mária Suba Istvánné.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: Horváth Lászlónak van 1, Sebes Ferencznek 1, Rácz Sándornak 1, Rácz Lászlónak 1, Nagy Andrásnak 1, Rácz Farkasnak 1 jobbágya, a kiktől a fiscus magához váltotta, úgyszintén 1819-ben*E. F. L. XII. 1/2 41. F. Deési Gábortól annak itteni részét is.

1793-ban*Megyei ltár selejt. 328. sz. Haragos család nemes.

1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosai: a deésaknai sókamarának van 8 telke, sok egyházi és puskás adózó telek.

1825-ben*E. F. L. XII. egy telkes nemes a Kina család.

1838-ban*Megyei ltár. van egy adót nem fizető és 80 adózó nemes lakója, kik közül írástudó 7, magyar ajkú 4, oláh 77. 1843-ban*U. o. 92 nemes lakója van. 1863-ban*Urb. Wes. 194. l. kir. kincstár részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. nemesi jogú birtokosai: 40 Mán,*1816-ban (Megyei ltár selejt. 792. sz.) Mán Illés a nemesek hadnagya. 16 Kina,*1809. Megyei ltár selejt. 694. sz. 12 Zahara, 12 Haragos,*1818. Megyei ltár selejt 656. sz. 10 Bogya, 3 Gyermán, 2 Farkas családbeli.

Lakosai oláhok, földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Épületeiket fából többnyire szalmafedéllel építik.

1793-ban*Megyei ltár selejt. 71. sz. egy halottat babonaságból sírjából felástak s ezért a községet 500 frtra büntették, a nem egyesült püspök e pénzt templom építésére fordítani rendeli.

1812-ben*U. o. a két gör. felekezet közt a temető birtoklása felett nagy versengés volt.

Gör. kel. egyházközség, kőből 1798-ban épült temploma a Szent-Miklós tiszteletére szentelve. Papjai: Mán, Haragos és Gyermán családbeliek, jelenlegi Hermann Ágoston.

{318.} Gör. kath. felekezet fából 1835-ben épült temploma Mihály főangyal védelme alatt áll. Jelenlegi egyháza a rohii leány egyházközsége. Harangjai 1850. évből valók.

Tanitót 1870-ben fogadtak s ekkor nyitották meg bérházban az iskolát.

Éghajlata egészséges, jég és széltől mentes, járvány nem fordul elő.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. határa hegyes, terméketlen, ha évenként nem trágyáznák, semmit sem teremne; egy része közepes termésű, sok trágyázást kiván, a más része épen terméketlen. Évenként egyszer sót szállitanak Sz.-Somlyóra, melytől 9–10 mértföldnyire fekszik. Föld termékeiből s baromtenyésztésből alig tudják fentartani magukat. Vásárba N.-Bányára járnak s itt vámmentesek. Két fordulóra van osztva határa, 6 ökörrel szántható; egy köb. őszi vetés 5 kalangyát, kalangyánként másfél véka szemet ad, a zab szintén 5 kalangyájával 10 vékát fizet. Erdeje mindenféle fában gazdag, legelője szerfölött kicsi, kaszálni fordulónként szoktak.

Adó alatt van 147 köb. vetésre való szántó; vetése 41 3/4 köb. búza, 73 3/4 köb. zab, tavaszi gabona, 4 köb. törökbúza, borsó; rétje 52 szekérre való, malmai, jármas marhái 145, tehene 114, tulok, csikó 38, juh, kecske 327, disznó 94, méhköpű 140.

Határa 1822-ben*U. o. harmadosztálybeli, adót fizet 487 3/4 köbölnyi szántó, 628 1/2 szekér szénarét, 63 ökör, ló, 53 tehén, 8 borjú, 95 juh, 9 sertés után.

Jelenleg termékenynek tartott határán főleg törökbúzát, őszi és tavaszi búzát, sok zabot termelnek; állatai az erdélyi fajú szarvasmarha és juh.

Van 6 egy kerekü és kövü felülcsapó lisztelő malma a Mán, Zaharie, Hodor, Kina és Haragos család birtokában.

Jobbágyszolgálmányok: 1553-ban*Transylv. f. 9. nr. 69. a jobbágyok évente Szent-Mártonnapján egyik fele 16, másik fele 8 denárt fizetett. Szent-Györgynapon juhaikból 50-edet adtak.*Bővebben Csicsóváránál.

1552-ben*U. o. Macskamezővel egy vajdaság alatt álló Disznópataka adott 5 csirkét 10 denár, egy pint vajat 25 denár, gabonát 1/2 köblöt 25 denár, 2 bárányt 32 denár értékben s birságba 4 frtot fizettek a rendes szolgálmányokon felül.

Határhelyek: 1766-ban*E. F. L. III. 180. C. Senetori, Komárnyik, Pripon, Kapri, Luttul alb, Virtop, Rupturi, Gaura Thomai, Kálya Mástyi, Velcsoa Unguruluj, Tyinásza, Untyinásza, Teu luj Csimbrej, Bálu, Lose, Rippe, Csumej, {319.} Virvu Galaleuluj, Grie, Monyele Vészi, Válya Sptyinuluj, Dupe Galalej, Ptyátre alb, Hucsisora, Puskerej, Szelodsa, Dimbu Armátyi, Lunka, Csetyerne, Pojenicza Csorolujul, Sigics, Czigenás, Branyistye, Hotropina, Gyálu Jigni, Zenocsile, Dimbu Kolibilor.

1767-ben*E. F. L. III. 180. k. Huczusoje, Podinok, Csinyos, Groafe, Mormuntu, Hodisse.

1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. a község határa következő részekből áll: Tabli Concasului, Tabli Aruncasu, Tabli Picioru Tonlui. Tabla dialu Unguruiui.

1553-ban*Transylv. f. 9. nr. 69. van benne 2 kapu jobbágy, 4 szegény lakos és 3 elpusztult ház.

1603-ban*Urb. Consc. f. 65. nr. 87. összesen 4 lélekből álló lakosa van.

1630-ban*Km. Lymbus. fiaikkal együtt 100 jobbágy lakik benne s van 26 ház.

1658-ban*Torma cs. ltár. 16 jobbágy és 1703 körül*Erd. főkormsz. levéltár. 4 jobbágy és 5 nemes lakosa van 9 házban, el van pusztulva 11 ház.

Lakossága 1750-ben*U. o. egy telkes nemes 47, 2 ily özvegy, 3 jobbágy, 1 zsellér, 2 kóborló családfő 26 telken 50 házban. El van pusztulva 9 kihalás és szökés folytán, 8-at Rácz György, Ádám és Horváth Ádám foglaltak el, mint földesurak, a többit a községbeliek.

1831-ben*Consign. Stat. topogr. 45. l. 473 gör. kath. és keleti lakossal.

1857-ben házak száma 149, lakosoké 566, ebből 131 gör. kath., 416 gör. kel. és 19 zsidó.

1886-ban lakossága 639, ebből gör. kath. 119, gör. keleti 511, helvét hitv. 4, zsidó 5.

1891-ben 555 lakosból 116 gör. kath., 430 gör. kel. oláh, 2 ev. ref. és 7 izraelita. Házak száma 138, határa 2501 k. hold.

Adója 1749-ben*Erd. főkormsz. ltár. 1750. 297 frt 33 kr. 1755-ben*U. o. 340 frt 7 kr. 1775-ben 593 frt 8 kr. 1822-ben 411 frt 4 kr. 1898-ban 1183 frt 6 kr.