Füge.

Nevének változatai: 1305-ben*Gróf Bethlen ltár. Fige. 1435-ben*Gyf. Miscell. III. fasc. 3. nr. 15. Fyghee. 1505-ben*Dl. 28005. Fyged. 1576-ban*Gróf Bethlen ltár. Fige. 1577-ben*Km. Szolnok int. B. 25. 46. és F. 5. Fighe. 1615-ben*Torma gyüjt. Fwge. 1831-ben*Cons. stat. topogr. 59. oláh neve Figa és Csiga.

Bethlentől délre szűk völgyben s a verőfényes oldalakra is kiterjedőleg a Kálya Pojéni és Help hegyek közt fekszik. A Grigi és Vályá surgoului patakok egyesülnek a községben, mely alább Sóspatak néven Bethlennél a Melles vizébe szakad. A bethleni járásban Deéstől 35.9 kilométerre fekszik.

Füge első birtokosai a gr. Bethlenek ősei voltak. Az 1305. évi*Gróf Bethlen ltár. osztály szerint Füge Apa fiának Gergelynek, a későbbi Apafiak ősének jutott.

1408-ban*U. o. Bogáthy Erzsébet az itteni részből osztályt nyer.*L. Felső-Egresnél.

1435-ben*Gyf. Miscell. III. fasc. 3. nr. 15. Bethlen Miklós és Gergelynek jutott osztályrészül.

1493-ban*Km. prot. M. 47. Bethleni Bernát itteni részét testvérének Bethleni Miklósnak eladja.

1496-ban László király e községet többekkel új adomány czímen adományozza a Bethlen családnak.*Gróf Bethlen ltár.

1503-ban*Dl. 28003. és 27781. Bethleni Miklóst és fiait Vitálist és Jánost kir. új adomány czímen itteni részükbe beigtatják.

1505-ben*Dl. 28005. Bethleni Miklós panaszára vizsgálat történik az iránt, hogy 1502-ben Bethleni Balázs fegyveres szolgáival Fügére törvén, {468.} Bethleni Miklósnak ottani biráját, egy szabad nemes embert, Kenéz Mihályt megölték.

1552-ben*Km. Kraszna B. 20. és Küküllő P. 19. Bethleni János fia Gergely, fia Balázs, fia Gergely és Bethleni János fia, azon Gergely fia Elek, fiai György és Mihály e birtok felét Patócsi Miklósnak, Bethleni János fia Miklós, fia Antal, fia Márk, fia Miklós leányától Erzsébettől származó fiainak Patócsi Ferencz, Miklós, Boldizsár, Gáspár, Lajos és Jánosnak adják oda.

1576-ban*Gróf Bethlen ltár. Bethlen János felhatalmazza Báthory Kristóf erdélyi vajdát, hogy itteni s általa elzálogosított részét magához válthassa s birja mig ő, vagy gyermekei visszaválthatják.

1576-ban*Km. Kraszna B. 52. Szolnok int. B. 46. Báthory István fejedelem a Békés-párti s hűtlen Patócsy György és János itteni részét Báthory Kristófnak adományozta, kit abba 1577-ben*Km. Szolnok int. B. 25, 46. és F. 5. beigtatnak, az igtatásnál jelen van Kenéz István, Forgách Magdolna, előbb Patochi Gáspárné, utóbb Bornemisza Farkas özvegye, Bethlen Györgyné özv. Károlyi Klára részéről Lázár Mihály és Simon.

1584-ben*Km. prot. D. 130. néhai Bethlen Gergely fiai György és János s néhai Bethlen György fiai Miklós, Ferencz és Mihály magvaszakadásuk esetére itteni részük örökösévé az Apaffyakat teszik.

1584-ben*Km. prot. DD. 50. e Bethlenek tiltakoznak az ellen, hogy itteni részük Bánffy Farkas kezén van.

1589-ben*Gyf. Cent. P. 19. Báthory Zsigmond itteni Bethlenvárához tartozó részét Báthory András bibornoknak adományozza. Bethlen Györgyné, Bornemisza Boldizsár ekkor*Torma gyüjt. idevaló birtokosok.

1601-ben*Km. prot. B. 45. Tahy István Báthory Zsigmondtól nyert e birtokát nejére Kendy Zsuzsánnára hagyja.

1601-ben*U. o. 56. Bethlen Farkas itteni részét Mindszenti Benedeknek adja cserébe, sőt a most Bánffy Ferencznél zálogban levő részét is ha kiváltaná, neki adni ígéri.

1610-ben*U. o. E. 107. Bornemisza Zsigmond itteni részét Egri Györgynek veti zálogba.

1615-ben*Torma gyüjt. birtokosa Gyekei Wesselényi Boldizsár és Buni Bethlen Farkas.

1619-ben*Km. prot. K. 113. Doboka H. 22. Küküllő H. 5. Kendy Krisztina itteni részét férjére Haller Zsigmondra ruházza, s a ki abba 1620-ban*Km. Szolnok int. H. 12. az ottani birtokosok Bánffy Anna {469.} Gyekei Wesselényi Boldizsárné, Homorodszentpáli. Udvarhelyszék királybirója, Kornis Ferencz, Kakucsi Imre, Zachariás ivadék és Bethlen Ferencz jelenlétében beigtattatik, de az igtatásnál 1620-ban*Km. Szolnok. int. H. 12. Bánffy Margit Allya Farkasné, Bánffy Judit Szikszay Györgyné, Bánffy Borbála Huszár Istvánné, Bánffy Anna Wesselényi Boldizsárné s Bánffy Zsuzsánna Béldy Kelemenné; továbbá Bornemisza Zsigmond, Bornemisza Judit Kornis Ferenczné és Kendeffy Gáspárnak Bornemisza Zsuzsánnától való gyermekei Miklós, Judit és Anna az itteni Patócsy-rész iránt s Bethlen Ferencz ellentmondtak.

1624-ben*Gyf. cent. J. 34. Z. 51, 77. és 16. L. Reg. 70. Haller Zsigmond itteni részét testvére Haller Istvánra hagyja, mely rendelkezését 1630-ban*U. o. a fejedelem is megerősíti.

1632-ben*15. L. Reg. 119. Rákóczy György Haller Zsigmond magvaszakadtával bátyja György tiltakozása daczára,*Km. prot. I. 44. Protest. H. 3. itteni részét Kékedy Zsigmondnak adta zálogba.

1638-ban*Gyf. Cent. Z. 37. Kékedy Zsigmond e birtokát haláláig neje s rokonaira Béldy Pálra és Jánosra hagyja, melybe 1639-ben*19. Lib. Reg. 98. özv. Kékedyné Barkóczi Annát a fejedelem jóváhagyása folytán beigtatják.

1650-ben*Gróf Bethlen ltár. II. Rákóczy György szombatos volta miatt hűtlenségbe esett Paczolai Péterné Kornis Borbálának itteni részét, t. i. 4 jobbágytelkét, Bethlen Ferencznek adományozta.

1654-ben*Gr. Kornis ltára. Bánffy Anna előbb Mindszenti Benedekné, másodszor Wesselényi Boldizsárné itteni részét, egy jobbágytelket, leánya id. Csáky Istvánné örökölte. (Filep jobbágycsalád).

1658-ban*Torma cs. ltára. Bethlen Ferencz özvegyének 7, Mindszenti Gábor özvegyének 2 adófizető jobbágya volt.

1660-ban*U. o. Barcsay Ákos Kékedy Zsigmond végrendelete alapján Béldy Pált e birtokba, melyet Rákóczy István és Zsigmondtól váltott magához, megerősíti, de az igtatásnak Bethlen Farkas, Gergely, Elek és Ferencznek özvegye Kemény Katalin ellentmondtak.

1663-ban*27. L. Reg. 722. Apaffy Mihály a Béldy Pál kezén csupán zálogjogon lévő részt, Bethlen Farkas, Gergely és Eleknek adományozza.

1663 október 19-én*Torma gyüjt. Apaffy fejedelem rendeletére Béldy Pált a Kékedy Zsigmond véghagyománya alapján itteni részébe beigtatják.

1672-ben*Gróf Bethlen cs. ltára. a bethleni uradalomnak van 22 jobbágya 33 fiúval, egy zsellér 2 fiúval, 2 árva legény és 3 puszta házhely.

{470.} 1678-ban*E. F. L. III. 238. F. Gyf. Misc. I. f. 3. nr. 33. és gr. Bethlen ltár. a hűtlenségbe esett Béldy Pál itteni része, t. i. 4 népes és 3 puszta telke elkoboztatván, azt Apaffy Mihály, Bethlen Farkas, Gergely és Eleknek adományozta. Itteni birtokos még Csapói Szalánczy István és Bethlen Ferencz özvegye Kemény Kata.

1679-ben*Proclam. Bethlen Farkasnak itt három jobbágyát hallgatták ki. (Nagy, Major, Drágos).

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosa Bethlen Gergely, László és Rhédey János. 1725-ben*Km. Szolnok int. K. 3. néhai Szalánczy István gyermekei József, Ágnes Felvinczy Józsefné, Erzsébet Kendeffy Mihályné és Ráchel hajadon itteni Katona Mihálynál lévő részüket gr. Kornis Zsigmondnak eladják.

1729-ben*Torma gyüjt. birtokosa gr. Kornis Zsigmond, gr. Bethlen Lászlóné és Elekné.

1760–69-ben*Megyei ltár. birtokosai: báró Kapy János, gr. Rhédey Zsigmondné, gr. Rhédey Mihályné, Jábróczky Jánosné, Bethlen Pál, Jékey Zsigmond, Mikes István, Bethlen Lajos, Kabos Ferenczné.

1769-ben*U. o. a fiscus Geréb Ágnes Rhédey Ferencznét, br. Diószegi Zsigmondot, Jábróczky Kata Lujzát br. Dujardin Józsefnét, Keczeli Sándort, Báthory Gábort, Jékey Zsigmondot, Murányi Pétert és Kis Istvánt, Mósa Lászlót, Horváth Ferenczet, Székely Jánost és Samut az Apaffy fejedelem-féle itteni részért perbe fogta, de később ettől elállott.

Kisrhédei Rhédey család egyik czímere.

Kisrhédei Rhédey család egyik czímere.*Siebm. Wb. IV. B. 15. A. 389–390. Taf.

1784-ben*Gróf Kornis ltár, Conscriptio Szent-Benedeken. gr. Kornis Zsigmondnak 2 régi örökségen 3 zsellére van, többi birtokosok Rhédey Mihály, Bethlen Pál és Gergely grófok és Tury Mihály.

1810-ben*Erdélyi főkormányszéki ltár. birtokosai: gr. Bethlen Ferencznek van 10 jtelke, gr. Bethlen Pálnak 5, gr. Kornis Jánosnak 2, gr. Rhédey Ferencznek 2, gr. Rhédey Mihálynak 2, Szabó Ferencznek 1.

1820-ban*Erdélyi kanczellária ltára. birtokosai: gr. Bethlen Ferencznek van 21 telke, gr. Bethlen Károlynak 7, gr. Kornis Jánosnak 3, br. Apor Lázárnak 2, gr. Rhédey Ferencznek 2, gr. Rhédey Mihálynak 1.

1843-ban*Megyei ltár. birtokosai: gr. Bethlen Ferencznek van 21 telke, ifj. {471.} gr. Bethlen Pálnak 7, Tury Józsefnek 2, br. O’Nachten Józsefnek 2, gr. Rhédey Ferencznek 1, gr. Rhédey Jánosnak 1.

1863-ban*Urb. Wesen 67–207. l. Tury József, gr. Bethlen Ferencz, gr. Bethlen Pál, br. Györffy Berta, gr. Rhédey János itteni birtokaik után úrbéri kárpótlásban részesültek. Kárpótlást kapott még a bethleni ev. ref. egyház.

1866-ban*Erdélyi főkormányszéki ltár. az itt összeírt 60 füstből egyetlen nemesi füst sem volt.

Jelenlegi birtokosai (1898): gr. Bethlen András; 315 k. h. Öröklés atyja gr. Bethlen Sándor után. Gr. Bethlen Bálint; 200 k. h. Öröklés atyja gr. Bethlen Ferencz után és Flóth Ferencz Adolf vásár folytán többektől.

Jobbágyszolgálmányok. A gróf Kornis részen*1784. Gróf Kornis Conscr. Szent-Benedek. minden mezei termésből, a szénán kivül, tizedet fizetnek; fuvaroznak Besztercze és Szent-Benedekig a hányszor szükséges.

Szájhagyomány szerint a község egykor a bethleni határon, a jelenlegi sóskút s az „Okna turkuluj” körül feküdt, de itt a hely omladozó lévén, úgy húzódtak fel mostani lakóhelyükre. A községet, a mint gyanítjuk, a gr. Bethlen család ősei alapították s népesítették be Moldova s Oláhországból ide telepített oláh lakosokkal.

Ruházatukat házilag készült szürke posztóból s kenderből állitják elő. Épületeik boronából szalma- és zsindelyfedéllel vannak ellátva. Házaikat fogasokra aggatott kancsók, tálak, színes varrottas kendőkkel díszítik.

Gör. kath. egyházközség. Templomát fából a Gyalu Nosfaluluj hegyre építették s a Szent-Miklós tiszteletére szentelték föl 1757-ben. 1800-ban tértek át az unióra, midőn templomukat Mihály és Gábor főangyalok oltalmába ajánlották.

Harangjain „1757” évszám olvasható. Anyakönyvet 1824 óta vezet. Jelenleg körlelkész végzi az isteni tiszteletet.

Felekezeti iskoláját az ötvenes években létesítette, 1870-ben szervezte újra. Jelenleg Alsó- és Felső-Egressel együtt tart tanitót.

Éghajlata magas fekvésénél fogva egészséges, szél s jég gyakori, de nagy károkat nem okoz.

1750-beli*E. F. K. ltár. hivatalos összeírás szerint határának harmada termékeny, a többi terméketlen. A lakosok egyedüli keresetforrása a föld terméke, melyet helyben, de a tőle 2 mértföldre fekvő Besztercze heti és országos vásárain árusítanak el. Két fordulóra osztott határa 6–8 ökörrel {472.} szántható, trágyázást évenként megkívánja, de nem trágyázzák. Egy köböl őszi és tavaszi vetés 4 kal. s kalangyája (30 kévés) másfél véka szemet ad. Némelyek szőlőt mivelnek s közepes termés alkalmával a must vedrét 12 krajczárral árusítják. Tűzre való fája elegendő. Kaszálója fordulónként. Legelője elegendő. Van 5 puszta telek, melynek lakosai ezelőtt 30 évvel kihaltak, birtokaikat a többiek foglalták el s mivel vén, fizetnek érette.

Adó alatt lévő szántója 208 3/4 köböl férőű, elvetettek 96 köböl őszi búzát, 1 3/4 köböl rozsot, 63 1/2 köböl tavaszi gabonát, zabot, lett 9 köböl törökbúza, borsó, lencse, paszuly; 3 1/2 szekérnyi rétje van, 75 vedernyi szőlője. Összes jövedelme 43 frt. Adó alatt van 36 jármas ökre, lova, 64 tehén, 12 borjú, tulok, 186 juh, kecske, 54 disznó, 39 méhkas; főzőüstök jövedelme 1 frt 30 kr. Iparosa 2 kerekes.

1822-ben*E. F. K. ltár. határa 4-ik osztályú. Adó alatt van 305 1/2 köbölnyi szántója, 97 szekérnyi rétje, 8 ökre, lova, 17 tehene, 10 borjú s 11 disznó.

Fizet királyi dézmát. Ebből azt kell hinnünk, hogy 1556-ban lakói részben magyarok s róm. katholikusok is voltak, a dézma ekkor a fejedelemre szállott. Magyar lakóinak kipusztulása után az örökébe lépett oláhság is fizette 1848-ig a királyi haszonbért.

Jelenleg határa hegyes, oldalos, csak juhokkal trágyázható, búzát jól, de a törökbúzát gyengén termi meg. Állatai: fehér szarvasmarha, ló, juh; gyümölcse: szilva, alma, körtve. Épületköve nincs. Őrölni Bethlenbe járnak.

Határhelyek: 1760-ban*Gr. Kornis ltár. Dupe Gregyine; Dumbrove; La vicsori, Szecse; Sepot; Penguszta; Sub Fecset; Csurgeu; Zalakbetyás; Gyurgyeni; Kurmature; Perincs; Hajta.

1784-ben*Gr. Kornis. Conscriptio Szent-Benedek. Felső forduló: Fundature, lá Szécs, lá Kályá Agrisuluj, Sisováre (zsidóvár), La Peéri, Gyuganuluj, Dumbrava, Csurgó, Pe in guszta cse Maré, cse Mnyike, hinge gyalu Nosfaluluj, Sipot. Alsó fordulóban: Pogyere, Dupe Perincs, Pojána luj Márk, Kasztá Karcsi, Kapurituluj, Dupe Kurmeture, Intre Surseny, Teusor, La Ármin, La Hajtá, Linge Ritu Szatuluj, Gyelucz, Hicse, Sursáne, Fecset, Hebgyiák, Csiretyu, Szlatyinyi erdők.

1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. Pogyerej, Hidsa, Costa Cierci, Dumbrava, Valea fundaturi, Zsie la fundoj,*Erről azt tartják, hogy ezen meredek s nehezen megközelithető helyen egy csür nagyságu pincze van, melynek nyilása alig egy méter, ide huzódtak, mint biztos menedéket nyujtó barlangba a veszély elől s tartották elrejtve gabonáikat. Kolibgy, Czikleu, dűlők.

{473.} Lakossága: 1672-ben*Gróf Bethlen cs. ltára. 22 jobbágy 33 fiúval, 1 zsellér 2 fiúval, 2 árva legény lakosa van, el van pusztulva 3 ház.

1713-ban*Erd. főkormányszéki ltár. 4 jobbágy és 23 zsellér lakosa van, kik 27 házban laknak, el van pusztulva 4 ház.

1750-ben*E. F. K. ltár. 10 jobbágy, 19 telkes, 1 e nélkül való zsellér lakosa van 10 telken 30 házban, 6 kóborló s 2 ily özvegy lakosnak nincs sem háza, sem külsősége.

1831-ben*Consc. stat. top. 59. l. 259 lakossal.

1857-ben*Orsz. ism. táb. 25. l. házak száma 62, a lakosoké 316, ebből 313 gör. kath. és 3 zsidó.

1886-ban 356 lakosból 347 gör. kath. és 7 zsidó.

1891-ben 362 lakosból 351 gör. kath. és 11 izraelita.

Adója: 1748-ban*E. F. K. ltár. 155 frt 39 1/8 kr. 1749-ben*U. o. 152 frt 27 1/2 kr: 1755-ben*U. o. 102 frt 40 kr. 1775-ben*U. o. 183 frt 38 kr. 1822-ben*Megyei ltár. 122 frt 59 kr. 1898-ban 909 frt 38 kr.