{564.} Gyékényes (Felső-).

Nevének változatai: 1379-ben*Fejér. Cod. IX. vol. V. 343. Gyekenes. 1448-ban*Km. prot. d. 61. Feulsew-Gyekenes. 1536-ban*Km. Kolos B. 132. Felső-Gyékényes. 1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Felseu-Gekenes. 1609-ben*Gr. Wass ltár. Gyekenes. 1627-ben*14. L. Reg. 63. Felső-Gyikénes. 1831-ben*Cons. stat. topogr. 55. l. Felső-Gyékényes, Rohrdorf, Gyikisu.

Nevét gyékényes, kakas patakja után vette. Előnevét magas fekvése magyarázza, megkülönböztetésül az alább fekvő Alsó-Gyékényestől.

Először emlittetik 1261-ben*Árp. új okmtár. VIII. 10. és 1292-ben (u. o. 84.) csak mint Gekenus folyó, 1379-ben*Fejér Cod. IX. vol. V. 343. Gyekenes már mint falu.

Alsó-Gyékényestől délnyugatra, a 622 méter magas Magulicze hegy aljában fekvő község. Deéstől 12.1 kilométernyire, a deési járásban.

Felső-Gyékényest kezdettől fogva a Kecsetiek birták.

1435-ben*Dl. 26601. Gyékényesi Antal a birtokosa.

1448-ban*Km. prot. M. 61. birtokosa Kecsethi István fia Péter.

1456-ban*U. o. Michael 127. Gyékényesi Máté s testvére Sixtus itteni részeik elidegenítésétől Kecseti Pétert, zálogba vételétől pedig Iklódi Mártont és Rápolti Gotthárdot eltiltják.

1457-ben*Km. prot. 1534. 46. Kodori Pápó fiai: László, András, Pál és János, valamint Iklódi Deési Jánosné Katalin néhai Kecseti János leánya itteni részükből Ilonát néh. Kecseti Gál deák özvegyét kielégítették.

1461-ben*Dl. 28991. birtokosai: Iklódi Márton, Péterházai Máté és Sixtus és Kecseti Péter.

1461-ben*Km. prot. e. 69. Bozzási Miklós fiai: Péter, Pál, László és Benedek, Keczeli Fele Balázs fiai: Balázs és László az itteni résznek adományozásától a királyt, birtokbavételétől pedig Rápolti Gotthárdot tiltják, mely rész reájuk néh. Margittól Kecseti Pergelin leányától szállott.

1461-ben*U. o. 71. Iklódi Márton, Péterházi Sixtus és Máté és Kecseti Péter a Szükerekieket a szerintük ide tartozó Menötő mező földtől eltiltják.

1467-ben*Gr. Bánffy ltár fasc. 79. nr. 4. Mátyás király Kecseti Jánosnak és fiának Gál deáknak azon szabadalmat adja, hogy itteni részükön katonák meg ne szálljanak.

1468-ban*Dl. 27919. Mátyás király a Péterházi Máté itteni részének felét, annak magvaszakadtával Tőke Bálintnak és Lászlónak adományozta.

{565.} 1472-ben*Hazai okm. V. 314. Kecseti Gál deák, rokonait Kodori Pápa fiait Pált, Lászlót, Andrást és Jánost itteni birtokába osztályos testvéreivé fogadja.

1473-ban*Km. prot. f. 124. Kecseti Gál deák Iklódi Márton özvegyét s fiát Tamást, valamint Tóth Istvánt azon özvegy férjét itteni részétől tiltja.

1474-ben*Km. prot. Labore 49. Péterházi Miklósfi Gergety fiai Benedek és György, valamint Agatha néh. Péterházi Balázs leánya Szucsáki Ravasz Lukácsné és fiai Ravasz Máté, Kelemen és Péter s Dobokai Kántor Pál itteni részük eladományozásától a királyt, elfoglalásától pedig Toki Bálintot tiltják. Ugyanekkor*U. o. azon Péterházi Gergely fiai, mivel Agathának atyja, testvéreinek azon emlitett Gergelynek és Miklósnak itteni részeit még Zsigmond királytól új adomány czímén megszerezte s 300 frtért magához váltotta, most ők e költségek egyharmadának fejében itteni részüket azon Agathának átengedik.

1475-ben*Dl. 27933. Katalint Kecseti Péterfi Péter leányát Deési Jánosnét, valamint Kodori Andrást, Lászlót, Jánost és Pált néhai Kodori Gál deák itteni javaiba testvérré fogadtatásuk czímén beigtatják.

1475-ben*Dl. 30325. és gróf Bánffy ltár fasc. 79. nr. 2. ezen új birtokosokat Vingárti Geréb László, birtokukra ütve, számos fegyveres néppel megtámadta s birtokukat elfoglalta.

1475-ben*Km. prot. Michael 195. a fentebbiek Iklódi Jánost és Pétert azon néhai Kodori Gál deák itteni részének kérelmezésétől tiltják.

Ugyanezen évben*Dl. 27335. Mátyás király Gál deák magvaszakadtával, javait Endrédi Ficza Demeternek adományozza. Ez azonban birtokába nem juthatott. 1476-ban*Dl. 27934. pedig a Kodoriak ama Geréb László ellenében itteni részükbe itéletíleg visszaigtattattak.

1479-ben*Km. prot. I. 1. és Dl. 28345. Toki László itteni részének felét Szikereki Gebárt Benedeknek s nejének Margitnak adományozza, ez utóbbinak újra férjhezmenetele esetén azonban az a Tőkiekre visszaszáll.

1480-ban*Km. prot. i. 9. Szilkereki Gebárt Benedek özvegye Margit, férje halálával e birtok felét Tőki Lászlónak s fiai: Imre és Mihálynak visszabocsátja.

1482-ben*Dl. 29010. Mátyás király e birtok felét Vingárti Geréb László erdélyi püspöknek, valamint Geréb Péter és Mátyásnak adományozza, mely őket zálogjogon különben is megilleti, de az igtatásnál Kodori László és János ellentmondtak.

1487-ben*Km. prot. l. 83. Szucsáki Péterházi Gergely fia Benedek és Péterfalvi Ravasz Lukácsnak néh. Gyékényesi Balázs leányától Agatától származó {566.} fia Péter, másrészt Hidalmási Kántor Balázs, Pál és Márton kölcsönösen megegyeznek Felső-Gyékényesnek idegen kezekből való visszaszerzése iránt.

Ezek aztán 1487-ben*Dl. 27949. Lónai Tőke Imre ellen az ő kezén lévő Felső-Gyékényes iránt folytatott perüket választott birákra bízzák.

1491-ben*Dl. 27969. Kodori János s fiai: György, János, Benedek és László, Kodori András fiai: Ferencz és Jakab; Kodori Pápa fiai: László és János, Ulászló királyt, Geréb László püspököt, Geréb Pétert s Mátyást e birtok felének Bethleni Miklós részére való eladományozásától tiltják.

1491-ben*Km. prot. m. 10. Tőki Imre itteni részét Fekecs Sebestyénnek veti zálogba.

1495-ben*Gr. Bánffy ltár fasc. 79. nr. 13. Kodori János és fiai: György és Benedek Lónai Tőki Imrét eltiltják attól, hogy itteni részét István moldovai vajdának és a csicsói várnagyoknak eladja.

1496-ban*Km. prot. m. 108. Lónai Tőki Imre s testvére Mihály Felső-Gyékényes felét István moldovai vajdának eladja.

1503-ban*Km. prot. O. 2. Kodori Jakab és fia Ferencz itteni azon részüket, a mely most Bethleni Miklós kezén van, kinek azt néh. Vingárti Geréb Péter zálogosította el, Bethleni Miklósnak eladják. Ezenkivül a saját részüknek továbbra is birtokában maradnak. Úgyszintén György is a magáéban.

1505-ben*Dl. 27237. Ulászló király Kecseti Péter itteni részét, mely most Bethleni Miklós kezén van, az előbbi magvaszakadtával Csesztvei Barrabási János és Lénárdnak, Kecseti Lászlónak és Kecsetszilvási Kristófnak adományozza, de Bethlen Miklós ennek ellene mondott.

1518-ban*Dl. 27412. és Km. prot. Michael 171. Kodori János fia György s ennek fia Pál itten birt minden jogáról Bethleni Miklósnak s leányának Erzsébetnek Kecskeméti Patócsi Miklósnénak s fiainak János és Farkasnak javára lemondott.

1536-ban*Km. Kolos B. 132. birtokosa Disznajói Kecskeméti Patócsi Miklós, oláh jobbágya: Fatul Balázs.

1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Csicsóvár tartozéka; vajdája Marián, oláh falu, itt, K.-Somkúton és Pestesen van 21 kapu, 17 szegény és 13 elpusztult házastelke.

1554-ben*Km. összeír. Kendy Ferencz itt 2 részben 3 kapu jobbágyot bir, mely a kecsedi uradalmához tartozik. Kenéz Juga János.

1568-ban*Km. Lib. Reg. Joan. II. 163. idevaló lakosok: Pap György, Ludas István, Mercze Lukács, mint a király jobbágyai.

{567.} 1577-ben*2. Lib. Reg. Sig. Báthory 100–103. itteni birtokosok a fejedelem és Kendy Sándor, annak: Méhes és Ludas nevű jobbágyai emlittetnek.

1578-ban*Gyf. kápt. Div. Cott. II. fasc. 4. nr. 54. Szathmár fasc. 2. nr. 22. és Cent. BB. 50. Patócsy Katalin Kendy Sándorné, Patócsy Erzsébet magyarói Losonczi Bánffy Boldizsárné és néhai Kecskeméti Patócsy Gáspár leánya Anna e birtok felében megerősittetnek. Másik birtokos a fejedelem.

1590-ben*Km. Szolnok int. V. 12. és H. Báthory Zsigmond a Szamosujvárhoz tartozó itteni részt Czegei Wass Györgynek adományozza.

1597-ben*E. F. L. XII 1/2. F. G. Báthory Zsigmond a hűtlenségbe esett Kendy Sándor ezen birtokát Tahy István nejének Kendy Zsuzsánnának adja.

1598-ban*Km. Torma J. másolata. birtokosai: Czegei Wass György özvegye Katalin és Tahy István.

1600-ban*Magy. tört. tár. XVIII. 30, 33. Mihály vajda egy itteni birtokrészt Perusits Máténak adományozott. Erdély rendei biztosítják Perusits Mátét arról, hogy őt a Mihály vajda által adományozott ezen részben meg fogják tartani, az esetre pedig, ha azt előbbeni adományosának Wass Ferencznek kellene visszaadnia, akkor őt más hasonlóval elégítik ki.

1601-ben*Km. prot. B. 45. Tahy István itteni Báthory Zsigmondtól nyert részét nejére Kendy Zsuzsánnára hagyja.

1607-ben*4. Lib. Reg. 208. és E. F. L. XII 1/2. 11. F. G. Kendy István itteni részét Mindszenty Benedeknek és neje Bánffy Annának átengedi kir. megerősítéssel, de ellentmondtak az iktatásnál Kendy Istvánné Krisztina s Girolti Ferencz és György 8 telek miatt. A birtokot kezéhez, úgy látszik, ekkor nem vehette Bánffy Anna (ekkor Wesselényi Boldizsárné), mert ítélet alapján 1616-ban*E. F. L. XII 1/2. 11. F. G. igtatják be.

1609-ben*Gr. Wass ltár. Wass Ferencz özvegye Bogáthy Druzsi (előbb Barcsai Andrásné) György fia számára, ki néhai Wass György unokája, atyai nagybátyja Wass Jánossal itteni birtokukon megosztoznak.

1612-ben*Erd. kanczellária 1700. 147. sz. a szamosujvári várnak itt két gyalogpuskása van: Darabant István és Miklós János.

1618-ban*Rettegi gyüjt. Haller György birja, ki itteni birtoka után egy puskást állit ki a szemlére.

1620-ban*10. L. Reg. 141. Km. Doboka H. 23. Bethlen Gábor Haller Zsigmondot megerősíti azon részben, melyet a hűtlenségbe esett Kendy István birt, de Bánffy Margit Allya Farkasné, Bánffy Judit Szikszay Györgyné, Bánffy Borbála Huszár {568.} Istvánné, Bánffy Anna Wesselényi Boldizsárné s Bánffy Zsuzsánna Béldy Kelemenné, továbbá Bornemisza Zsigmond, Bornemisza Judit Kornis Ferenczné és Kendeffy Gáspárnak Bornemisza Zsuzsánnától való gyermekei: Miklós, Judit és Anna az itteni Patócsy rész iránt ellentmondtak. Ekkori birtokos*Torma J. gyüjt. Wass Ferencz árvái.

1624-ben*Gyf. Cent. I. 34. Z. 51. 77. és 16. L. Reg. 70. Haller Zsigmond itteni részét testvérére Haller Istvánra hagyja, mely rendelkezését 1630-ban*U. o. a fejedelem is megerősíti.

1627-ben*14. L. Reg. 63. Bethlen Gábor Wass Jánost és Györgyöt itteni részükben megerősíti.

1631-ben*Km. prot. N. 39. Szilvási István itteni részét nejére Hajósi Rebekára hagyja.

1640-ben*Km. prot. M. 109. Dobokai Nagy János özvegye Szilvási Zsuzsánna itteni részét leányának Katalinnak Fejszés Gergelynének adományozza.

1641-ben*Torma gyüjt. birtokosa Erdélyi Istvánné Wass Judit.

1651-ben*25. L. Reg. 384. II. Rákóczy György az itteni fiscusi részt Gyekei Wesselényi Boldizsár özvegyének Losonczi Bánffy Annának és gr. Csáky Istvánné Mindszenty Krisztinának adja zálogba, másik itteni birtokos*Tatrossi cs. ltára. Czegei Wass György özvegye.

1658-ban*Torma cs. ltára. gróf Csáky Istvánnak itt 5, Wass László és Jánosnak 5 adófizető jobbágya van.

1663-ban*Torma gyüjt. Patai Szilvásy Boldizsár egy itteni jobbágyát adja Czegei Wass Jánosnak cserébe.

1682-ben*Weér cs. ltára. birtokosai: Wass György és János.

1688-ban*Torma gyüjteménye. Kapi Krisztina Gersei Pető Istvánné és testvére Kapi Erzsébet, előbb Toldalagi Andrásné, most Jábróczky Ádámnénak jutott szülőik jogán itten 12 örökség.*L. Viczénél.

1694-ben*Gyf. Szathmár. fasc. 2. nrf. 35, 56. birtokosai Apor István és Wass György.

Felső-Gyékényes 1696-ban*Gyf. Misc. III. fasc. 5. nr. 38. hódoltsági falu.

1721-ben*E. F. L. XII. Apor Lázár, gr. Wass György birtokosok. 1751-ben Tömösvári Rácz Ádám 7 itteni telkét Bónis Jánosnak adja zálogba, de a fiscus perbe fogta 1768-ban.

1769-ben*E. F. L. XII 1/2 11. F. birtokosai: gr. Wass Miklós, Dani, Tamás, György és Ádám, Apor Lázár és Rácz Ádám. A gróf Wass családot a fiscus perbe fogta, 1828-ban oldozta fel a per alól, azon okból, hogy F.-Gyékényes 1650-ben a fiscalitások közül feloldatott.

{569.} 1773-ban*Erd. főkormsz. ltár. Bikfalvi Józsefnek van itt 5 jobbágya és zsellére.

1782-ben*Megyei ltár. néh. Apor Lázárnak Kapi Teréztől való leányai: Judit Tamásfalvi Túry Mihályné és Ágnes Magyarosi Tőkés Lászlóné tiltakoznak az ellen, hogy Kapy Éva br. Diószeghy Zsigmondné itteni részét Weér Farkasnak vetette zálogba.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: özv. gróf Wass Ádámnénak van 2 jobbágya, 2 zsellére, özv. gróf Wass Miklósnénak 5 jobbágya, 1 szegénye, gróf Wass Sámuelnek 5 jobbágya, 2 szegénye, Weér Farkasnak 6 jobbágya, 1 zsellére, 1 szegénye, Túri Mihályné Apor Juditnak 3 jobbágya, 1 zsellére, özv. Rácz Ádámnénak 7 jobbágya, 1 zsellére, 1 szegénye, Csernátoni Jánosnak 2 jobbágya, Tőkés Lászlónak 2 jobbágya, 1 zsellére, báró Diószegi Zsigmondnak 1 zsellére.

1804-ben*Km. Doboka V. 56. gr. Wass Ádám fiai Miklós és Dániel atyjok itteni részén megosztoznak.

1805-ben*Torma gyüjt. a balázsfalvi Baziliták itt Becze részt birtak zálogba, melyért Becze Gáspár a pert meginditotta. 1811-ben*Megyei ltár. gr. Wass Sámuel.

1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosai: br. Diószegi Mihálynénak van 8 telke, gróf Wass Samuné gróf Bethlen Rozáliának 7 1/2, Revnyik Klárának 3 1/2, Somlyai Jánosnak 3 1/2, gr. Wass Miklósnak 3 1/2, Katona Zsigmondnak 3, gróf Wass Tamásnak 3, Apor Lázárnénak 2, egyesült hitü görög egyháznak 2, Weér Klárának 1.

1829-iki*E. F. L. XII. feljegyzés szerint a Bónis-féle részt Rácz Ádám örökösei birják.

1863-ban*Urb. Wesen 68–178. l. gróf Wass Ádám, br. Diószeghy Antal, id. Bodó Zsigmond, Somlyai János, Brencsán Albert, Mária és Erzsébet részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. nemesi jogú birtokosai voltak: Pap Miklós és 2 Karsai, egy Veczkán és egy Buttyán családbeli.

Jelenleg egy nagyobb birtokosa sincs.

Jobbágyszolgálmányok: 1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. jobbágyai Szent-Mártonnapon a censust, Szent-Györgynapján pedig juhaik 50-edét fizették.

1554-ben*Km. összeírás. a Kendy Ferencz jobbágyai Szent-Mártonnapon az egész nyilas jobbágyok 1 frtot, a fél nyilasok 50 denárt fizetnek. Karácsonykor 1 szekér fát szállitanak be. Tartoznak 1/2 holdat a földesúr magjával bevetni, learatni s begyűjteni.*Csicsóvárához tartozik szolgálmányai bővebben Csicsóvára és Kis-Somkútnál.

{570.} Felső-Gyékényes jelenlegi lakosai románok, földmiveléssel foglalkoznak. Főtáplálékuk a málé és zöldség-félék. Öltözetük házilag készül gyapjúból és kenderből, harisnya, czondra, bocskor, nyáron vászoning, lábravaló, szalmakalap. Házaikat, gazdasági épületeiket kőalapra, többnyire rakófából és kőből építik szalmafedéllel.

Gör. kath. egyházközség temploma fából épült, 1818-ban újították meg, Mihály és Gábor őrangyalokról van elnevezve. Anyakönyvet 1854 óta vezet. Papjai: Veczkán Illés, Pap Miklós, Juga János s a jelenlegi Deák Dávid.

Tanitóilag Szekeres-Törpénynyel és Sajgóval egyesült.

Éghajlata egészséges, a szél gyakori, de jégverés s járvány ritkán fordul elő.

1822-ben*Erd. főkormsz. ltár. határa 4-ed osztályú. Adó alatt van 416 köbölnyi szántó, 189 1/4 szekérnyi rét, 38 ökör, ló, 32 tehén, 3 borjú, 4 méhköpü.

Határának földje jelenleg agyagos, eléggé termő; főbb termények: törökbúza, őszi és tavaszi búza; állatai: hazai fajú szarvasmarha, juh; gyümölcsfái: a beszterczei szilva s itt-ott egy-egy diófa.

Van több jó forrása és csorgója. Épületre való köve bőven.

Határhelyek: 1461-ben*Km. prot. e. 71. Menötőmező, vagy Mentőmező.

1898-ban Magulicse, Krajnik, Petra, Szeketure dupa Gyál, Szub Kaszta, Funtinele, Dumbravicza, Kicsera, dűlők, határrészek.

Lakossága: 1603-ban*Urb. Consc. f. 65. nr. 87. összesen 8 lélek lakosa van ugyanennyi házban.

1713-ban*Erd. főkormánysz. ltár. van 4 jobbágy, 3 zsellér lakosa 7 házban, el van pusztulva 16 ház. 1831-ben*Consc. stat. topogr. 56. l. összes lakossága 186.

1857-ben*Országism. Tábla 24. l. 265 gör. kath. oláh lakossága, házak száma 54.

1886-ban 371 lakosból 11 zsidó, a többi gör. kath.

1891-ben 444 lakosból 432 gör. kath., 2 ev. ref. és 10 izraelita.

Adója: 1755-ben*Erd. főkormsz. ltár. 78 frt 15 kr. 1775-ben*U. o. 230 frt 25 2/3 kr. 1822-ben*U. o. 173 frt 40 kr. 1898-ban 995 frt 31 kr.