{91.} Iklód-Szent-Iván.

Nevének változatai: 1332–37 közt*Mon. Vat. Pápai tizedlajstr. 127. Szent-János. 1345-ben*Dl. 28902. Zenthynan. 1470-ben*Gr. Kornis ltár. Iklod-Zenthywan. 1497-ben*Dl. 27990. Iglodzenthywan. 1510-ben*Km. prot. O. 176. Iklodzenthywan. 1523-ban*Dl. 27617. Iklodzenthiwan. 1610-ben*Km. prot. D. 55, 56. Iklod-Szent-ivany. 1839-ben*Megyei ltár. Iklód-Szent-Ivány puszta (praedium).

Egykori templomának védőszentjéről vette nevét, később megkülönböztetésül Vasas-Szent-Ivántól, Iklód előnévvel ruházták fel.

1643-ban*Km. Szolnok int. s. 54. határos volt Dengeleggel, Iklóddal s azon úttal, mely Girolt felől az ormányi erdő felől jő, a kecseti úttal, a girolti határral és végül az ormányi határral. 1684-ben*Procur. Sikó 142. N.-Iklód és Girolt közt emlittetik. Jelenleg N.-Iklód határában egyes épület nyoma még kivehető.

Első megnevezett birtokosa 1333-ban*Gr. Bánffy ltár R. 11. Gergely fia Miklós. 1345-ben*Dl. 28902. Márton dévai várnagy s fiai: Simon, Tamás és Demeter. 1346-ban*Erd. Muz. Szentiványi Márton s fiai Simon és Demeter emlittetnek.*Gr. Bánffy ltár. 9. nr. 3.

1375-ben*Tört. Tár 1889. évf. 729. l. Szentiványi András fia Mihály a maga itteni részét cserébe adja Szentiványi Miklós fiainak Gergelynek és Jánosnak néhai Szentiványi Péter részeért, mely Szent-Ivány felét képezte, de később ezen egyezségüket visszavonták.

A már előbb emlitett Simon fiai István és János Magyarországba Wthasra*Dl. 27566. szakadván, 1376-ban*Dl. 27833. Szent-Iványt rokonuknak Simon fiának Jánosnak adják át lakóhelyüktől való nagy távolság miatt, azon feltétel alatt, hogy ha vissza akarnák tőle venni, minden ellentmondás nélkül tartozik visszaadni. Ezen Simon fia János és Iklódi Beke fia György között*Dl. 27566. hatalmaskoddásért pör folyt. Azon Márton fia Simon egyik fiának Miklósnak leányát pedig Margitot Iklódi Beke fia György vette nőül.*U. o.

1380-ban*Kolosmonost. kápt. és Orsz. ltár. Erzsébet ifj. királynő Visegrádról Szentiványi Miklós fiait Jánost s ennek leányát Erzsébetet és Gergelyt ezen birtokukba, melytől hűtlenség bélyegén László vajda őket az anyja, az id. királyné parancsa folytán megfosztotta, ártatlanságuk kiderülvén, a kolozsmonostori káptalan által beigtatni parancsolja.*Ekkor egyik bevezető királyi tanú (homo regius) iklódi Péternek fia János. (Pallas Nagy Lexikon XVI. k. 17. l.)

1410-ben*Erd. fasc. ltár. emlittetik Szentiványi Tamás.

{92.} 1426-ban*Dl. 27455. Szentiványi (Szentiváni) Gergely és István birtokosok.

1426-ban*Kolosmonost. kápt. Szentiványi Antal és János 1376-ban Wthasra költözött Szentiványi János fiainak itteni birtokukat visszaadják.

1442-ben*Gr. Bánffy ltár fasc. 67. nr. 2. Szentiváni János fia Péter óvást emel az ellen, hogy itteni részét, mely reá Iklódi Beke fia György leányától Erzsébettől szállott, Kémeri Péter ezen Erzsébet férje*Dl. 27566. és Iklódi Miklós fia Beke s Iklódi Domokos fia János elfoglalták.

1442-ben*Dl. 27878. és 27879. Km. prot. ab. 107. Szentiváni Miklós fia András fiai: Benedek és György Szentivánnak negyedrészét Szentiváni Jakab fiának Péternek általadják mindenestől, a Ménes és Kutcseréje (Kutchereye) nevű erdőkkel, a mit még eleik hatalmaskodás miatt visszaadni tartoztak volna.

1442-ben*Km. prot. ab. 100. Szentiváni Péter, Benedek, György, Máté s ismét György egy Szentiván és Keresztes közt fekvő réttől Iklódi Bekefi Miklós fiát Bekét, Bekefi György fiát Mártont és Iklódi Domokos fiát Jánost eltiltják, egyúttal Hunyadi János kormányzót is eltiltják Iklód-Szentiván elfoglalásától.

1447-ben*Dl. 27479. Szentiványi Keresztes István emlittetik.

1449-ben*Km. prot. C. 68. Szentiváni Erdélyi Péter óvásképen kijelenti, hogy a közönségesen Iklódnak nevezett birtok tulajdonképen nem Iklód, hanem Szentiván, mivel Iklód Belső-Szolnokban fekszik, ő tehát ennek alapján Iklódi Bekét és Demetert, György fiát, Mártont, Domokos fiait Osvátot és Mihályt és Balázs fiait Istvánt és Pétert azon Iklód birtoklásától eltiltja.

1456-ban*Dl. 27897. Szentiványi Máté.

1460-ban*Dl. 27903, 27904. és Km. prot. e. 48. Iklódi Miklós fia Benedek s fiai Miklós, Kelemen, Mátyás és Balázs, valamint testvérei Márton, Demeter, István és Péter Bordi Illés fiát Balázst, Bordi Domokos fiát Istvánt itteni részüknek (mely néh. Szentiványi Péteré volt) cserébe adásától, Farnasi Benedeket és Kecseti András fiát Lászlót pedig annak cserébe vételétől eltiltjá.

1461-ben*Dl. 27488. emlittetik Szentiványi Ferencz, János, Mihály, László mint sófalvi birtokosok és György,*Dl. 27322. mint erdélyi alvajda.

1464-ben*Tört. Tár. 1890. évf. 148. l. Szentiványi György erdélyi alvajda emlittetik. 1467-ben*Dl. 27330. is.

1468-ban*Km. prot. f. 68. Szentiváni György.

1469-ben*Km. prot. g. 8. Szentiváni György és fia Salatiel, valamint Szentiváni {93.} Bordi István Rápolti Gotthárd gyulafehérvári prépostot és Szerdahelyi Imrefi Jánost némely Szentivánhoz tartozó földek bitorlásától tiltják.

1470-ben*Gr. Kornis ltár. Iklód-Szentiványi György és Bordi Domokos özvegye, Molnár jobbágycsalád emlittetnek.

1472-ben*Dl. 27342–43. Szentiváni György. 1475-ben*Dl. 28312 és 1478-ban*Dl. 27533. is ugyanaz.

1478-ban*Dl. 27533. Szentiványi György négy év előtt itteni malomrészének nyolczadát iklódi Deési Jánosnak zálogositotta el.

1482-ben*Bethlen ltár. Szentiványi Keresztesi Antal.

1487-ben*Dl. 30052. Szentiványi Orbán emlittetik.

1489-ben*Makray cs. ltára. Szamosfalvi Mikola Ferencz Szentiványi György özvegye Potentiána s fiai Imre és János ellen a náluk zálogban lévő rész ki nem eresztése miatt óvást emel.

1492-ben*Dl. 27974. Szamosfalvi Mikola Ferencz, Kémeri György, Valkai Tamás, Tamásfalvi Imre és Kémeri László fia István itteni részeiket, melyek Szentiváni György özvegyénél Potentiánál s fiainál Imre és Jánosnál voltak zálogban, visszaváltani akarták, de az illetők belé nem egyeztek.

1495-ben*Dl. 27566. azon Mikola Ferencz, kinek anyja azon felül emlitett Erzsébet Iklódi Beke fia György leánya volt, ezen Erzsébet itteni részének jogutódait, t. i. fiátfalvi Bordy Pált, néh. Bordi István gyermekeit: Jánost s Orsolyát, valamint Cserényi Istvánt és Dorottyát: Deési Kodory Jánosnét azon részek iránt perbe idéztette, külön királyi kegyelemmel.

1497-ben*Dl. 27991. Szentiváni György fia János és Imre itteni udvarházukat s három elpusztult jtelküket s a Víz-Szamoson levő malombeli részüket, a melyért őket Szamosfalvi Mikola Ferencz perbe fogta, egyezség folytán neki átengedik.

1497-ben*Dl. 27990. Anásztázia Rod Benedek özvegye néh. Szentiváni Máté leánya 3 itteni jtelkét, melyek közül egyik nemes, a más kettő jobbágytelek, de el van pusztulva, Mikola Ferencznek eladja.

1499-ben*Km. prot. Labore 126. a Mikola Ferencz s fiai János, István és László, másfelől pedig Szentiváni György fiai János és Imre s leánya Borbála Botházi Pálné közt folyt perben úgy egyeznek meg, hogy Mikola azon néh. Szentiváni Györgynek kezénél lévő udvarházát a másik félnek visszaereszti, míg ők azon két itteni jtelket, melyet néh. Iklódi Márton vetett zálogba Szentiváni Györgynek, Mikola Ferencznek engedik át.

{94.} 1499-ben*Km. prot. Labore 136. Kecseti Péter itteni részét Erzsébetnek Szentmihályi György özvegyének s leányának Katalinnak adja cserébe.

1501-ben*Km. prot. Michael 36. Székelykecseti Kecseti Péter itteni részét Héderfái Barabási Jánosnak és Lénárdnak eladja.

1502-ben*U. o. 76. Szamosfalvi Mikola Ferencz fiai János, István és László, Sombori Rod Benedek özvegyének Anásztáziának azon 5 itteni jtelkét, melyet még atyjuknak vetett zálogba, most neki visszaeresztik.

1502-ben*U. o. 91. Mikola János, István és László itteni részüket Szilvási Kristófnak s fiainak Gáspár és Mátyásnak adják cserébe.

1505-ben*Km. prot. O. 30. Valkai Tamás, néh. Kémeri László gyermekei Mihály, János és Borbála: Gyulai Porkoláb István özvegye itteni részüket Desi (= Deesy és Désy) Péternek eladják.

1505-ben*U. o. 37. Mikola Ferencz fiai János, István és László s leánya Katalin Ádámosi Horváth Gáspárné itteni részüket udvarházukkal együtt Deésy Péternek vetik zálogba.

1505-ben*Dl. 28005. és 27789. Szentiváni János emlittetik.

1508-ban*Km. prot. O. 139. Szentiváni János s fiai András és Kálmán itteni részüket, t. i. 5 jtelket (Szántó, Pető, Molnár, Szabó) Deési Péternek, fiainak János és Mihálynak eladják. Ugyanakkor*U. o. 143. nemesi udvarházát is Mezőgyáni Székely Jánosnak eladja.

1510-ben*U. o. 176. Mikola Ferencz fia István ahoz, hogy néh. testvére János itteni részét s udvarházát, mely egykor Iklódi Mártoné volt, Deési Péternek vetette zálogba, ő is beleegyezik.

1510-ben*Km. prot. Michael 159. néh. Kodori Jánosnak, Széplaki Bordi Domokos leányától Dorotheától való leánya Ágnes előbb Iklódi Benedeknek, most ifj. Lupsai Lászlónak neje, anyjának itteni részét férjének eladja.

1510-ben*Dl. 27405. Szentiványi János emlittetik, mint egyik birtokos.

1514-ben*Dl. 27408–9. és 28022. Ulászló király Temesseli Deési Jánost, minthogy oklevelei a paraszt-lázadásban elégtek, itteni részének birtokában megerősiti.

1519-ben*Km. Doboka B. 70. Dl. 27416. és 27262. Deési János nejét Klárát, férje itteni részébe beigtatják, melyet*Km. prot. Magno 74. férje azon évben tett végrendeletében reá hagyott s ezen kivül kolozsmegyei őri részét is.

1523-ban*Dl. 27617. Szavai Nagy András s neje ősi Jankaffy Zsófia itteni részüket Meggyesy Istvánnak adják oda hű szolgálataiért.

{95.} 1524-ben*Km. prot. R. 108. Szilvási Máté itteni részét Kecseti Balázs és Bethleni Elek gondozására bízza.

1535-ben*Km. Doboka P. 46. Szilvási Kristóf özvegye Katalin s fiai Márton és András itteni részükön, azon Szilvási Kristóf leányával Zsófiával Podvinyai Pál özvegyével, most Kendy Mihály nejével megosztoznak.

1536-ban*Km. Metal. O. 4. itteni birtokosok Székely János s Iklódszentiváni András.

1536-ban*Km. Kolos B. 132. itteni birtokosok Iklódszentiváni Kálmán, Székely János és Buday Mátyás.

1536-ban*Km. Szolnok int. L. 3. Lupsai Nagy László itteni részét fiainak Lupsai Fakas és Jánosnak engedi át.

1537-ben*Km. Doboka B. 66, 88. Budai Kálmán, András és Mátyás emlittetnek.

1538-ban*Szilágyi Sándor. Erd. orsz. eml. I. 66. l. a tordai országgyülésen egyfelől Majlád István, másfelől Bornemisza Boldizsár s Horváth Ferencz közt létrejött egyezség szerint Horváth Ferencz e birtokhoz foglalt Dengeleg, Hesdát birtokokban továbbra is meghagyatik.

1546-ban*Gyf. kápt. Szathmár f. 2. nr. 50. Szentiványi Kodory János és Szentiványi Buday Máté, Szentiványi Kálmán és András emlittetnek.

1548-ban*Km. Thorda L. 5. Lupsai Lászlóné Anna itteni részét fiára Jánosra hagyja.

1548-ban*Km. Doboka G. 22, s. 116. Izabella királyné Szilvási Mártonnak itteni részét, mivel testvérét Szilvási Andrást megölte s így hűtlenségbe esett, elkobozván, azt Gyulai Mihálynak adományozta. Több birtokosok Iklódszentiváni Gáspár, Kálmán, András és Boldizsár.

1550-ben*Kolosmonostori kápt. Szentiváni Ferencz tasnádi udvarbiró emlittetik, kinek idevaló Horváth György 100 frttal tartozik.

1553-ban*Km. prot. Izabellae Reg. 22. Szilvási Márton s András Szentiváni Andrást, Kálmánt, Boldizsárt és Gáspárt egy itteni malomnak Nyujtódi István részére való eladásától tiltják.

1554-ben*U. o. 76. Bánffy Pál és Ferencz s nővéreik Anna Nagymihályi Jánosné, Katalin Kendy Mihályné és Dorottya Szalánczi Jánosné, továbbá néh. Apaffy Miklós gyermekei Mihály, Ferencz s Magdolna, ama Nagymihályi Jánosnak fiai Dénes és Kristóf, néh. Tóth Mihálynak Bánffy Borbálától származó fia Mihály s végül azon Kendy Mihálynak gyermekei {96.} Katalin és Farkas néh. Deési Jánosnak és Péternek itteni részeért Bánffy Mihálylyal és Nyujtódi Istvánnal perelnek.

1554-ben*Km. prot. Izab. Reg. 86. Bánffy Mihály itteni részét vejének Tinnini Bojnicsics Horváth Györgynek köti le.

1554-ben*Lib. Reg. II. 177. Ferdinánd király a Nyujtódi István és Bánffy Mihály özvegye Bojnicsics Katalin kezén lévő részt Wass Lászlónak adományozza.

1554-ben*Km. Szolnok int. B. 20. Szentiványi János emlittetik.

1555-ben*Km. prot. Izab. Reg. 134. Szilvássy Katalin özv. Farna Mihályné s fia Farna János, kik egy jtelküket Szilvássy Andrásnak adták oda, ez adományt visszavonják.

1558-ban*Gr. Bánffy cs. ltár. Izabella királynő Bánffy Pált, Mihályt és Lászlót itteni részükben megerősiti.

1559-ben*Gyf. kápt. prot. Debreczeni 203–208. Bánffy Pál, Nyujtódi István, Tóth Mihály, néh. Bánffy László leányai Anna Nagymihályi Jánosné, Katalin Kendy Mihályné és Dorottya Szalánczi Jánosné és néhai Bánffy Mihály leánya Fruzina magukat új adomány czimén itteni részükbe beigtattatják, az ottani többi birtokosok, t. i. Szentiványi Gáspár, András, György és János jelenlétében, 1566-ban is ezek a birtokosok.*Torma cs. ltár.

1568-ban*Torma gyüjt. Szilvási Pétert és Jánost itteni birtokukba beigtatják.

1570-ben*Gyf. kápt. div. cott. I. fasc. 5. nr. 55. néh. Bánffy Mihály leánya Fruzina itteni részét férjének Kendy Sándornak hagyományozza.

1573-ban*Deés v. ltár. Szentiváni György és Gergely vajdai emberek.

1576-ban*Gyf. kápt. div. cott. II. fasc. 3. nr. 13. Szentiváni György és János emlittetnek.

1577-ben*Gyf. kápt. cent. C. 86, 92. Kendy Sándor itteni részében megerősittetvén, abba az ottani birtokosok, t. i. Szentiváni János, György, Jakab és Miklós jelenlétében beigtattatik.

1577-ben*Km. Doboka A. 26. itteni birtokosok Szentiváni Jakab és Olcsárdi Máté.

1578-ban*Gyf. kápt. div. cott. II. fasc. 4. nr. 34. és cent. C. 94. és cent. CC. 50. Toldalagi Ferencz, Iklódszentiványi Szentiványi György, Szentiváni János, Jakab és Miklós, Was László, Györgyfi vagy Gyerőffy István birtokosok.

1579-ben*Km. Doboka B. 85. Szentiványi Szentiványi György, János és nemes Szentiványi Drávay János emlittetnek.

1580-ban*Km. prot. 1578: 82. Boncznyiresi Kodori János itteni részét Iklódi Toldalagi Ferencznek eladja.

{97.} 1580-ban*Km. Lymbus. Drávai János.

1585-ben*Gyf. Lib. Reg. I. Sig. Báthory fol. 313. a fejedelem Kendy Sándort itteni birtoka után fizetendő fél dézmaadás alól felmenti.

1585-ben*Km. Kolos S. 137. Báthory Zsigmond néhai Szilvás Andrásnak Jankafi Magdolnától való fiait Jánost és Pétert itteni részükben megerősiti.

1586-ban*Gyf. Div. cott. fasc. 5. nr. 8. és Cent. g. 90. Kendy Sándor egy itteni, a Kis-Szamoson levő malom tulajdonába, melyet néh. Nyujtódi István gyermekeitől Ferencz, Erzsébet és Annától bir zálogban, Szentiváni ifj. és id. János, István és Jakab jelenlétében beigtattatik.

1586-ban*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 39. Czirják Boldizsárné Borbála néh. Budai Bálint leánya egy itteni telkét Kendy Sándornak veti zálogba.

1587-ben*U. o. nr. 34. Somai Gáspár, Szentiváni György,*1585. Gyf. Doboka f. 2. nr. 22. Végh János.

1589-ben*Gyf. Cent. G. 96. Toldalagi Ferencz és Szentiványi János.

1590-ben*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory fol. 20. a szamosujvári várnak itt egy puskása volt Végh Gergely.

1592-ben*Gyf. kápt. Szathmár fasc. 2. nr. 40. Szentiváni György ügyvéd és János előtt Kendy Sándor itteni udvarházának harmadrészét, mely néh. Kendy Farkasné, azelőtt pedig Szalánczy Jánoséé volt, Nagymihályi Pongrácz Kristófnak adja cserébe.

1594-ben*Km. Szolnok int. G. 8. R. 16. Vajda Mihály, Módra Gáspár, Szentiványi György és János, Ráthonyi Miklós emlittetnek.

1594-ben*Gyf. Divers II. fasc. 4. nr. 35. Báthory Zsigmond fejedelem Kendy Sándornak zálogositja el itteni részét s beigtatását elrendeli, mivel ő a „revolutió”-kor a tőle kitelhetőleg mindenben a fejedelem czéljait mozditotta elő.

1595-ben*Km. Doboka P. 46. és Km. prot. A: 366. Báthory Zsigmond a hűtlenségbe esett (nem Vasas-Szent-Ivánié?) Kendy Sándornak itteni részét Palásthi Györgynek adományozta oda, de már 1596-ban*U. o. azt Ravazdy Györgynek elzálogositotta.

1598-ban*Km. prot. A. 155. Jánosi Mihályné Budai Bálint leánya Borbála, itteni részét Némai Gergelynénak Haczoki Ferencz és néh. Budai Mátyás leánya Márta Katalinnak eladja.

1598-ban*Módra cs. ltára Torma gyüjt.-ben. Iklódszentiványi Szentiványi Gáspár és Szentiványi György b.-szolnoki alispán.*Deés város ltára.

1590-ben*Km. Lymbus. Légeni Szilvási Péter azon itteni rész iránt, melyet néhai atyja Ferencz Ravazdy Györgynek vetett zálogba, Ravazdyt perbe fogja.

{98.} 1600-ban*Act. Partic. 536. pag. 999–1003. emlittetnek Szentiváni Gáspár Belső-Szolnokmegye alispánja, Szentiváni Imre birtokos nemes, Szentiváni András és Jakab egy telkes nemesek.

1607-ben*4. Lib. Reg. 208. Kendy István itteni részét Mindszenti Benedeknek adja.

1610-ben*Km. prot. D. 55. V. ö. Székkel. Báthory Gábor a hűtlenségbe esett Szilvási Péternek itteni részét Kállay Gergelynek adományozta oda. Többi birtokosok: Girothy Gellérd Miklós és Hagymási Márton, Némethi Gergely birája: Székely István.

1611-ben*Torma gyüjt. Komlóssi Kállai Gergelyt a Kendy István és Szilvássi Péter bélyegén nyert itteni részébe beigtatják.

1612-ben*Km. prot. D. 154. és Szolnok int. k. 18. Alsójárai Kállay Gergely itteni részét, melyet ő Szilvási Péter hűtlensége miatt a fejedelemtől adományban nyert, Toldalagi Jánosnak adja cserébe.

1627-ben*Km. prot. H. 94. Doboka H. 20. Dragutyevity Horváth János és Tóth Borbálától való gyermekei: Pál, János, Druzsána Torma Péterné és Judit hajadon, itteni Toldalagi Jánosnál zálogban lévő Tóth-féle részük igtatása ellen tiltakoznak.

1631-ben*Km. prot. II. 28. néh. Szentiváni Gáspár leánya Katalin Iklódszentiváni Beczky Andrásné óvást tesz az ellen, hogy azon egyezségnek, melyet ő és Szucsáki Dombi Miklós (Dombi Jánosnak Szentiványi Gáspártól való leányától Fruzsinától való fia) Toldalagi Jánossal itteni részükre nézve kötöttek, az eleget nem tett.

1633-ban*Km. Szolnok int. H. 2. Dragutyevity Horváth János s leánya Judit az itteni Bánffy és Tóth-féle részektől Toldalagi Jánost eltiltják.

1634-ben*E. F. L. XII 1/2 44. C. Szentiváni Jakab egyik birtokosa; ekkor a község Nagy-Iklód mellett feküdt.

1641-ben*U. o. Szentiván szilváskertje és Iklód közt egy darab helyet Toldalagi János birt a Szalánczi Jánosné udvarházán túl.

1642-ben*Erd. Tábla. Procur. Sikó. 142. Girolti Torma Péter Toldalgi János özvegyét: Gyerőffy Borbálát tiltja az itteni Szilvás János fia András részétől, mely Szilvási Andrástól Torma Péter cserébe kapott, valamint a Bánffy Gábor és Mikó-féle részektől is eltiltja.

1643-ban*Km. Szolnok int. S. 54. az iklódszentiváni összes birtokosok, u. m. a Bánffy rész, Kis-Szentiváni János, György, Jakab, Szentiváni Judit: Barabási Györgyné, Györgyfi István, Szentiváni Miklós, Szentiváni Borbála, Técsi {99.} Nagy György özvegye s fiai György, Mihály és István, továbbá Torma Péter s neje Horváth Druzsána, Fejér János és Istvánné Tamásfalvi Borbála, Horváth Pál, Horváth György, Horváth Judit, Szilágyi Tamás özvegye, Toldalagi Klára Girolti Jánosné, Toldalagi Zsuzsánna Thoroczkai Lászlóné, Toldalagi Gábor és Ferencz, a kik Somai János rétjét is birják és Szilvási András.

1652-ben*Km. prot. T. 2. Toldalagi Ferencz Torma Pétert és fiát Mihályt itteni földjeinek elfoglalásától tiltja.

1684-ben*Erd. Tábla. Procur Sikó. 142. már pusztának mondatik N.-Iklód és Girolt közt.

1690. és 1692-ben*Kolozsmonostori kápt. lt. birtokosai Szentiványi Márton és Ferencz, kik az ekkor zavaros időben Kolozsvárra menekültek.*Kolozsvár városi ltár.

1698-ban*Gr. Bánffy ltár. Leopold király Bánffy Györgyöt s fiait Györgyöt és Dénest itteni részükben megerősiti.

1703-ban*Km. prot. Laki 165. Gergely István és Zsófia Sztojka Gáborné két itteni telküket Szakállasfalvi Tarcza Lajosnak eladják.

1717-ben*Cs. ltár. Szentiványi Márton és Ferencz gyermekei itteni részükön megosztoznak.

1725-ben*Km. Protest. K. 30. Káli Kun István s ennek gyermekei László és Berta a Szilvásiak egykori itteni részétől e családfa alapján mindenkit eltiltanak: Ördög Menyhárt, leánya Katalin Ősi Ferenczné, leánya Dorottya Sombory Jánosné, leánya Anna Somlyai Gáspárné, leánya Judit Szilvási Andrásné, leánya Anna Zachariás Zsigmondné, leánya Zsuzsánna Káli Kun Mátyásné s ennek fia László, azon Kun István s gyermekei.

1736-ban*Kolozsvár város ltára és cs. ltár. Szentiványi Ferencz kiskorú árvái György és Sofi itteni részüket kérik, mivel édes apjuk, kit Kolozsvár városa küldött követségbe, keserves halállal végezte életét. (Megnyuzták.)

1750-ben*Erd. főkormsz. levéltár. az iklódszentiványi pusztát birják: br. Barcsay Gergely, gr. Bethlen János, br. Korda György, br. Bornemissza Pál, Toldalgi Sára, Deési Judit Kmita Jánosné, Keczeli Borbála Toroczkai Péterné, Száva Sándor, Szabó Gábor és Marosán Miklós.

1761-ben*Km. Doboka T. 115. itteni birtokosok Gergely Farkas, György és István.

1760–69-ben*Megyei ltár. birtokosai Barcsay Gergely, gróf Bánffy Dénes, br. Bánffy Sándor, Marosán Sándor és János.

1836-ban Belső-Szolnokvármegye generális széke Iklódszentiványi Ferenczet ős adományos nemesnek itélte.*Marosvásárhelyi kir. tábla 1845 márcz. 1-én ősnemesnek mondotta ki. Családfáját ezek alapján {100.} a következőleg hagyta jóvá s 1845 évben innen is megtoldva, a családi iratok alapján így:

Iklód-Szentiványi Szentiványi Gergely, Miklós 1333., Márton 1345., Simon 1345., Tamás 1345., Demeter 1345., Miklós 1376., János 1376., István, 1376., András, György, Benedek 1442.Margit, Iklódi Györgyné, János 1426., Gergely 1426., István 1426., Salatiel 1469., Erzsébet 1442.,  Kémeri Péterné, Verona 1460. Fiatfalvi Balázsné, Anastasia 1497. özv. Bod Benedekné, Margit 1455. Tötöri Lászlóné, II. György 1478. özv. Potentiana 1489., Mikola család, Imre 1499., János 1499., Borbála 1499 Bodházy Györgyné, Ferencz 1550., Kálmán, András 1508., Kálmán  1559., András 1559., Gáspár 1559., Boldizsár 1559., János 1592. György 1592., János György, Péter, Margit Csente I., Ferencz, Mihály, György,  Klára, Anna, Borbála Técsi N. Györgyné, Gáspár, Mihály Imre János 12 leány, Eufrozina Olcsiároly Inatiné, Anna Bujky Andrásné, György, Mihály, Anna, István, II. Ferencz 1643. István, András Judith, Barabásy Györgyné, Keresztesy Mária, Katalin Dombi Jánosné, III. Ferencz 1692., Szalacsy Sára, Márton 1690. Fekete K. Anna, Anna 1690., György 1731., Gyulay Róza, Sofia Julia Sáfár Sámuelné, Rebeka Högyi  Jánosné, András 1770. Nagy Ágnes, Mihály 1800., Ákosfalvi Szilágyi Zsuzsánna, András, József, IV. Ferencz 1845. Gaszner Anna, Zsuzsánna Kráner Jánosné, Pál (1848-ban elesett), Ágnes Márton Jánosné, Katalin Ferenczy Ferencné, Kálmán Tompai Bothos Katalin, Ilka Kráner Józsefné, Blanka N.-Berivoi Boér Sándorné, Gábor, Zólyomi Wágner Hortense, Viktor, Hedvig, Jóska, Ella, Marianne, Ádám, Domokos 1898.

Iklód-Szentiványi Szentiványi Gergely, Miklós 1333., Márton 1345., Simon 1345., Tamás 1345., Demeter 1345., Miklós 1376., János 1376., István, 1376., András, György, Benedek 1442.Margit, Iklódi Györgyné, János 1426., Gergely 1426., István 1426., Salatiel 1469., Erzsébet 1442., Kémeri Péterné, Verona 1460. Fiatfalvi Balázsné, Anastasia 1497. özv. Bod Benedekné, Margit 1455. Tötöri Lászlóné, II. György 1478. özv. Potentiana 1489., Mikola család, Imre 1499., János 1499., Borbála 1499 Bodházy Györgyné, Ferencz 1550., Kálmán, András 1508., Kálmán 1559., András 1559., Gáspár 1559., Boldizsár 1559., János 1592. György 1592., János György, Péter, Margit Csente I., Ferencz, Mihály, György, Klára, Anna, Borbála Técsi N. Györgyné, Gáspár, Mihály Imre János 12 leány, Eufrozina Olcsiároly Inatiné, Anna Bujky Andrásné, György, Mihály, Anna, István, II. Ferencz 1643. István, András Judith, Barabásy Györgyné, Keresztesy Mária, Katalin Dombi Jánosné, III. Ferencz 1692., Szalacsy Sára, Márton 1690. Fekete K. Anna, Anna 1690., György 1731., Gyulay Róza, Sofia Julia Sáfár Sámuelné, Rebeka Högyi Jánosné, András 1770. Nagy Ágnes, Mihály 1800., Ákosfalvi Szilágyi Zsuzsánna, András, József, IV. Ferencz 1845. Gaszner Anna, Zsuzsánna Kráner Jánosné, Pál (1848-ban elesett), Ágnes Márton Jánosné, Katalin Ferenczy Ferencné, Kálmán Tompai Bothos Katalin, Ilka Kráner Józsefné, Blanka N.-Berivoi Boér Sándorné, Gábor, Zólyomi Wágner Hortense, Viktor, Hedvig, Jóska, Ella, Marianne, Ádám, Domokos 1898.

1839-ben*Megyei levéltár. pusztának (praedium) iratik, birtokosai: gr. Eszterházy János, Gecze és Egri János, Gergely Lászlóné (Gergely János, Kreminya Egri és Szabó rész), Borbély János és neje.

{101.} 1848-ban*Megyei ltár. kir. dézmát fizető birtokosai: gr. Eszterházy Dénes, Borbély László, Gergely László, Gecze László, Mike László.

Iklód-Szentivány a ma is virágzó Szentiványi család ősi birtoka volt. Ma N.-Iklódnak egyik határrésze. Csak nevében él.

Egykori lakosai magyarok voltak. Többször érte pusztulás. 1822-ben*Erd. főkormsz. ltár. még mint puszta emlittetik.

Midőn 1703 decz. 17-én*Szakál F. Napló 55. l. a német tábor egy éjszaka Dengeleg tájékára menve, ott 9 falut fölgyujtatott és sok kárt okozott. E kilencz falu egyike Iklód-Szent-Iván is lehetett, mely azzal határos volt. Pusztulása idejét 1658–62-re tehetjük, mivel ekkor*Megyei levéltár. elpusztult falunak írják.

1332–37 közt*Mon. Vat. pápai tizedlajstr. 127. l. plébánosa Miklós papi tizedbe fizetett 2 garast. Ugyanez időköz alatt*U. o. 128. l. plébánosa Demeter fizet 3 garast.

1863-ban*Urb. Wes. 207. l. a ref. egyház részére dézmakárpótlást utaltak ki.

1837-ben Hodor „Dobokavármegye Esmertetése” czimű művében a térképen ki van tüntetve a község helye. Ma helyét is kevesen tudják.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. Dobokavármegye felső részében fekszik s N.-Iklódhoz tartozó puszta, mely már Belső-Szolnokhoz tartozik.*1484-től 1548-ig is ide tartozónak iratik Torma gyüjt. szerint. Határa jobbára szántó, 6–8 ökörrel szántják s inkább a térségi részt mivelik, de nem trágyázzák.

Határa 224 köb. őszi vetés férőü, tengeri vetése egy nyolczad köböl s ebből lett 8 1/2 köböl. Rétje 60 1/2 szekérnyi. Egy köb. őszi vetés középtermésben 8, a tavaszi 6 kalangyát terem. Szőlője csekély, 17 keresztes tallért jövedelmez. Erdeje tövises és gyenge, inkább legeltetésre való.

Határhelyek: 1442-ben*Dl. 27879. Ménes és Kútcsereje, erdők.

1641-ben*E. F. L. XII 1/2. 44. C. Szentiván, Szilváskert, Girothi határszél, Biró rétje, Hosszú Cserevég, Meggyeskert, Agyagos oldal.

1643-ban*Km. Szolnok int. S. 54. Békássziget, rét; Szabadsziget, Czegély, rét (= Szegély); Csipkésaj, Sósaj, Sóskút, Horgascsere, erdő; Monyóhalma, Ménes, Péntek cseréje = a falu erdeje.

Lakossága 1643-ban*U. o. 29 jobbágy ugyanennyi házastelken 1658-ban*Megyei ltár. egy lakója sincs.

Adója 1755-ben*Erd. főkormsz. ltár. 39 frt 50 kr.

{102.}