Inakháza.

Nevének változatai: 1345-ben*Dl. 27270. Inokhaza. 1380-ban*Dl. 37438. Inokahaza. 1474-ben*Dl. 27350. Inaktelke.

Először emlittetik 1315-ben*Dl. 28718. Inak dobokai várjobbágy háza, a Lóna folyó partján.

Inakháza nevét Inak dobokai várszolgától, illetőleg az ő házától vette, mely a Lóna folyó partján Doboka körül feküdt, a mint ezt egy 1315-ki határjárás*Dl. 28718. emliti. E birtok kezdettől fogva Dobokavárához tartozott s az ott birtokos várszolgák a legrégibb időtől kezdve kikiáltó (pristaldus) szerepet viseltek az egész vármegyében, főleg István vajda idejéig, a ki őket ez alól felmentette. A várszerkezet megszüntével várjobbágy birtokosa Inok s ennek fia János s ismét ennek fiai Illés és János, valamint Inokházi Illés fia Mihály, a többi várjobbágyok módjára, lakóhelyükön birtokosok lettek, kétségtelenül nemesi előjogokkal. Igy például királyi emberekül emlitik 1343-ban*Dl. 27139. Inok fiát Jánost, 1345-ben*Dl. 27270. pedig Inok Pál fiát Pétert.

1368-ban azonban Lajos király Inokházát a Kökényes és Renold {132.} nembeli Dobokai László mesternek, a János fia, Miklós unokája, Mikud bán kisunokájának adományozta oda, azon a czímen, hogy az várföld vagyis dobokavári pristaldusok földje s így a király adományozására tartozik. Az adományt követő beigtatásnak azonban a felsorolt Inokháziak ellentmondtak, a miből per lett és 1368-ban Inokházát az erdélyi vajda Dobokai Lászlónak itélte oda.*Erd. Muz. ltára.

1373-ban a király László fiának Miklósnak Inakháza iránti perét a hadbaszállás miatt elhalasztani rendelte,*Dl. 27277. mely alkalommal a birtokot elvesztették ugyan, de személyük érintetlen maradt. Az itélet nem a legigazságosabb volt, mert az ilyen várjobbágyi birtokok a várak megszüntével nemes birtokokká váltak. Igy kellett volna történni Inokházával is. A vajda itélete puszta erőszakon alapszik, mert az Inokháziak kikiáltó szolgálatukat a nemesség kérelmére, miután hivatásuk a régi szervezettel megszünt: régóta nem teljesitették s a királyi adomány azt mégis mint a kikiáltók birtokát adományozta oda. E szerint a vajda az itéletet egy elavult királyi jogra épitette.

Daczára ezen itéletnek, Dobokai László azt nem sokáig birhatta, mert Lajos király 1380-ban*Dl. 27438. Inokházát Pető fiának Miklósnak a székelyek ispánjának adományozta oda.

1410-ben*Tört. Tár 1889. évf. 739. l. mégis Zsigmond király ezen, már akkor puszta helység birtokában Dobokai János fiát Jánost és fiait Miklóst, Istvánt, Mikódot és Jánost a törökök ellen Nagy-Nikápolyvára alatt s azután néhai Losonczi István által Havaselvén túl vívott ütközetben szerzett érdemeiért megerősiti azon czímen, a hogy azt János néhai testvérével Lászlóval együtt kapta néhai Lajos királytól adományban.

1467-ben*Dl. 27329. Mátyás király Csomaz Antal magvaszakadtával annak itteni részét Járai Péter, László, János és Péternek adományozta oda, de az igtatásnak Dobokai Miklós ellentmondott.

1474-ben*Dl. 27350. Mátyás király Inakházát (Inaktelke) néh. Dobokai Lökös magvaszakadtával Deési Péter és Jánosnak, valamint Tőki Bálintnak adományozza.

1467-ben*Dl. 27329. Inakháza plébánosa Jakab.

Mikor s hogyan pusztult el, vagy hová olvadt be, adatunk róla nincs.