Kecskés.

Nevének változatai: 1465-ben*Leleszi ltár. Stat. D. 209. Kozla. 1562-ben*Erd. Tábla. Elnöki 225. cs. Koslafalva. 1566-ban*Urb. et conscr. fasc. 101. nr. 45. Kozla. 1890-ben*Belügymin. 25093. sz. r. Kecskés.

Kozla neve szláv, nyelvünkön kecskét jelent.

Gyulaszegtől nyugatra az 543 m. Kozla és 592 m. magas Petra Cozli hegyek aljában, nyugatról keletre huzódva fekszik. A község {266.} határán emelkedik a 80 m. magas Kliczor nevü kőszikla. Deéstől 57.5 kilométernyire van, a nagyilondai járásban.

Kővár tartozéka s oláh falu volt s mint ilyen már 1405-ben*Leleszi ltár. Stat. D. 209. előfordul, midőn Zsigmond király Kővárt Balk fiainak Demeter és Sandrinnak s Drág fiainak György és Sandrinnak adományozta.

Az 1424-iki*U. o. Stat. D. 197. osztály szerint az a Drág fiainak György és Sandrinnak jutott.

1543-ban*Adóösszeírás. Drágffy Gáspáré, 1546-ban pedig már özvegyéé.

1549-ben*U. o. Kozla a Vajda Simon birtoka, úgy 1550 és 1552–53-ban is.*U. o.

1554-ben*U. o. csak mint Drágffy György birtoka van emlitve.

1555-ben*Km. prot. Isab. Reg. 127. néh. Kusalyi Jakcsi Mihály fiai Boldizsár, Mihály és András e birtoknak eladományozásától, mely Drágffy György halálával reájuk szállandó, Ferdinánd királyt eltiltják.

1566-ban*Urb. et. conscr. fasc. 101. nr. 45. midőn Kővár Miksa császár kezébe került, Szurdokkápolnoki György vajda e falut magáénak mondta néh. Drágffy Bertalan atyjának Miklósnak adományából.

1567-ben*Gyf. kápt. Cent. E. 92. R. 48. II. János király visszafoglalván Kővárat Miksa császártól, azt összes tartozékaival, tehát e tartozékot is beregszói Hagymás Kristófnak adományozta.

Az 1603-ik évi*Urb. et. conscr. fasc. 16. nr. 19. urbarium nemes falunak mondja.

1610-ben*Km. prot. H. 52. és 6. L. Reg. 147. Báthory Gábor e birtokba összes birtokosait, t. i. Péter Kelement, Pap Prekupot, Filep Lázárt, Gergely Dánielt, Péter Györgyöt, Filep Demetert, Ábrahám Simont, Pap Simont, Péter Mártont, Mika Mihályt, Sirp Illést, Illye Jánost, Péter Tódort, Dávid Mártont, Zách Trifont, Tódort és Istvánt, Koszta Dánt és Simont, Péter Jánost Leményből valókat, Dragas István Topliczából, Nemes Tódort, László Márton Letkából, Pap Gergelyt, Jónás vajdát Kis-Bunból, Gecze Balázst Goroszlóból és Zelingh Simont Révkörtvélyesből megerősiti.

1638-ban*Km. Lymbus. oláh nemes családja Zah.

1649-ben*Katona Elek cs. ltára. Leményi Gergely Péter egyik birtokosa.

1650-ben*Erd. Országgy. Eml. XI. 106–112. l. e falut mint tiszta fiskális birtok, Kővárhoz tartozik.

1699-ben*Erd. főkormsz. ltár. birják: Teleki Mihályné, Bulya, Nemes, Nagybunyi Pap és Leményi Pap család.

{267.} 1702-ben*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai azon 1610-ben felsorolt családok utódai.

1770-ben*E. F. L. VII. 519. E. birtokosai ugyanazok és gr. Kendeffy Elek.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: br. Huszár Józsefnek van 1 jobbágya, gr. Teleki Ádámnak 1, Váradi Ferencznek 1, Préda Jánosnak 1, Lázár Demeternek 3, Rácz Simonnak 1, Rácz Jánosnak 1, Pap Istvánnak 1, Flóra Jánosnak 6, Flóra Demjénnek 3, Flóra Triffnek 2, Nemes Vonnak 2, Kiss Györgynek 3, Kis Tódornak 1, Gligor Péternek 1, Birta Vazulnak 2, Filep Ferencznek 2, Nemes Vazulnak 3, Pap Györgynek 2, Prigye Vonnak 1, Száva Dumitrunak 1, Pap Szimionnak 3, Pap Ursznak 1, Szilink Vonnak 1, Illyés Györgynek 1, Pap Andrejnak 2, Lázár Togyernek 1, Arany Lászlónak 1, Préda Józsefnek 1, Gecze Gábornak 1, Pokol Demeternek 1, Lázár Péternek 1, Butuza Jánosnak 1, Dragus Danilának 1, Birta Zakariásnak 1, Száva Vonnak 1.

1809-ben*U. o. birtokosai: gr. Dégenfeldnek van 1 jtelke, Flóra Jánosnak 12, Flóra Lupnak, Gábornak és Vaszilikának, továbbá Triff árváinak 2-2 jtelkük; egy telkesek: 2 Ravasz, 4 Dávid, 6 Flóre, 6 Száva, 3 Timár, 5 Pap és Popa, 1 Kiss család; telekrészbirtokosok a Thielinger, Vajda, Nyekita, Buda, Veres, Pokol, Szilnik, Gecze, Ferencz, Péter, Illyés, Nemes családok.

1820-ban*Erd. kanczellária. birtokosai: gr. Kendeffy Ádám, Flórián János utódai, Preda János, Pag Fülöp, Szilink Juon, Pokol Gergely, Lázár Ignácz, Vajda Togyer, Pap Terentius, Kis Gyecz, Drágos György, Péter János, Pap János, Lázár János, Kis János, Sikó István, Triff Farkas, Pap Sándor, Dávid Onucz, Nyikita Manó és Pap Andrejka utódai.

1863-ban*Urb. Wes. 156–198. l. Buttyán László a Jánosé, Sikó Miklós, br. Bánffy Kata, Pap József és Eulália, Pokol Ignácz, Lázár Mária, id. Pap László örökösei, Ambrus Julia, Buttyán Mária, Szillink János, Péter János, Dad Dávid, Pap Tivadar, Mitru Dávid, Szabó László, Drágos Gergely és János, Triff Farkas özvegye részére úrbéri kárpótlást utaltak ki.

1898-ban birtokosai: Buttyán László leánya Mari, Flórián Gergely s Lászlóé, Flórián Zachar, Kingye György öröklés folytán.

Mint nevéből gyanitjuk, ős lakosai szlávok voltak, kik sok kecskét tartottak s innen vette nevét.

Jelenleg oláhok lakják, földmiveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Ruházatuk házilag készül kenderből és gyapjuból. A férfiak nyáron bő ujju inget s bő lábravalót s rövid posztókabátot, télen harisnyát, {268.} bőrmellényt, gubát, a nők télen-nyáron széles alsószoknyát, bő újju inget, subát, hordanak. Hússal ritkán táplálkoznak.

Házaikat (egy szoba, konyha) s gazdasági épületeiket boronafából épitik, szalmafedéllel. Csűr, istállója egymás mellett s egy fedél alatt.

Gör. kath. egyházközség. Temploma kőből épült, a község Náprad felől való részében. Az archangyalok tiszteletére 1658-ban szentelték föl. Anyakönyve 1825 óta. Harangjait 1848-ban Kis-Nyiresre vitték a honvédek, feldarabolván, ágyugolyók helyett használták. Jelenlegi harangjai felirata: „A Kozlai Román Egyház öntötte 1852.” Papjai: Pap György, Bálint János, Timár János, Paul Nikodem, jelenleg Gicz Vazul. Iskolát Gyulaszeggel, Kis-Solymossal közösen tart.

Éghajlata egészséges, szél és jég gyakori.

1720-ban*Erd. főkormsz. ltár. legelője kielégitő, van makkos erdeje, rétje közepes jóságu, szántója 6–8 ökörrel is nehezen mívelhető.

Határának földje jelenleg közepes termésü, főbb terményei: tengeri búza, zab, len. Állatai: vegyes szarvasmarha, juh, kecske. Gyümölcse: alma, körtve, szilva, dió.

Patakja nincs, forrásai közül nevezetesebb: Izvore la Csoroi Kaszti csorgó kitünő ivóvizet szolgáltat. Köve palás, épületre nem alkalmas. Kliczior nevü kősziklában meglehetős nagyságu barlangja van.

Körjegyzői székhely 1877 óta.

Határhelyek: 1770-ben*E. F. L. VII 519. E. Válya Száke, Ptyátre, Poduri.

1864–1898-ban*Pesty Frigyes gyüjt. Gurujecz, Velcsele, Leurgis, Kaszta Grinduluj, Mesztekenelu, Drikuj, In izvoare, Dimbu luj Togyerel, Mestecsini, Pojana kingye.

Lakossága 1720-ban:*Erd. főkormsz. ltár. fiaikkal együtt 8 jobbágy, 2 zsellér és 2 szegény lakosa van s az egész faluban 4 lakóház.

1770-ben*E. F. L. VII. 519. E. 114 jobbágy fiaikkal együtt, 9 zsellér és 14 szabados vagy nemes lakosa van s az egész községben 39 lakó- s 16 puszta ház.

1830-ban*Cons. stat. topogr. 99. l. 359 lélek.

1886-ban 629 lakosból 615 gör. kath. és 14 zsidó.

1891-ben 598 lakossal.

Adója 1898-ban 1258 frt 72 kr.