{497.} Körtvélyes-Mányik.

Nevének változatai: 1492-ben*Km. prot. m. 18. Kewrthweles-Manyk, mint puszta emlittetik. Mányik közelében feküdt.

Kezdettől fogva a Somboriak és Drágiak birtoka, mint puszta.

1492-ben*U. o. Drági Zsigmond s fiai Zsigmond és Márton; Sombori Péter és fiai Péter és Benedek s néh. Drági István fia Márk e birtok felét Anglétának: Drági Tamás özvegyének, Almási Mihály nejének s leányának Klárának köteles részük fejében átengedik, fentartván jogukat annak magukhoz váltására.

1492-ben*U. o. 43. Klára Drági Tamásnak Anglétától született leánya, kolostorba vonulván, az őt illető itteni részről anyja s ennek férje Almási Mihály javára lemond.

1493-ban*U. o. 43. Drági Klára szándékáról lemondván, Siroki Mátyáshoz ment férjhez s itteni részét férjének veti zálogba.

1493-ban*Dl. 27386. Drági Kelemen halálával ennek javait örökösei Zsombori Péternek vetették zálogba s feljogositották, hogy Körtvélyes felét is, mely el volt zálogositva, magához válthassa.

1506-ban*Km. prot. O. 75. Szentmihálytelki Tompa István a maga és felesége Klára néh. Almási Mihály leánya, valamint annak fiai Almási Benedek és András nevében, kiknek anyjuk Angléta Csehi Pánczél Péter leánya volt, ezen Anglétának néh. Drági Tamás nejének itteni leánynegyedéből 3 részt Drági Mártonnak visszaeresztett.

1512-ben*Erd. Múz.7 néh. Siroki Mátyásnak Drági Tamás leányától Klárától származó gyermekeit Siroki Ambrus és Orsolya Kémeri Elekné azon részt, melyet nagyanyjuk Angléta s anyjuk Klára nagyatyjuknak itteni részéből kaptak, Drági Mártonnak visszaereszti.

1585-ben*Km. Doboka S. 120. néh. Sombori id. Péter fia Péter, fia László azon 1492-ik évi néhai Drági Tamás özvegye és leánya részére történt záloglevél alapján a birtok felét, mely most Székely János, Sombori Lajos, Bojér Péter, Ombozi Gáspár özvegye Székely Katalin és fiai Ombozi János, Ferencz és István kezén van, magához váltani akarja.

E puszta 1650-ben*Nádudvari ltár. Mányikba olvadt bele s ezután adataink külön nem emlitik.