{209.} Nagyhegy.

Nevének változatai: 1583-ban*Lib. Reg. I. Sig. Báthory 101. Magura. 1609-ben*E. F. L. VII. 1/2. F. 1. O. Kapalnok-Magura. 1890-ben Magura nevét*Belügyminiszt. 25093. sz. r. Nagyhegy-re változtatták, a mi megfelel előbbi oláh nevének.

A Kosztis-hegy alján fekszik a róla nevezett patak mentén, elszórtan, a mely Csernefalvánál egyesül a brébfalvi patakkal. Deéstől 57.9 kilométernyire van a magyarláposi járásban.

Kővár vára tartozéka volt, de mint ilyen csakis az 1566–1583 között keletkezhetett, mert Kővár 1566-ik évi urbáriumában,*Urb. et. Conscr. fasc. 101. nr. 45. még nem fordul elő, csak 1583-ban,*Lib. Reg. I. Sig. Báthory 101. midőn azt Báthory Zsigmond a kapniki ezüstbányászat czéljából előbb 2, majd 1585-ben*U. o. 332. 12 évre báró Herberstein Felicziánnak adta haszonbérbe.

1591-ben*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 304. a fejedelem Heberstein Feliczián halálával a haszonbért annak örököseivel további 6 évre megújitotta.

1609-ben*6. Lib. Reg. 76. fejedelem Báthory Gábor birtokának iratik.

1617-ben*Orsz. ltár Lymbus. Bethlen Gábor Keresztes Tamás e birtokát, melyet Báthory Gábortól kapott, elfoglalta.

1619-ben*10. L. Reg. 99. Bethlen Gábor e birtokot Lisbone János, Henrik és Rajnoldnak adományozza.

1638-ban*Gr. Teleki ltár. Erdélyi István e birtokát, hol 30 házas jobbágya volt, nejére Mindszenti Krisztinára hagyta a fejedelem jóváhagyásával, de tőle 1642-ben*Tört. Tár 1885. évf. 205. l. ennek ellenére Rákóczy György fejedelem erőszakosan elfoglalta.

{210.} 1651-ben*Erd. országgyül. eml. XI. k. 105–112. l. Kővárhoz tartozó fiskalis birtok.

1651-ben*25. Lib. Reg. 361. és E. F. L. VII. 513. E. II. Rákóczi György fejedelem e birtokot Bánffy Zsigmondnak adományozza.

1663-ban*Gyfv. Kápt. Cent. F. F. l. idevaló nemes a Medán család.

1669-ben*Gyfv. Prot. Append. 126–157. Kővárhoz tartozó puskások a Medán családbeliek 6 taggal.

1679-ben*Gyfv. Cent. Z. 24. Bánffy Zsigmond e birtokát felében nejére Weér Krisztinára s felében fiára Pálra hagyja, mely alkalommal ezek itteni birtokukból a magyarláposi ev. ref. papnak dézmát adtak mindenből.

1699-ben*Erd. főkormsz. ltár. Bánffy Mihály és Péter birtoka.

1702-ben*U. o. birtokosai ugyanazok és Bánffy Pál. Oláh nemes a Madán család.

1754-ben*E. F. L. VII. 525. A. birtokosa br. Bánffy Zsigmond a fiágban kihalván, a fiskus azt elfoglalni akarta, de a női ág ellene mondott.

1770-ben*U. o. 513. E. birtokosa Bánffy Durzsi vargyasi báró Dániel Péter özvegye.

1782-ben*Torma gyüjtemény. Bánffy Borbála Győrfi Sámuelné gyermekei: László, József, Mihály és Elek birják.

1794-ben*Erd. főkormsz. ltár. a fiskus e birtokot néh. Dániel Péterné leányától származó gr. Korda György utódaitól magához váltván, azt gr. Teleki Károlynak átengedte.

1809-ben*U. o. birtokosai: gr. Teleki Károlynak van 8 jtelke, egy telkesen 17 Madán, 4 Bota családbeli.

1820-ban*Erd. kancz. ltár. birtokos gr. Kornis Ignácz özvegye.

1898-ban Nemes jogu kisbirtokos Medán Endre és János öröklés és vásár útján.

Hagyomány szerint e községet a mostani Medán család ősei alapitották. Lakosai szorgalmas, földmiveléssel foglalkozó oláhok. A karácsonyi kántálás, húsvét első napján a szegények megvendégelése a templom mellett levő tornáczban és szt. György-napi öntözés szokásos. Táplálékuk a málé- és búzakenyér, tejnemü, zöldségfélék, húst ritkán esznek. A nagy, minden szerda és pénteki bőjtöket szigorúan megtartják, napraforgó és tökmagból olajat ütnek s ezzel készitik ételeiket. Öltözetüket házilag állitják elő, a nők viselete magyaros.

Házaikat s gazdasági épületeiket kőalapon kemény erdei rakófából épitik, szalma- és zsendelytető alá. Az előszoba konyha, lakóház is {211.} a más a vendégszoba. Ennek közepén az asztal himzett teritővel betakarva, körüle házilag kemény fából készitett karosszékek, a falak mellett hosszu karospadok, felette a fogason színes kendők csüngnek alá a virágos porczellántányérok mellől s a rikitó szinü szent képek közül. Magasra vetett ágyak mellet a tulipános láda.

Gör. kath. egyházközség. Temploma 1801-ben készült a község közepén s 1805-ben szentelték föl a szt. Demeter tiszteletére. Román feliratu harangjai, kolozsvári öntés, 1872. évből valók. Anyakönyve 1836. óta. Papjai: Medán Zaharia és János után Pap Sándor, János és ajelenlegi szintén Pap Sándor.

Iskolát s tanitót Csernefalva s Brébfalvával közösen tart a népoktatási törvény meghozatala óta.*Kádár: Nev. Okt. Tört. 135. l. 1858-ban*U. o. 359. l. a magyarláposi gör. kath. iskolának évente 26 frtot fizetett.

Éghajlata mérsékelt, széltől védve, egészséges, jég nagyon ritkán bántja.

1720-beli*Erd. főkormsz. ltár. összeírás szerint van erdei szénája, legelője elegendő, tűzre és épületnek való fás erdeje közepes.

Jelenleg határa kevésbbé termő. Terményei: őszi, tavaszi búza, rozs, árpa, zab, tengeri, kerti veteményke, kender, len. Magyar fajta állatokat, riska juhot, mangalicz sertést s kis hegyi lovakat tenyésztenek. Gyümölcse: nemesitett alma, körtve, szilva, dió, cseresznye, meggy, nyári és őszi baraczk.

Itatója csorgói és forrásaiban elegendő, melyek közül nevezetesebbek: a Fontana Lupuluj, télen meleg, nyáron hideg, Borta, Fontana Gurilor és F. Branyistyi. Vale Mora patak, Vale Babi, V. Szakaturi, V. Karligati stb.

Iparosa: 1 kovács, több ács, 1 asztalos. Van 8 pataki malma egy kerekü és kövü, melyeket Medán, Pap, Vajda, Zehán, Román családbeliek birnak.

1878 óta körjegyzői székhely.

Jobbágyszolgálmányok: Az 1603-ik évi*Urb. et. conscr. fasc. 16. nr. 19. urbarium szerint: Adó: szent mihálynapi: 2 frt 50 denár, szentgyörgynapi 2 frt.

Ajándékok. 3 drb sajt à 12 denár; 3 budai justa vaj à den.; 1 harmadfű tehén; 1/2 nagybányai mérő borsó, köles, lenmag.

Tized: Minden disznócsorda után 1 disznó vagy megváltva darabját 4 denárral, a malaczot 2 denárral. Minden juhnyáj után 1 juh és 1 {212.} bárány, a kinek kevesebbje van 1 báránybőr, vagy helyette 25 denár. Méhektől szintén tizedet adnak vagy minden méhkas után 2 denárt. Disznó-adó gyanánt kocsipénzül 4 denárt fizetnek.

Robot: a vár számára évente 2 hold vagy faczia földet szántanak búza s ugyanannyit zab alá, a termésből pedig 3 nagybányai mérő búzát adnak. Minden kaszáló után 1 boglya szénát.

A birák és szabadosok karvaly vagy őzpénz fejében 60 denárt fizetnek fejenként.

Határhelyek: 1770-ben*E. F. L. VII. 525. D. Hingyava hegy, Szeketurile, Zevoju Kuloze.

1794-ben*U. o. Homoricsilor hegy, Kolnik, Dosztur, Letyur, Valye Babi, Gelnicze, La Tou, Kále Kirszte.

1898-ban Pe Laz, Dupe Kale Maski, Kis Kes, Maguricsa, Izvora, In Facza Mark.

Lakossága: 1603-ban*U. e. F. 16–19. 9 jobbágy, 3 szabados vagy nemes lakosa van, az egész faluban 12 lakóház.

1642-ben*Tört. Tár. 1885. évf. 205. l. 30 jobbágy lakosa ugyanannyi házban lakik.

1706-ban*Erd. főkormsz. ltár. fiaikkal együtt 8 jobbágy, 4 zsellér lakosa van s az egész faluban 5 lakóház.

1720-ban*E. F. L. VII. 547. T. 26 jobbágy, 17 nemes és szabados lakosa van fiaikkal együtt, az egész faluban 12 ház.

1770-ben*U. o. 525. D. fiaikkal együtt 56 jobbágy és 10 szabados vagy nemes lakossal, van benne 26 lakó s 5 puszta ház.

1830-ban*Consign. statist. Topogr. 107. l. 180 lakosa van.

1886-ban 421, melyből gör. kath. 410, zsidó 11.

1891-ben 399 lakossal, ebből 387 görög kath., 1 görög keleti, 11 izraelita.

Adója 1898-ban 807 frt 57 kr.