Nyires (Al-, Fel-).

Nevének változatai: 1298-ban*Dl. 30589. Kethnyeres, azaz Olnyrus és Fulnyrus.

Kis-Devecser, Mohaj és Göcz közt feküdt egykor ez elpusztult község.

Al- és Felnyires, vagy mint máskép nevezik, Kétnyires eredetileg két külön birtok volt. Első birtokosa a Devecseriek voltak, a kik kétségtelenül a mai gróf Wass család ősei valának, mert a család Devecsert már a XII. század óta birta.

{256.} 1298-ban*Dl. 30589. Devecseri Mihály fiai Ábel és András Alnyirest, 1305-ben*U. o. pedig Felnyirest rokonuknak (Gőczi) Ambrus fia Tamásnak eladták mindenestől 12 márkáért (malomhelylyel) s így történhetett, hogy midőn 1305-ben Göcz miatt per volt, e régi birtokosai a Devecseriek azt állitották, hogy Göcz nem egyéb, mint ezen két Nyires s azt maguknak követelték. Az ebből keletkezett új pörben bizonyosan ezen állitásnak igaztalansága lőn kimutatva, mert Göcz és e két Nyires tovább is külön-külön szerepelnek, habár már-már azon a ponton volt, hogy mind a két Nyires Göcz határába olvadjon s nyomtalanul eltünjék, mert mind a kettő, illetőleg mind a három birtok, mint látjuk a Göcziek kezére került.

Egykori különállásának emlékét csak a határhelyek tartják fen.

Így 1347-ben*Anj. Okmt. V. 139. Kis-Devecser határjárásában egy Fölnyiresfő nevü hely, 1357-ben pedig*Dl. 28736. a Mohalyéban egy Nyires nevü hely emlittetik.

1357-ben*Dl. 29151. azon Devecseri Ábelnek fia Lőrincz a kit Nyirest mint ősi birtokait újra visszaszerezni akarta, az illető hatóság el is rendelte a két Nyiresnek Lőrincz részére való igtatását.

1362-ben*Dl. 27429 és 28580. a Wass család tagjai ezt is, mint Szent-Egyedet, Szent-Ivánt, Pulyont, Mohalyt, Szilvást stb., két egyenlő részre osztották.*Lásd bővebben Czegénél.

1426-ban*Gyf. kápt. ltár. Zsigmond király Toroczkay Lászlót Nyires községbe beigtatni rendeli.

1426–30-ban*Dl. 28193 és 27459. Nyiresi István mint dobokamegyei biró emlittetik.

1447-ben*Dl. 27479. Lonai Miklós nejét és fiait Lonai Osvátot és Jánost Wass Miklós itteni birtokának negyedrészébe leánynegyed jogán beigtatják.

1521-ben*Dl. 29647. Szilvásy Kristóf fia Gáspár itteni részét testvéreinek Márton és Andrásnak adományozza.

1524-ben*Gr. Bánffy cs. ltára. II. Lajos király e falut néh. Dobokai Besenyei Bernárd gyermekei Ferencznek, Katának, Zsófiának és Frusinának adományozza, de e két utóbbi adat valószinüleg Boncznyiresre vonatkozik.