Szúnyogszeg.

Nevének változatai: 1381-ben*Dl. 28357, 28585. Zunugzegh. 1415-ben*Dl. 27149. Zwnywgzegh. 1617-ben*10. Lib. Reg. 4. és Km. prot. D. 211. Szunyogszegh.

Szunyogos nevü helyek általában nagyobb folyók mentén vannak s igy a mi Szunyogszegünk is a Szamos egyik szegében fekszik, a honnan a neve.

Ma is néhány házból álló puszta a Nagy-Szamos jobb partján fekszik Mikeháza és Szentmargita között, de kezdet óta Kozárvárhoz tartozott.

Szúnyogszeget, mint szomszédját Kozárvárat a losonczi Bánffyak birták. 1381-ben*Dl. 28357, 28585. Régeni (Bánffy) István fiai közt történt osztály szerint e birtok felerésze Istvánnak jutott.

1415-ben*Dl. 27149. Bánffy Dénes fiai György és László és ezen László fiai István, Miklós és Tamás e birtok felerészét Nyiresi Domokos fiának Istvánnak s ennek fiainak Tamás, Lukács és Mihálynak adták cserébe némely nyiresi részekért.

{514.} A Nyiresieket a mondott évben*Dl. 27447. Szúnyogszeg felébe, vagyis az Érnek nevezett patak mellett lévő déli utczába beigtatják.

1497-ben*Km. Kolos B. 118. Losonczi Bánffy János itteni részét Bánffy Lászlónak adja cserébe.

1517-ben*Km. prot. 1550: 54. Losonczy Bánffy István itteni részét, melyet Bongárti Porkoláb Domokostól magához váltott, most sógorának Szolnoki László deáknak, gyalui udvarbirónak veti zálogba.

1519-ben*Km. prot. Magno 76. Bánffy László fia Miklós, itteni részét atyjának adja cserébe.

1520-ban*U. o. 84. Szolnoki László deák, Bánffy Lászlónak itteni részét, melyet az néhai Bethlen Miklósnak zálogositott el, Szolnoki pedig azt magához váltotta, most nejének Katalinnak Bánffy István leányának eladja.

1526-ban*Km. prot. T. 76. Bánffy László Szúnyogszeg pusztát Kozárvári Lászlónak veti zálogba. Ugyanez évben*Gr. Bánffy lt. L. I. fasc. A. Komáromi Jeremiás itteni rétjét ugyancsak neki adja zálogba 6 ezüst tallérért, ugyanekkor zálogositja el másodizben összes itteni szántóföldjeit és rétjeit Hatvani Istvánnak.

1563-ban*U. o. Bánffy István itteni részét Szolnoki Literáti, máskép László deáknak adja zálogba.

1578-ban*U. o. Szász Ferencz, mint Szász János gondnoka, gyámfiának itteni részét Bánffy Farkasnak zálogositja el.

1586-ban*U. o. Zentelki Losonczi Bánffy Kristófot és Farkast Báthory István lengyel király és Báthory Zsigmond fejedelem adománya alapján itteni birtokába új adomány czimén ellentmondás nélkül beigtatják.

1601-ben*Km. prot. B. 61. Perneszi Gábor s neje Báthory Zsófia, mint első férjétől Bánffy Tamástól való fiának Miklósnak gyámja, itteni részüket Légeni Szilvási Péternek adják cserébe.

1617-ben*10. L. Reg 4. és Km. prot. D. 211. Kozárváry Gergely és Orbai Zsófia leánya Borbála itteni részét, melyet atyja nejének Torma Borbálának, most Somogyi Andrásnénak vetett zálogba s attól férje Suky Benedek váltott meg, reá s fiokra Lászlóra hagyja.

1764-ben febr. 24-én*Makrai cs. ltára. br. Kemény Györgyné Vay Juliánna itteni malombeli részének kiválthatási jogát csere folytán Makrai Elekre ruházza, a ki azt Kereső Lászlótól váltotta ki.

1845-ben*Várm. lt. mintegy 8 házból álló puszta Kozárvárhoz tartozott, a hová tartozik 1898-ban is.